Modernizácia vzdelávacieho procesu

Projekt Modernizácia vzdelávania zastrešov aný EÚ je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie MŠ SR, a to jednotlivo pre Bratislavský kraj a pre ostatné kraje Slovenska. Pozostáva z dvoch hlavných projektov- Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.
Hlavným cieľom obidvoch projektov je aktívne pripraviť učiteľov na novú reformu školstva. Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Do projektov sa zapojilo vyše 6850 učiteľov ZŠ a SŠ a fungujú od roku 2009 a končia 2013.

Modernizácia je zameraná na vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ, na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti, zručností v oblasti využívania modernej didaktickej techniky a na rozvoj ich poznania v oblasti využitia IKT vo vzdelávacom procese konkrétnych predmetov.

Vzdelávanie je realizované v 3 moduloch. 

Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa – pozostáva z práce vo Worde, Exceli a v zručnom používaní vlastných notebookov a počítačov vôbec. 

Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa – cieľom modulu je oboznámiť účastníkov s modernou didaktickou technikou (IKT) a predovšetkým jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učitelia sa okrem iného oboznamujú s prácou s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami( video), zvukom, fotografiou a hudbou. Ďalej sa tento modul venuje práci s internetom a tiež s digitálnymi zariadeniami. Precvičuje sa práca s modernými vyučovacími pomôckami, ako napr. interaktívna tabuľa, dataprojektor. Na lepšiu spoluprácu s inými pedagógmi sa na prednáške priblížila aj tematika sociálnych sietí, blogov, chatov a inej komunikácie cez internet (napr. prostredníctvom web kamier- ako Skype) 

Modul 3: Využitie IKT v danom predmete – v tomto module ide predovšetkým o vytvorenie si vlastných didaktických pomôcok IKT a ich zavedenie priamo do vyučovania na dané hodiny.