Pedagógovia

Pedagogický zbor SSUŠ animovanej tvorby

 

Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a Generálna Riaditeľka školy SSUŠ animovanej tvorby

Absolventka Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica, aprobácia Slovenský jazyk a Výtvarná výchova, s viac ako 30 ročnou pedagogickou, metodickou, riadiacou a výtvarnou praxou, výtvarné návrhy pre firmu ERPO, vedúca grafickej komunikácie PR firmy Gratex International a.s. (1997-98), posledná výstava 12.12.2000 „Kráľovi pokoja a lásky“ v galérii Blumentál, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Bratislava (17.1.2001), autorka študijného odboru – 8259 6 ANIMOVANÁ TVORBA (r.2001), 8296 6 GRAFICKÝ DIZAJN (r.2004), zakladateľka prvých multimediálnych učebníc na Slovensku – Počítačová animácia, Počítačová grafika a Dejiny výtvarnej kultúry, zakladateľka študijného programu Univerzita animovanej tvorby (UAT) – kurzov klasickej a počítačovej animácie, schválené MŠ SR pod číslom 1120, ktoré sa realizovali prvýkrát na Slovensku od januára 1997, zakladateľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST (2006), Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl UAT GRAPHIC (2010), Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl UAT PHOTO (2011), Medzinárodnej súťaže odevného dizajnu stredných škôl UAT FASHION (2015) a Medzinárodnej súťaže filmovej tvorby stredných škôl UAT FILM (2016). Zakladateľka a riaditeľka Akadémie filmovej tvorby a multimédií, pre odborné vzdelávanie dospelých (2014).

Mgr. Ján Mózer
Riaditeľ SSUŠ animovanej tvorby

Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Univerzitná knižnica v Bratislave, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, SNM Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Elektráreň Tatranská galéria, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.

Mgr. Ivana Korenková
Zástupca riaditeľa

Vyštudovala odbor Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite a odbor Ekonómia a manažment podniku na Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt v nemeckom meste Osnabrück. Hovorí plynulo nemecky a anglicky. Má skúsenosti z projektového manažmentu z komerčnej sféry, ktoré využila v školstve v programe Erasmus+. Vyučuje predmety ekonomika a dejiny výtvarnej kultúry 20. storočia a aktuálne umelecké tendencie. Vo vyučovacom procese sa sústreďuje najmä na rozbor umeleckých diel.

Mgr. Jarmila Franková
Zástupca riaditeľa

Absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s viac ako 30 ročnou pedagogickou praxou. Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka o spoločnosti, filozofia. V odbore slovenský jazyk a literatúra absolvovala prvú aj druhú kvalifikačnú skúšku, absolvovala adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné a kvalifikačné vzdelávanie. Počas praxe v odbore okrem funkcie triedneho učiteľa dlhodobo vykonávala funkciu koordinátora drogovej prevencie, školského knihovníka, uvádzajúceho učiteľa a vedúcu predmetovej komisie. Dlhé roky viedla divadelný súbor a ochotnícke divadlo a zúčastňovala sa krajských postupových súťaží, súbor vystupoval aj na Pedagogickom fóre v Bratislave. Úspešne tiež pripravovala žiakov na okresné, krajské aj celoslovenské recitačné súťaže.

PaedDr. Ľubica Ondrejová
Zástupca riaditeľa

Absolvovala pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, aprobáciu telesná výchova a občianska náuka. V odbore telesná a športová výchova absolvovala rigoróznu skúšku a tiež druhú kvalifikačnú skúšku absolvovala v odbore občianska náuka. Absolvovala tiež ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, lyžiarsky inštruktážny kurz zjazdového lyžovania a finančná gramotnosť. Niekoľko rokov pôsobila ako triedna učiteľka, koordinátorka lyžiarskych a turistických kurzov. Na našej škole vyučuje telesnú výchovu, občiansku náuku a vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa.

Mgr. art. Daniela Schredlová
Výchovná poradkyňa

Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci si Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapie v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a venovala sa deťom s postihom zraku, sluchu a s mentálnymi vývojovými postihmi. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, tkanej tapisérii a knižnej ilustrácii. Zároveň na našej škole pôsobí ako výchovná poradkyňa.

Ing. arch. Jaroslav Baran

Ing. arch. Jaroslav Baran bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.

Ing. Karol Holubčík

Študoval na VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV… Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko…Pracoval ako charakter animátor na Tv sérii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog…Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York… Venuje sa vlastnej, voľnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.

Ján Drobný

Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní študijného programu – Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Absolvoval náročné školenie motion capture – druhý stupeň, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia 3D Studio MAX.

