Premena tradičnej školy na modernú

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

Multimediálna učebnica počítačovej animácie a počítačovej grafiky
Základné informácie o projekte

Názov projektu:
– Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby- škola tretieho tisícročia
Strategický cieľ projektu:
– inováciou vzdelávania na SSUŠ animovanej tvorby umožniť študentom lepšie prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce
Cieľové skupiny: 
– pedagogickí pracovníci SSUŠ animovanej tvorby
– študenti SSUŠ animovanej tvorby
Dĺžka realizácie projektu:
– 24 mesiacov
Výstupy projektu:
– inovovaný obsah a metodika vzdelávania
– pedagógovia zaškolení na vyučovanie podľa inovovaných učebných osnov
– inováciám zodpovedajúce technické vybavenie
– nové učebné materiály a didaktické pomôcky

Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť multimediálnu učebnicu počítačovej animácie a počítačovej grafiky, na ktorej pracuje 12-členný tím pracovníkov školy. Zvýšiť motivačný činiteľ a zjednotiť formu výučby. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie kvalifikácie pedagógov, zvýšenie záujmu o daný predmet a posilnenie vzdelania a počítačovej gramotnosti žiakov. Projekt je primárne zameraný na študentov stredných umeleckých škôl ako aj ostatných žiakov s daným predmetom.

Projekt, či už primárne alebo sekundárne, vychádza z potrieb, ktoré sú výsledkom rýchleho transformovania našej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Rýchly rozvoj technológií a s nimi súvisiaci rozvoj informatiky, médií a nový prístup k informáciám (samozrejme, aj k ich prijímaniu a podávaniu) to všetko si vyžaduje od ľudí nové myslenie a konanie. To je však v mnohých prípadoch ovplyvnené nedostatočnou gramotnosťou v oblasti informatiky ako aj v iných oblastiach, ktoré sú pre rozvíjajúce sa odvetvia typické. Realizovanie projektu je nastavené tak, aby bol účinným nástrojom pre všetkých zainteresovaných, poslúžil k lepšiemu pochopeniu a následnému prijatiu nových postupov a vedomostí. Projekt nie je obmedzený iba ako pedagogicko-didaktická pomôcka pre študentov stredných škôl. Nastavenie je univerzálne a rovnako dobre môže poslúžiť aj v iných odboroch vzdelávacieho systému.

Dôvody výberu, ktoré nás viedli ku kombinácii klasickej formy vzdelávania a vzdelávanie pomocou multimediálnych učebníc je celosvetový trend, ktorý by sa mal implementovať aj na náš vzdelávací systém. Táto metóda výučby je pre pedagóga oveľa názornejšia ako klasické učenie len pomocou učebníc, príťažlivejšia pre žiakov ako aj interaktívnejšia. Žiak si do istej miery môže sám určovať tempo výučby.