MaturitaMaturitný kód školy: 612503

Slider

Školský rok 2020/2021

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 13. apríla 2021.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 31. mája do 4. júna 2021.

Cieľové požiadavky na maturitu – slovenský jazyk a literatúra
Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS

Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Klaudia Suranová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Jana Šifrová, Mgr. Robert Barok
V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 14. apríla 2021.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 31. mája do 4.júna 2021.

Katalóg cieľových požiadaviek – anglický jazyk B1 a B2
Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS

Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Marušiaková
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Adam Frank , Mgr. Tatiana Šuniarová
TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY
Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém. Témy budú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa študijného odboru 8259 6 animovaná tvorba, 8296 6 grafický dizajn, 8297 6 fotografický a 8298 6 odevný dizajn v oblasti odborného vzdelania.

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 31. mája do 4.júna 2021.


V tomto smere je potrebné overiť úroveň osvojenia:
a) poznatkov o materiáloch, technologických procesoch, nástrojoch a zariadeniach potrebných v tomto odbore
b) znalosti odbornej terminológie na požadovanej úrovni a teoretických vedomostí v tomto odbore štúdia
c) schopnosti vykonať rozbor umeleckého diela na požadovanej úrovni
d) využívania odborných teoretických vedomostí v praktickom umeleckom výkone
e) schopnosti primeraným spôsobom zdôvodňovať svoje odborné názory
f) schopnosti pracovať s odborným materiálom a aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi


Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ANIMOVANÁ TVORBA bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny animovaného filmu
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. art. Zuzana Pozdechová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Bc. Slavo Turanec


Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore GRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Teória dizajnu
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. art. Zuzana Pozdechová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Štefan Kubovič


Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Vývoj a dejiny fotografie
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. art. Zuzana Pozdechová

Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Matúš Zajac

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny filmu, rozhlasu a televízie
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. art. Zuzana Pozdechová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Bc. Lenka Magulová


Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ODEVNÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny odievania
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predsedovia predmetovej maturitnej komisie: Mgr. art. Zuzana Pozdechová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Dominika Libantová, Mgr.art. Daniela Schredlová

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

Maturitná práca je majetkom SŠUP animovanej tvorby. Použitie na iné účely musí byť so súhlasom vedenia školy – zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej a riaditeľa Mgr. Jána Mózera.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch 17. – 21. mája 2021.
Pre získanie informácie, akú formu má mať titulná strana obhajoby maturitnej práce, klinknite sem: Titulná stránka obhajoby
Informácie k PČOZ:
PRI VŠETKÝCH MATURITNÝCH PRÁCACH SA MUSÍ DODRŽAŤ AUTORSKÝ ZÁKON (T.Z., ŽE SA NESMÚ POUŽÍVAŤ ŽIADNE LOGÁ ANI NÁZVY EXISTUJÚCICH FIRIEM)!!!. V praktickej časti odbornej zložky si žiaci vyberú tému v odbore, z ktorého budú maturovať. Spracovanie tém musí byť zamerané na humanitu, ľudskú spolupatričnosť a porozumenie. Praktická časť má overiť úroveň osvojenia, aplikácie získaných odborných a teoretických poznatkov pri riešení praktických a odborných tém a zistiť pripravenosť žiaka používať ich pri činnostiach, na ktorých výkon sa pripravoval: a) zvládnuť a využívať odborné schopnosti a vedomosti na prezentáciu vlastného, vyspelého a súčasne kultivovaného umeleckého prejavu, alebo vytvorenie vlastného umeleckého diela b) preukázať nadobudnuté zručnosti pri invenčnom stvárnení umeleckého výkonu pre profesionálnu prax c) dodržiavať zásady bezpečnosti práce, princípy ochrany životného prostredia a ekologické zásady

ANIMOVANÁ TVORBA:
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Ing. arch. Jaroslav Baran, Ing. Karol Holubčík, Mgr. Dušan Blahút PhD., Bc. Slavo Turanec

GRAFICKÝ DIZAJN:
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Štefan Kubovič, Mgr. Monika Prokšová

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN:
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Matúš Zajac, Mgr. Katarína Lazárová

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA:
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Sonia Gallo, Bc. Lenka Magulová

ODEVNÝ DIZAJN:
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jana Hegyiová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr.art. Daniela Schredlová, Mgr.art. Erika Daxnerová

Odovzdávanie záverečných ročníkový prác žiakov štvrtého ročníka

Pre odovzdanie záverečnej ročníkovej práce je potrebné prihlásiť sa na školský sieťový disk. Postup je nasledovný:

1. Zadajte webovú adresu https://storm.uat.sk:5001/
2. Prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov, ktoré používate aj v škole na PC
3. Po prihlásení rozkliknite „File Station“, otvorte priečinok so svojim menom
4. Pravým tlačidlom na myši vytvorte priečinok „Maturita 2021“
5. Otvorte tento priečinok použitím pravého tlačidla na myši a voľby Odoslať do Maturita 2021″
6. Pomocou „Odoslať – Preskočiť“ vyberte obidva maturitnú prácu a obhajobu zo svojho PC, ktoré chcete na sieťový disk nahrať
7. Maturitnú prácu v určenom formáte a obhajobu v PDF
8. Nahrávanie nejaký čas potrvá, v závislosti od veľkosti súborov.
9. Všetky maturitné práce musia mať štandardizovaný názov: Maturita + Skratka odboru + Priezvisko / Obhajoba + Skratka odboru + Priezvisko
– MaturitaGDPerinova
– MaturitaFDFekete
– MaturitaATPatkova
– ObhajobaGDPerinova
– ObhajobaFDFekete
– ObhajobaATPatkova
10. Po nahratí všetkých súborov sa môžete odhlásiť
11. zároveň pošlite potvrdzovací mail na technik@uat.sk, kde uvediete svoje meno, triedu, odbor a názvy všetkých nahratých súborov.
12. Súbory následne skontrolujeme a potvrdíme prijatie spätným e-mailom
  Upozornenie: Príchod na MŠ minimálne 60 minút pred aktuálnym časom MŠ.
Bližšie informácie o pravidlách a priebehu maturít nájdete na www.nucem.sk