Slavo Turanec

Mladý animátor momentálne študujúci v poslednom ročníku magisterského stupňa na Filmovej a televíznej fakulte v Ateliéri animovanej tvorby VŠMU. Prvýkrát prenikol do tajov animácie vďaka nadstavbovému štúdiu na SSUŠ animovanej tvorby. Okrem učiteľských a školských povinností sa s obľubou venuje spoluprácam s rôznymi slovenskými hudobníkmi prostredníctvom výroby animovaných klipov a hudobných vizualizácii. Pre svoje vlastné potešenie často pracuje aj na tvorbe komixov a karikatúr. Na našej škole je učiteľom dejín animovaného filmu a predmetu počítačová animácia a prax (Toon Boom Harmony).

Mgr. art. Tomáš Danay

Je absolventom SSUŠAT a VŠMU, odbor animácia. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v postprodukčnom štúdiu Blue Faces na rôznych reklamných spotoch zo Slovenska, Českej Republiky, Švédska, Ameriky, Rakúska (ČSOB, VÚB, O2, Nike, Raiffeisen apod.) a na rôznych celovečerných Hollywoodskych filmoch ako napr. Zelený Sršeň (The Green Hornet), Šmolkovia (The Smurfs), Čierne Zlato (The Black Gold) a mnoho ďalších. So svojím absolventským filmom Pán Mrkva vyhral študentský filmový festival Áčko 2013 za najlepší animovaný film, druhé miesto na medzinárodnom študentskom festivale v Tel Avive a je držiteľom tvorivej prémie Igric 2014. Jeho film Pán Mrkva bol vybraný ako predfilm počas Bažant kinematografu 2014 s ktorým pochodil mnoho miest na Slovensku. Rovnako bol premietaný na mnohých domácich aj zahraničných filmových festivaloch, napríklad na Slovensku, v Českej Republike, v Rumunsku, v Izraeli, v Kanade, vo Francúzsku, v Brazílii, v Južnej Kórei, či v Indonézií. Od roku 2010 pracuje v dome umenia pre deti – v Bibiane, kde je vedúcim animačných workshopov pre deti. V roku 2013 začal pracovať ako freelancer na rôznych animačných, grafických a fotografických zákazkách. V súčasnosti pripravuje vlastný animovaný seriál. Na škole učí počítačovú animáciu a prax a informatiku, konkrétne programy Photoshop, Flash, After Effects a Maya.

Mgr. Dušan Blahút PhD.

Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.

Ing. Štefan Kováčik

Vyštudoval priemyselný dizajn nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene ale väčšinu svojho profesionálneho života pracoval s počítačovou grafikou. Má skúsenosti so širokým okruhom grafických programov pre rôzne špecializácie, hlavne v oblasti 3d grafiky. Okrem vizualizáciám sa venuje 3d animáciám a motion graphics. Vyučuje program 3ds Max.

Ing. Miloš Černý

Vyštudoval fakultu informačných technológií na VÚT v Brne. Pracuje ako 3D Character animátor v hernom priemysle už 7 rokov. Aktuálne v hernom štúdiu Bohemia Interactive, predtým v Cauldron s.r.o., kde sa podieľal celkovo na šiestich vydaných aj nevydaných tituloch. Z nich známejšie napríklad DayZ alebo Vigor. Je spoluautorom dvoch mobilných aplikácií so spoločným množstvom stiahnutí 500 000. Freelancuje ako motion graphics dizajnér a 3D animátor a je tvorcom vzdelávacieho YouTube kanálu venovanému animácií. V našej škole vyučuje program 3ds Max.

Alex Gerbóc

Absolvent Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. Svoj profesionálny život zameral na oblasť manažmentu v spojení s IT technológiami a grafikou. Venuje sa digitálnemu marketingu, tvorbe a lektorstvu workshopov a grafickému dizajnu. Medzi jeho nedávne úspechy patrí výhra v medzinárodnej grafickej súťaži o dizajn loga pre projekt Cesta okolo Tatier. Na našej škole vyučuje predmet Tvorba webstránok.

Bc. Erika Daxnerová

Vyštudovala SUŠ v Trenčíne odbor odevný dizajn a pokračuje v štúdiu odevného dizajnu na VŠVU v Bratislave v Ateliéri 343 pod vedením prof. Júlie Sabovej, akad. mal. Tu vyštudovala bakalárske štúdium a momentálne je v poslednom ročníku magisterského štúdia. Okrem vlastnej tvorby sa venuje viacerým projektom a spoluprácam. Na našej škole vyučuje predmety Technológiu, Konštrukcie a modelovanie strihov a Odevnú tvorbu a prax.

Mgr. Ján Proner

Absolvent Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde v súčastnosti pôsobí ako denný doktorand. Grafický dizajn vyštudoval v odbore grafik digitálnych médií na Strednej odbornej škole v Poprade. 2D animácií a motion grafike sa venuje už viac ako 5 rokov. Medzi jeho pracovné skúsenosti patrí spolupráca s produkčno animačným štúdiom Roadcrossers, dvojročná spolupráca s televíziou Spartak TV alebo tvorba reklamných spotov a animácií pre klientov ako FITUP, HOPIN, ERNI, O2, SIAF a mnoho iných. V našej škole vyučuje program Adobe After Effects.

