MaturitaMaturitný kód školy: 612503

Slider

Školský rok 2021/2022

Písomné maturity  SJL

Termín: 15. 3. 2022

 1. Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) – testy
 2. Trvanie –  100 minút
  Test zadáva a vyhodnocuje NÚCEM a vykonáva sa v rovnakom čase na celom Slovensku

 3. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – sloh
 4. Trvanie – 150 minút
  Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď.
Priebeh pri administrácii EČ a PFIČ  zabezpečuje predseda maturitnej komisie, ktorý nie je zamestnancom našej školy
Bližšie informácie nájdete v dokumente Špecifikácia testov zo SJL
Náhradný termín EČ a PFIČ –  5. – 8. apríl 2022
Opravný termín EČ a PFIČ – 3. – 8. september 2022

Ústne maturity

Termín: 6. – 10. 6. 2022
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ)
Žiaci odpovedajú podľa vopred zverejneného časového harmonogramu. Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov.
Žiak si vytiahne jednu z 30 maturitných otázok.
Každá maturitná otázka sa môže použiť iba jedenkrát v danom dni.
Písomná príprava – 20 min.
Odpoveď – 20 min. Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď.
Na každú časť maturitnej skúšky je žiak povinný prísť do školy o hodinu skôr.

Hodnotenie maturitnej skúšky z SJL
Ak žiak získa v EČ menej ako 33% alebo v PFIČ menej ako 25% z celkového počtu bodov, zmaturuje ak bude mať z ÚFIČ známku nie horšiu ako 3 – dobrý.
Žiak zmaturuje, ak je z ÚFIČ ohodnotený známkou nie horšou ako 4 – dostatočný.

Opravnú skúšku z EČ a PFIČ môže žiak konať v septembri alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.
Ak žiak nezmaturoval z predmetu z ÚFIČ, lebo bol hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ opravnú skúšku – v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Žiak môže k maturite pristúpiť najviac v troch termínoch.

Konzultant na prípravu: Mgr. Jana Šifrová, učiteľka SJL
Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková

Písomné maturity  ANJ

Termín: 16. 3. 2022
Žiaci si na prihláške na MS vybrali úroveň B1 alebo B2.

 1. Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) – písomné testy
 2. Trvanie –  100 minút (B1) / 120 minút (B2) Test zadáva a vyhodnocuje NÚCEM a vykonáva sa v rovnakom čase na celom Slovensku

 3. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – sloh
 4. Trvanie – 60 minút
  Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď.

Priebeh pri administrácie EČ a PFIČ  zabezpečuje predseda maturitnej komisie, ktorý nie je zamestnancom našej školy
Bližšie informácie nájdete v dokumente Špecifikácia testov z ANG B1 a B2
Náhradný termín EČ a PFIČ –  5. – 8. apríl 2022
Opravný termín EČ a PFIČ – 3. – 8. september 2022

Ústne maturity

Termín: 6. – 10. 6. 2022
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ)
Žiaci odpovedajú podľa vopred zverejneného časového harmonogramu. Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov.
Žiak si vytiahne jednu z 30 maturitných otázok.
Každá maturitná otázka sa môže použiť iba jedenkrát v danom dni.
Písomná príprava – 20 min.
Odpoveď – 20 min.
Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď.
Na každú časť maturitnej skúšky je žiak povinný prísť do školy o hodinu skôr.

Hodnotenie maturitnej skúšky z ANG
Ak žiak získa v EČ menej ako 33% alebo v PFIČ menej ako 25% z celkového počtu bodov, zmaturuje ak bude mať z ÚFIČ známku nie horšiu ako 3 – dobrý.
Žiak zmaturuje, ak je z ÚFIČ ohodnotený známkou nie horšou ako 4 – dostatočný.

Opravnú skúšku z EČ a PFIČ môže žiak konať v septembri alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.
Ak žiak nezmaturoval z predmetu z ÚFIČ, lebo vol hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ opravnú skúšku – v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Žiak môže k maturite pristúpiť najviac v troch termínoch.

Konzultanti na prípravu:  Mgr. Adam Frank, Mgr. Vladimíra Nociarová, učitelia ANJ
Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ) – teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)

Termín: 6. – 10. 6. 2022
Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém. Témy budú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa študijného odboru

Maturitnou skúškou sa overuje a hodnotí úroveň osvojenia:
a) poznatkov o materiáloch, technologických procesoch, nástrojoch a zariadeniach potrebných v tomto odbore
b) znalosti odbornej terminológie na požadovanej úrovni a teoretických vedomostí v tomto odbore štúdia
c) schopnosti vykonať rozbor umeleckého diela na požadovanej úrovni
d) využívania odborných teoretických vedomostí v praktickom umeleckom výkone
e) schopnosti primeraným spôsobom zdôvodňovať svoje odborné názory
f) schopnosti pracovať s odborným materiálom a aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi

Teoretická časť odbornej zložky MS pozostáva z nasledujúcich predmetov:

AT: Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny animovaného filmu
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Slavomír Turanec

GD:  Dejiny výtvarnej kultúry, Teória dizajnu
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Staša Samoukovič

FD: Dejiny výtvarnej kultúry, Vývoj a dejiny fotografie
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Matúš Zajac

OZT: Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny filmu, rozhlasu a televízie
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Lena Magulová, Mgr. art. Sonja Gallo

OD: Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny odievania
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Daniela Schredlová

Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ) – praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Termín: 16. – 20. 5. 2022
Žiak vykoná praktickú maturitnú skúšku formou obhajoby vlastného projektu – maturitnej práce, v ktorej preukáže schopnosť využitia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho odboru.

Harmonogram kontrol rozpracovanosti maturitných prác
Štruktúra písomnej obhajoby maturitnej práce s titulnou stranou
Vzor titulkov na filmy (AT, OZT)

Žiaci obhajujú maturitnú prácu podľa vopred zverejneného časového harmonogramu.
Písomná príprava – 15 min.
Ústna obhajoba – 15 min.

Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď.
Na každú časť maturitnej skúšky je žiak povinný prísť do školy o hodinu skôr.

Hodnotenie maturitnej skúšky z PČOZ

Žiak zmaturuje, ak je z ÚFIČ ohodnotený známkou nie horšou ako 4 – dostatočný.
Ak žiak nezmaturoval z predmetu z ÚFIČ, lebo bol hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ opravnú skúšku – v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Žiak môže k maturite pristúpiť najviac v troch termínoch.

Konzultanti:

AT: Ing. Karol Holubčík, Ing. Štefan Kováčik
GD: Mgr. Monika Prokšová, Mgr. Veronika Mateová
FD: Mgr.art. Matúš Zajac, Mgr. Monika Prokšová
OZT: Mgr.art. Sonja Gallo, Bc. Šimon Domček
OD: Mgr.art. Erika Daxnerová, Mgr.art. Daniela Schredlová

Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková

  Upozornenie: Príchod na MŠ minimálne 60 minút pred aktuálnym časom MŠ.
Bližšie informácie o pravidlách a priebehu maturít nájdete na www.nucem.sk