Erasmus 2014

CHANGING LIVES. OPENING MINDS. 

PROJEKT „MODERNE ŽIŤ S UMENÍM“ 
Vo výberovej procedúre na rok 2014 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2014-1-SK01-KA102-000162. 

Celkovým cieľom projektu bolo skvalitnenie odbornej prípravy žiakov, previazaním odborných a teoretických vedomostí s praktickými a získaním možného maxima vedomostí a skúseností zo zahraničia, prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania. Odbornej stáže sa zúčastnili 3 žiaci tretieho ročníka, ktorí spĺňali nasledujúce kritéria: plnoletosť, slušné vystupovanie, hodnotenie výborný z anglického jazyka, žiadne neospravedlnené hodiny, študijný priemer do 2,5 v celkovom hodnotení a motivácia. Jadro stáže tkvelo v štúdiu študijného programu Audiovizuálna komunikácia-mediálny asistent, ktorý prebiehal v anglickom jazyku, v odboroch animácia a grafický dizajn. Žiaci grafického dizajnu sa oboznámili s jednotlivými softvérmi, získajú všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Výstupom stáže žiaka grafického dizajnu bol dizajn manuálu fínskeho produktu. Hlavným cieľom žiakov animovanej tvorby bolo získať teoretické znalosti a praktické zručnosti v klasickej a počítačovej animácii. Naučili sa pracovať s animačným softvérom a využívať získané znalosti počítačových softvérov. Na základe profesionálnych znalostí filmovej dramaturgie, storyboardu, rozmanitostí technológií, výtvarného dizajnu a rozhľadu vo vývoji svetového animovaného filmu, docieliť profil novodobého tvorcu – animátor, režisér, výtvarník animovaného filmu. Výstupom stáže žiakov animovanej tvorby bol krátko-minutážny animovaný film. Počas absolvovania odbornej stáže boli účastníci obohatení o nové komunikačné, vizuálne a interaktívne prvky. Účasť na projekte bola prínosom k odbornému aj kultúrnemu rastu účastníkov. Moderný edukačný proces s možnosťami zahraničných odborných stáži umožňuje žiakom nebyť len objektmi tohto procesu, ale aj subjektmi s možnosťami zásahov do študijného programu vlastnou aktivizáciou a tvorbou vlastného poznania. V súvislosti s prípravou na budúce povolanie sa rozvíja schopnosť kooperácie, komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a vštepujú sa metódy na riešenie problémov. Žiak bude mať priestor na sebarealizáciu a objavovanie, rozvíjajú sa digitálne kompetencie v oblasti vedy a techniky a tiež iniciatívnosť a podnikavosť. 

Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže na webstránke Učiteľské Noviny: http://www.ucn.sk/ziaci-a-studenti/erasmus-plus-finland-trip-alebo-7-tyzdnov-v-krajine-tisicich-jazier
Odkaz na školský časopis „Create“, kde je článok o obsolvovaní odbornej stáže: http://issuu.com/uatsk/docs/create_vol_12?e=3139699/31232988#222222
Odkaz na Moodle artecult – sieť umeleckých škôl vo Fínsku, kde je naša škola vedená ako partnerská škola: http://artecult.net/wpartecult/category/partners/ 
Odkaz na reportáž z DOD 2015, v ktorej je interview s účastníkmi odbornej stáže v rámci programu Erasmus Plus: http://www.uat.sk/player/player1.php?file=http://www.uat.sk/flash/DOD-2015.flv
Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže v denníku Pravda, v prílohe Vzdelávanie, zo dňa 7.8.2015:https://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?datum=7.8.2015&code=3e089ba51c58c626-7959909022899188661224#30 

Odkaz na zaznam v kronike školy
Odkaz na zaznam v kronike školy 

Odkaz na prezentáciu Erasmus Plus študentov, prezentovanú počas triednických hodín:Finsko Erasmus Plus.pdf
Odkaz na fotky z besedy o realizácií odbornej stáže v rámci programu Erasmus Plus: Beseda o odbornej stáži Erasmus Plus 

Odkaz na fotodokomuntáciu z odbornej stáže študentov v rámci programu Erasmus Plus: Fotodokumentácia z Erasmus Plus stáže.

Vzdelávacie výstupy Brachna 
Vzdelávacie výstupy Kološ 
Vzdelávacie výstupy Pišút 

Odkaz na video: Cesta do Joensuu – Fínsko 
Odkaz na video: Fínsko !!!
Odkaz na video: Náš Fínsky deň – Shortstrih

Termín študijného pobytu: 9.4 – 27.5.2015
Partnerská škola: North Karelia College, Outokumpu, Fínsko 

Vo výberovej procedúre na rok 2014, v rámci programu Erasmus +, pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy
Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol návrh projektu našej školy „Moderne žiť s umením“ schválený. V partnerskej škole North Karelia College, Outokumpu vo Fínsku absolvujú odbornú stáž v školskom roku 2014/15 traja naši študenti 3. ročníka:

  • Dušan Brachna – grafický dizajn
  • Peter Kološ – animovaná tvorba
  • Andrej Pišút – animovaná tvorba

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe a poskytovanie príležitostí pre študentov OVP absolvovať stáž v zahraničí.
Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá

Program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s inými organizáciami a podnikmi je zameraný na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce