Maturita

Slider

Školský rok 2019/2020

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

EČ a PFIČ (písomná forma) – zabezpečuje MŠ SR, pozostáva z testov a písomnej práce
Termín: 17. marec 2020
ÚFIČ (ústna forma) – zabezpečuje škola, pozostáva z 30 zadaní
Termín: 1. – 5. jún 2020

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky v šk.r. 2019/2020

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti
maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky

Cieľové požiadavky na maturitu – slovenský jazyk a literatúra

Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS

Predseda školskej maturitnej komisie:
Predseda predmetovej maturitnej komisie:
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti:

ANGLICKÝ JAZYK, úroveň B1 a B2

EČ a PFIČ (písomná forma) – zabezpečuje MŠ SR, pozostáva z testov a písomnej práce
Termín: 18. marca 2020
ÚFIČ (ústna forma) – zabezpečuje škola, pozostáva z 30 zadaní
Termín: 1. – 5. jún 2020

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky v šk.r. 2019/2020

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti
maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky

Katalóg cieľových požiadaviek – anglický jazyk B1 a B2

Podrobnosti o spôsobe konania ÚFIČ MS

Predseda školskej maturitnej komisie:
Predseda predmetovej maturitnej komisie:
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti:

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKYTermín: 1. – 5. jún 2020

Predseda školskej maturitnej komisie:
Predseda predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém. Témy budú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa študijného odboru 8259 6 animovaná tvorba, 8296 6 grafický dizajn, 8297 6 fotografický a 8298 6 odevný dizajn v oblasti odborného vzdelania. V tomto smere je potrebné overiť úroveň osvojenia:
a) poznatkov o materiáloch, technologických procesoch, nástrojoch a zariadeniach potrebných v tomto odbore
b) znalosti odbornej terminológie na požadovanej úrovni a teoretických vedomostí v tomto odbore štúdia
c) schopnosti vykonať rozbor umeleckého diela na požadovanej úrovni
d) využívania odborných teoretických vedomostí v praktickom umeleckom výkone
e) schopnosti primeraným spôsobom zdôvodňovať svoje odborné názory
f) schopnosti pracovať s odborným materiálom a aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ANIMOVANÁ TVORBA bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny animovaného filmu
Konzultanti:
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore GRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Teória dizajnu
Konzultanti:
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Vývoj a dejiny fotografie
Konzultanti:
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ODEVNÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny odievania
Konzultanti:
Skúšajúci predmet. maturitnej komisie:

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

Maturitná práca je majetkom SŠUP animovanej tvorby. Použitie na iné účely musí byť so súhlasom vedenia školy – zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej a riaditeľa Mgr. Jána Mózera.
Harmonogram kontrolných dní:
Titulná stránka obhajoby
Informácie k PČOZ:
Termín:18. – 22. máj 2020 Predseda školskej maturitnej komisie: Predseda predmetovej maturitnej komisie: PRI VŠETKÝCH MATURITNÝCH PRÁCACH SA MUSÍ DODRŽAŤ AUTORSKÝ ZÁKON (T.Z., ŽE SA NESMÚ POUŽÍVAŤ ŽIADNE LOGÁ ANI NÁZVY EXISTUJÚCICH FIRIEM)!!!. V praktickej časti odbornej zložky si žiaci vyberú tému v odbore, z ktorého budú maturovať.. Spracovanie tém musí byť zamerané na humanitu, ľudskú spolupatričnosť a porozumenie. Praktická časť má overiť úroveň osvojenia, aplikácie získaných odborných a teoretických poznatkov pri riešení praktických a odborných tém a zistiť pripravenosť žiaka používať ich pri činnostiach, na ktorých výkon sa pripravoval: a) zvládnuť a využívať odborné schopnosti a vedomosti na prezentáciu vlastného, vyspelého a súčasne kultivovaného umeleckého prejavu, alebo vytvorenie vlastného umeleckého diela b) preukázať nadobudnuté zručnosti pri invenčnom stvárnení umeleckého výkonu pre profesionálnu prax c) dodržiavať zásady bezpečnosti práce, princípy ochrany životného prostredia a ekologické zásady Konzultanti v odbore animovaná tvorba: Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore animovaná tvorba: Konzultanti v odbore grafický dizajn: Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore grafický dizajn: Konzultanti v odbore fotografický dizajn: Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore fotografický dizajn: Konzultanti v odbore odevný dizajn: Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore odevný dizajn: Konzultanti v odbore obrazová a zvuková tvorba: Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore obrazová a zvuková tvorba:


Upozornenie: Príchod na MŠ minimálne 60 minút pred aktuálnym časom MŠ.
Bližšie informácie o pravidlách a priebehu maturít nájdete na www.nucem.sk