Mgr. art. Štefan Kubovič

Vyštudoval VŠVU Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzsko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava, iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Pôsobil 10 rokov v reklamných agentúrach. Venuje sa voľnej grafike, maľbe, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe. Vyučuje predmet Navrhovanie, Typografia, Výtvarná príprava a Teória grafického dizajnu.

Mgr. Lucia Halimovič

Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom – Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.

Mgr. art. Simona Hojsíková

Na Strednej umeleckej škole v Trenčíne maturovala v odbore Reklamná tvorba. Bakalárske štúdium absolvovala s vyznamenaním na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde študovala odbor Dizajn médií na Fakulte masmédií. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie. Začínala v Ateliéri 303 u Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD. a magisterský titul obhájila v Ateliéri TypoLab pod vedením doc. Mgr. art. Paľa Bálika. Počas štúdií absolvovala množstvo workshopov a výstav. Jej diplomová práca bola prezentovaná na skupinovej výstave, v rámci Bratislavského Design Weeku. V súčasnosti sa ako freelancer venuje primárne grafickému dizajnu. Na škole vyučuje programy Adobe Indesign, Adobe Illustrator a WordPress.

Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.

Študoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.

Mgr. art. Peter Pokorný

Absolvent Filmovej fakulty VŠMU, Ateliéru strihovej skladby. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venoval rôznym televíznym výrobám pre TV JOJ a RTVS (napr. Tajný sen, 2011 – strih; Na doskách, 2011 – strih; A predsa sa točí, 2014/15 – réžia, scenár). Spolupracoval ako režisér, strihač a fotograf na výrobe prezentačných materiálov, videí a videozáznamov (medzi inými napr. mBank, DNA Production, Vantage, Redhill production, Partners Group). V súčasnosti pôsobí ako doktorand na VŠMU, kde sa popri vývoji celovečerného dokumentárneho filmu venuje pedagogickej práci na bakalárskom stupni. Jeho hraný dokument Sací reflex (2013) bol nominovaný na Festivale Áčko za najlepší hraný film, Tieň pani P (2011) vyhral na Festivale Áčko cenu diváka za najlepší film a bol premietaný v multiplexoch Cinemax vo výbere filmov KOBYLKY a na rôznych filmových festivaloch (napr. Cinematik, 2012). Na našej škole vyučuje predmet Obrazová tvorba.

Mgr.art. Dávid Horinek

Vysokú školu múzických umení v Bratislave s titulom Mgr. art. ukončil v roku 2011, v odbore filmové umenie a multimédiá. Dokumentárnej tvorbe sa venoval v ateliéri prof. Vlada Balca. Rok strávil v Kanade. Po návrate v roku 2013 pôsobil ako umelec na voľnej nohe. Ako videopracovník a zvukár pracoval v Slovenskom národnom divadle. Venuje sa aj autorskej tvorbe a na projektoch spolupracoval s rôznymi inštitúciami, ako JOJ, RTVS a SND. Od roku 2015 pracuje v redakcii markiza.sk ako kameraman a strihač. V našej škole učí predmet Audiovizuálne techniky a Projekcie a rozbory.

Monika Mahútová

Vyštudovala Reklamnú tvorbu na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Neskôr sa venovala filmovej kritike a v súčasnosti študuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave odbor Scenáristika a réžia hraného filmu. Na našej škole vedie ateliér audiovizuálnej tvorby.

Bc. Lena Magulová

Vyštudovala Fotografický dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Po dosiahnutí bakalárskeho titulu pokračuje v štúdiu Audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaujíma sa najmä o angažovaný, dokumentárny, experimentálny či nenaratívny film, presah filmu a výtvarného umenia, intermédiá alebo film v galerijnom priestore. V minulosti pracovala v najmenšom bratislavskom kine Foajé, stážovala na košickom Art Film Feste a v redakcii webovej stránky Katedry audiovizuálnych štúdií VŠMU či prednášala lektorské úvody vo filmovom klube Lumière v Bratislave. V súčasnosti pravidelne publikuje na domácich webových (Kinečko) i printových (Film.sk) filmových platformách. Na našej škole vyučuje dejiny slovenskej a svetovej kinematografie.

