MaturitaMaturitný kód školy: 612503

Slider

Školský rok 2020/2021

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
EČ a PFIČ (písomná forma) – 16.3.2021
ÚFIČ (ústna forma) – Ústne maturity/interná časť/, Daľšie upresnenie je závislé od usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky v šk.r. 2020/2021

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky


Cieľové požiadavky na maturitu – slovenský jazyk a literatúra
Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS

Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Petra Števková Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Jana Šifrová, Mgr. Robert Barok
ANGLICKÝ JAZYK, úroveň B1 a B2
EČ a PFIČ (písomná forma) – 17.3.2021
ÚFIČ (ústna forma) – Ústne maturity/interná časť/, Daľšie upresnenie je závislé od usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Katalóg cieľových požiadaviek – anglický jazyk B1 a B2
Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS
TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY Predseda školskej maturitnej komisie: Predseda predmetovej maturitnej komisie: Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém. Témy budú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa študijného odboru 8259 6 animovaná tvorba, 8296 6 grafický dizajn, 8297 6 fotografický a 8298 6 odevný dizajn v oblasti odborného vzdelania. V tomto smere je potrebné overiť úroveň osvojenia: a) poznatkov o materiáloch, technologických procesoch, nástrojoch a zariadeniach potrebných v tomto odbore b) znalosti odbornej terminológie na požadovanej úrovni a teoretických vedomostí v tomto odbore štúdia c) schopnosti vykonať rozbor umeleckého diela na požadovanej úrovni d) využívania odborných teoretických vedomostí v praktickom umeleckom výkone e) schopnosti primeraným spôsobom zdôvodňovať svoje odborné názory f) schopnosti pracovať s odborným materiálom a aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ANIMOVANÁ TVORBA bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny animovaného filmu
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Bc. Slavo Turanec


Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore GRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Teória dizajnu
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Štefan Kubovič


Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Vývoj a dejiny fotografie
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha

Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Matúš Zajac

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny filmu, rozhlasu a televízie
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Bc. Lenka Magulová


Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ODEVNÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny odievania
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Daniela Schredlová

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

Maturitná práca je majetkom SŠUP animovanej tvorby. Použitie na iné účely musí byť so súhlasom vedenia školy – zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej a riaditeľa Mgr. Jána Mózera.
Harmonogram kontrolných dní:
Pre získanie informácie, akú formu má mať titulná strana obhajoby maturitnej práce, klinknite sem: Titulná stránka obhajoby
Informácie k PČOZ:
PRI VŠETKÝCH MATURITNÝCH PRÁCACH SA MUSÍ DODRŽAŤ AUTORSKÝ ZÁKON (T.Z., ŽE SA NESMÚ POUŽÍVAŤ ŽIADNE LOGÁ ANI NÁZVY EXISTUJÚCICH FIRIEM)!!!. V praktickej časti odbornej zložky si žiaci vyberú tému v odbore, z ktorého budú maturovať. Spracovanie tém musí byť zamerané na humanitu, ľudskú spolupatričnosť a porozumenie. Praktická časť má overiť úroveň osvojenia, aplikácie získaných odborných a teoretických poznatkov pri riešení praktických a odborných tém a zistiť pripravenosť žiaka používať ich pri činnostiach, na ktorých výkon sa pripravoval: a) zvládnuť a využívať odborné schopnosti a vedomosti na prezentáciu vlastného, vyspelého a súčasne kultivovaného umeleckého prejavu, alebo vytvorenie vlastného umeleckého diela b) preukázať nadobudnuté zručnosti pri invenčnom stvárnení umeleckého výkonu pre profesionálnu prax c) dodržiavať zásady bezpečnosti práce, princípy ochrany životného prostredia a ekologické zásady

ANIMOVANÁ TVORBA:
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Ing. arch. Jaroslav Baran, Ing. Karol Holubčík, Mgr. Dušan Blahút PhD., Bc. Slavo Turanec

GRAFICKÝ DIZAJN:
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Štefan Kubovič, Mgr.art. Simona Hojsíková

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN:
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Matúš Zajac, Mgr. Katarína Lazárová

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA:
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Sonia Gallo, Bc. Lenka Magulová

ODEVNÝ DIZAJN:
Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Viera Brillová
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová, Mgr. art. Tomáš Picha
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Daniela Schredlová, Mgr.art. Erika Daxnerová


Upozornenie: Príchod na MŠ minimálne 60 minút pred aktuálnym časom MŠ.
Bližšie informácie o pravidlách a priebehu maturít nájdete na www.nucem.sk