Socrates – We are one body

Svet je ako veľký mrakodrap. Má nekonečne veľa okien, za každým okom žije človek s rôznymi záujmami, vlastnosťami,… Sme rozdielni a predsa sme si podobní, všetkých nás niečo spája. Každé okno je vyjadrením osobitosti individuality jednotlivca so silným pocitom osobného a duševného vyznania v kontraste so záverečným spolu uvedomením sa a zjednotením v spoločnej myšlienke – ľudskosť. Každé okno je len časť poznania – spoločne tvoria jeden celok – jedno telo. Poňatie témy „Sme jedno telo“, ako aj samotná realizácia príbehu, ktorá bude originálna z každej krajiny (iná za každým oknom), je na každom účastníkovi projektu zvlášť. Zaujímavé bude konečné prepojenie všetkých finálnych prác zo zúčastnených krajín na danú tému do jedného obrazového celku. 
Dôležitá je tu najmä komunikácia medzi týmito partnermi a prepojenie medzi jednotlivými druhmi umenia v hudbe, tanci, dramatizácii s dynamickou výtvarnou tvorbou, kresbou klasickej, ručne kreslenej animácie a počítačovej animácie… Napr. využitie plošných a priestorových vizualizácií v divadelných, tanečných, hudobných scénach a tiež možnosti komunikácie jedného herca s vytvorenou postavou v počítači a ich vzájomné prelínanie.

 

 

The world is like a big skyscraper, it has an infinite number of windows and behind every window, there is a person with various interests, traits, desires… We are different, however, we are similar, too. There is something that joins us all. Every window is an expression of individual peculiarities of an individual with a powerful declaration of his personal and mental confession in the contrast with a final co-awareness and uniting in the same idea – humanity. 

Every window is only a part of the knowledge – together we make one unit, one body. 

How people grasp the topic WE ARE ONE BODY as well as the particular conducting of a story, which will be original for every country – different for behind each window – it is up to every participant of the project. 

What will be interesting, that is the final joining of all the works on the given topic from every participant country into one film unit. 

We emphasise: 

– communication among individual kinds of arts, their mutual combining through music, dance, dramatization, animation…
– combining music and performing arts (dance/drama) with dynamic artistic creation within the area of hand drawing, classical and computer animation 
– using CD decorations in theatre scenes and thus creating possibilities to use spatial, moving backgrounds as well as possibilities of communication of an actor with a created figure in a computer and their mutual overlapping.