Maturita

Slider

Školský rok 2019/2020

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

EČ a PFIČ (písomná forma) – zabezpečuje MŠ SR, pozostáva z testov a písomnej práce
Termín: 17. marec 2020
ÚFIČ (ústna forma) – zabezpečuje škola, pozostáva z 30 zadaní
Termín: 1. – 5. jún 2020

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky v šk.r. 2019/2020

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti
maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky

Cieľové požiadavky na maturitu – slovenský jazyk a literatúra

Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS

Predseda školskej maturitnej komisie:
Predseda predmetovej maturitnej komisie:
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti:

ANGLICKÝ JAZYK, úroveň B1 a B2

EČ a PFIČ (písomná forma) – zabezpečuje MŠ SR, pozostáva z testov a písomnej práce
Termín: 18. marca 2020
ÚFIČ (ústna forma) – zabezpečuje škola, pozostáva z 30 zadaní
Termín: 1. – 5. jún 2020

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky v šk.r. 2019/2020

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti
maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky

Katalóg cieľových požiadaviek – anglický jazyk B1 a B2

Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS

Predseda školskej maturitnej komisie:
Predseda predmetovej maturitnej komisie:
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti:

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKYTermín: 1. – 5. jún 2020

Predseda školskej maturitnej komisie:
Predseda predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém. Témy budú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa študijného odboru 8259 6 animovaná tvorba, 8296 6 grafický dizajn, 8297 6 fotografický a 8298 6 odevný dizajn v oblasti odborného vzdelania. V tomto smere je potrebné overiť úroveň osvojenia:
a) poznatkov o materiáloch, technologických procesoch, nástrojoch a zariadeniach potrebných v tomto odbore
b) znalosti odbornej terminológie na požadovanej úrovni a teoretických vedomostí v tomto odbore štúdia
c) schopnosti vykonať rozbor umeleckého diela na požadovanej úrovni
d) využívania odborných teoretických vedomostí v praktickom umeleckom výkone
e) schopnosti primeraným spôsobom zdôvodňovať svoje odborné názory
f) schopnosti pracovať s odborným materiálom a aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ANIMOVANÁ TVORBA bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny animovaného filmu
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Bc. Slavo Turanec
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore GRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Teória dizajnu
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Štefan Kubovič
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Vývoj a dejiny fotografie
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Matúš Zajac
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ODEVNÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny odievania
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Daniela Schredlová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ODEVNÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny filmu, rozhlasu a televízie
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Bc. Lenka Magulová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

Maturitná práca je majetkom SŠUP animovanej tvorby. Použitie na iné účely musí byť so súhlasom vedenia školy – zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej a riaditeľa Mgr. Jána Mózera.
Harmonogram kontrolných dní:
Pre získanie informácie, akú formu má mať titulná strana obhajoby maturitnej práce, klinknite sem:
Titulná stránka obhajoby
Informácie k PČOZ:
Termín:18. – 22. máj 2020

Predseda školskej maturitnej komisie:
Predseda predmetovej maturitnej komisie:

PRI VŠETKÝCH MATURITNÝCH PRÁCACH SA MUSÍ DODRŽAŤ AUTORSKÝ ZÁKON (T.Z., ŽE SA NESMÚ POUŽÍVAŤ ŽIADNE LOGÁ ANI NÁZVY EXISTUJÚCICH FIRIEM)!!!.
V praktickej časti odbornej zložky si žiaci vyberú tému v odbore, z ktorého budú maturovať. Spracovanie tém musí byť zamerané na humanitu, ľudskú spolupatričnosť a porozumenie. Praktická časť má overiť úroveň osvojenia, aplikácie získaných odborných a teoretických poznatkov pri riešení praktických a odborných tém a zistiť pripravenosť žiaka používať ich pri činnostiach, na ktorých výkon sa pripravoval:
a) zvládnuť a využívať odborné schopnosti a vedomosti na prezentáciu vlastného, vyspelého a súčasne kultivovaného umeleckého prejavu, alebo vytvorenie vlastného umeleckého diela
b) preukázať nadobudnuté zručnosti pri invenčnom stvárnení umeleckého výkonu pre profesionálnu prax
c) dodržiavať zásady bezpečnosti práce, princípy ochrany životného prostredia a ekologické zásady


Konzultanti v odbore animovaná tvorba: Ing. arch. Jaroslav Baran, Ing. Karol Holubčík, Mgr. Dušan Blahút PhD., Bc. Slavo Turanec
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore animovaná tvorba:

Konzultanti v odbore grafický dizajn: Mgr.art. Štefan Kubovič, Mgr.art. Simona Hojsíková
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore grafický dizajn:

Konzultanti v odbore fotografický dizajn: Mgr.art. Matúš Zajac, Mgr. Katarína Lazárová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore fotografický dizajn:

Konzultanti v odbore odevný dizajn: Mgr.art. Daniela Schredlová, Mgr.art. Erika Daxnerová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore odevný dizajn:

Konzultanti v odbore obrazová a zvuková tvorba: Mgr.art. Sonia Gallo, Bc. Lenka Magulová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore obrazová a zvuková tvorba:


Upozornenie: Príchod na MŠ minimálne 60 minút pred aktuálnym časom MŠ.
Bližšie informácie o pravidlách a priebehu maturít nájdete na www.nucem.sk