Erasmus 2015

Výberové konanie uchádzačov o participáciu na projekte Erasmus Plus 2015 bolo ukončené. Na základe stanovených kritérií boli vybraní nasledujúci žiaci: 
Animovaná tvorba: Samuel Púchovský,  Monika Vargová 
Grafický dizajn: Dominika Pisoňová,  Patrik Maryniak 
Fotografický dizajn: Klementína Knezlová,  Kristína Roxerová

 

Termín stáže: 1.4-2.5.2016
Partnerská škola: Lybecker Institute of Crafts and Design, Fínsko

CHANGING LIVES. OPENING MINDS. 

PROJEKT „ŽIJEME A TVORÍME SPOLOČNE“ 
Vo výberovej procedúre na rok 2015 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2015-1-SK01-KA102-008589.

Celkovým cieľom projektu je skvalitnenie odbornej prípravy študentov našej školy, previazaním odborných a teoretických vedomostí s praktickými a získaním možného maxima vedomostí a skúseností zo zahraničia, čo prispeje k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania. Škola má odborné a technologické kapacity k tomu, aby prerazila na medzinárodnej pôde a preto vyvíja aktivity na dosiahnutie tohto cieľa. Našim zámerom je vzdelávať nielen študentov, ale aj pedagógov. Neustále napredovanie školy a napĺňanie potrieb študentov si vyžaduje zavádzanie nových učebných metodík (CLIL) a prehlbovanie medzinárodnej spolupráce.
Odbornej stáže sa zúčastnia 6 študenti tretieho ročníka, ktorí budú spĺňať nasledujúce kritériá: plnoletosť, komplexné zhodnotenie odbornej spôsobilosti na hlavných predmetoch v danom odbore, hodnotenie výborný z anglického jazyka, študijný priemer do 2,5 v celkovom hodnotení za predošlé klasifikačné obdobie, žiadne neospravedlnené hodiny a veľmi dobré správanie počas doterajšieho štúdia. 
Jadro stáže tkvie v štúdiu študijného programu audiovizuálna komunikácia, ktorý bude prebiehať aj v anglickom jazyku v odboroch animovaná tvorba, grafický dizajn a fotografický dizajn.
Hlavným cieľom študentov animovanej tvorby je získať teoretické znalosti a praktické zručnosti z klasickej a počítačovej animácie, naučiť sa pracovať s uvedenými animačnými softvérmi a využívať ich. Na základe získaných znalostí filmovej dramaturgie, tvorby storyboardu, rozmanitosti technológií, výtvarného dizajnu a rozhľadu vo vývoji svetového animovaného filmu, docieliť profil novodobého filmového tvorcu (animátor, režisér, výtvarník animovaného filmu). Výstupom stáže študentov študijného odboru animovanej tvorby bude vytvorenie krátkometrážneho animovaného filmu na danú tému. Študenti grafického dizajnu sa budú oboznamovať s jednotlivými softvérmi, získajú všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Výstupom stáže z grafického dizajnu bude vytvorenie originálneho produktového dizajnu. 
Charakterový portrét, fotodokument na zadanú tému a katalóg budú očakávané výstupy študentov fotografického dizajnu. Študenti prostredníctvom práce na zadaniach lepšie porozumejú fotografii ako forme umenia spojenej s dokumentačnou a propagačnou funkciou.
Počas absolvovania stáže budú účastníci obohatení o nové komunikačné, vizuálne a interaktívne prvky. Očakávaným výsledkom je prínos k odbornému aj kultúrnemu rastu účastníkov projektu. Moderný edukačný proces s možnosťami zahraničných odborných stáží umožňuje študentom nebyť len objektmi tohto procesu, ale aj subjektmi s možnosťami zásahov do študijného programu vlastnou aktivizáciou a tvorbou vlastného poznania.
V súvislosti s prípravou na budúce povolanie sa rozvíja schopnosť kooperácie, komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a vštepujú sa metódy na riešenie problémov. Študenti budú mať priestor na sebarealizáciu a objavovanie, rozvinú sa tu digitálne kompetencie v oblasti vedy a techniky a tiež iniciatívnosť a podnikavosť. 

Odkaz na stretnutie s učiteľmi z Lybecker Institute of Crafts and Design: 1.fotka 2.fotka 
Odkaz na informačný seminár o Fínsku na Filozofickej fakulte UK:http://www.uat.sk/aktuality/seminarfinsko.html
Odkaz na blog Lybecker Institute of Crafts and Design o mobilitach: 
http://www.raahenedu.fi/blogit/2016/04/13/slovak-students-in-lybecker-institute-raahe-finland/ 
Odkaz na fotodokumentáciu z odbornej stáže študentov v rámci programu Erasmus Plus 2015:http://www.uat.sk/aktuality/odborna-staz-erasmus-2015.html 
Odkaz na Moodle artecult – sieť umeleckých škôl vo Fínsku, kde je naša škola vedená ako partnerská škola: http://artecult.net/wpartecult/academy-of-animation/ 

Diseminácia výsledkov: 
Odkaz na prezentáciu, ktorá bola prezentovaná počas triednických hodín: Prezentácia o Lybecker 
Odkaz na článok v denníku Pravda, v prílohe Vzdelávanie zo dňa 10.5.2016: Článok v denníku Pravda 
Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže v školskom časopise „Create“: Článok v školskom časopise 
Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže na webstránke Učiteľské Noviny: Článok v Učiteľských novinách 

Odkaz na video: Video z vyučovacích hodín printamkingu 

Vzdelávacie výstupy: 
Odkaz na fotografie zo zakázky Strednej odbornej školy v Raahe: 
1.fotka 2.fotka 3.fotka 4.fotka 5.fotka 6.fotka 
Odkaz na záverečnú prácu študentky fotografického dizajnu Klementíny Knezlovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu študentky fotografického dizajnu Kristíny Roxerovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu študenta grafického dizajnu Patrika Maryniaka: Práca študenta
Odkaz na záverečnú prácu, 3D model produktového dizajnu, študenta grafického dizajnu Patrika Maryniaka: Práca študenta
Odkaz na záverečnú prácu študentky grafického dizajnu Dominiky Pisoňovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu, 3D model produktového dizajnu, študentky grafického dizajnu Dominiky Pisoňovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu študenta animovanej tvorby Samuela Púchovského: Práca študenta
Odkaz na záverečnú prácu, animovaný film, študentky animovanej tvorby Moniky Vargovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu, pohyb objektu, študentky animovanej tvorby Moniky Vargovej:
Práca študentky 1 Práca študentky 2 Práca študentky 3 Práca študentky 4

Študenti- prihlášky na ERASMUS mobility
ýzva na podávanie prihlášok pre študentov 3.ročníka na štipendijný pobyt v rámci programu ERASMUS na školský rok 2015/2016 

   Študent, záujemca o ERASMUS mobilitu, odovzdá dolu uvedené materiály Erasmus koordinátorovi (Mgr. Zuzana Štochmalová, 4.poschodie, č. d. 603) najneskôr do 24. 10. 2015: 

1. Tlačivo prihlášky na Erasmus mobilitu. 

Kritéria výberu:
a/ plnoletosť v čase prebiehania mobility (apríl 2016)
b/ doterajšie študijné výsledky
c/ jazyková vybavenosť 
d/ reprezentácia školy (účasť na aktivitách)
e/ motivácia