Dominik Prokop

Po absolvovaní odboru Animovaná tvorba na Súkromnej strednej umeleckej škole Animovanej tvorby sa aktívne venuje filmovej tvorbe a práci s videom, od točenia až po finálnu postprodukciu. Na festivale Animofest v rokoch 2016 a 2017 za svoje študentské filmy získal dva krát Cenu diváka, Čestné uznanie a 3. miesto. Po ukončení štúdia SSUŠAT sa stal zamestnancom Slovenskej národnej galérie, pre ktorú pracoval ako lektor výtvarných workshopov a vytvoril niekoľko krátkych videí, spotov a animácii. Aktuálne sa prevažne venuje vlastnej tvorbe, poézií a pomoci pri rôznych iných nezávislých projektoch. Na našej škole učí program Adobe After Effects.

Mgr. Katarína Lazárová

Študovala na SUŠ v Ružomberku odbor fotografický dizajn a na PF KU učiteľstvo výtvarného umenia. Ďalej pokračovala v štúdiu na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie u prof. Ľuba Stacha. Intenzívnejšie sa začala zaujímať o klasickú čiernobielu fotografiu. Na našej škole vyučuje výtvarnú prípravu a fotografickú tvorbu a prax.

Mgr. art. Matúš Zaja

Fotograf, pedagóg, kurátor. Fotografiu študoval v Prahe na FAMU a v Bratislave na VŠVU. Vydal knihy Podoby viery ( 2011 ), OUT ( 2014 ), Anton Srholec – Bezdomovec z povolania ( s Pištom Vandalom, 2015 ). Bol niekoľkokrát ocenený Best of Photojournalism v editovaní / .týžďeň /, Czech Press Photo, Novinárska cena, Slovak Press Photo. Vyučuje fotografiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vyučoval na katedre žurnalistiky na KU. Je odborným garantom portálu dofoto, spolupracuje s vydavateľstvami a magazínmi, ako aj reklamnými agentúrami. Spolupracoval ako kurátor s nadáciou Slovak Press Photo a ďalšími. Bol pri založení časopisu .týždeň v ktorom pracoval ako editor a fotograf. Pracoval aj popri predsedoch NRSR ako osobný fotograf. Svoju tvorbu vystavoval v USA, Čína, Nemecko, Luxembursko, Francúzko, Taliansko, Česká republika atď.. Je jedným z najvýznamnejších dokumentárnych fotografov na Slovensku.

BcA. Matej Mazák

Vyštudoval propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Trenčíne a animovaný film na Ostravskej univerzite, kde vytvoril študentské filmy ako Záhradník, Vlkulka či Ikarus. Počas magisterského štúdia na vysokej škole pracoval ako učiteľ animovaného filmu na strednej škole Ave art v Ostrave. Rovnako aj ako asistent ateliéru animovanej tvorby na Ostravskej univerzite. Tvoril animované znelky a reklamy pre Ostravskú televíziu Fabex a príležitostne pracoval ako animátor/výtvarník pre QQstudio. Neskôr sa v Bratislave zamestnal ako animátor na filme Juraja Krumpolca a Igora Derevenca Hviezdny taxík, na celovečernom filme Lokal Filmis a na pripravovanom filme Srdce veže ako výtvarník. Popri tom sa venoval vlastnej tvorbe a spolupráci na videomappingových projektoch s občianským združením Trakt. Rovnako ste mohli vidieť jeho inštalácie s názvom Oživlá na Bielej noci 2016 v Bratislave a Košiciach. Tretie Oživlo ožilo na barbakane v Banskej Bystrici počas Festivalu svetla a tieňa 2017. Animoval taktiež interaktívnu hru pre Bienále ilustrácií 2015 a pre web EU2016 kde rozpohyboval ilustrácie slovenských aj zahraničných ilustrátorov. Od roku 2015 pracoval ako grafický designér pre hernú spoločnosť Pixelfederation. V súčasnosti pracuje ako animátor na vznikajúcich animovaných seriáloch. V neposlednej rade sa venuje aj ilustrovaniu. Jeho autorské flaše bolo možné vidieť a vyhrať v kampani organizovanej Absolut Vodkou.

Mgr. art. Martin Levinne

Martin Levinne študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles. Pracoval ako grafický dizajnér, art director v reklame a v médiách a ako fotograf v slobodnom povolaní. Jeho klientmi sú filmové štúdiá Miramax, Sony Pictures, Warner Bros, Columbia, televízne spoločnosti MTV, HBO, VH1. Publikoval napríklad v časopisoch Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Fotil pre značky Guess, Prada a Speedo. Svoje fotografie prezentoval na samostatných i kolektívnych výstavách v USA, v Japonsku i v Európe. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení. Je autorom cyklov Anjeli a Všetko je inak. Fotí čiernobiele aj farebné portréty, série, fotografie z ciest, Usporadúva individuálne workshopy, píše zaujímavé blogy a chystá vydanie svojich fotografií v knižnej podobe. Žije a tvorí striedavo v Los Angeles, Bratislave a Prahe. Na našej škole učí fotografickú tvorbu a prax.

Mgr. art. Ivana Svetkovská

Je absolventkou SSUŠ Animovanej tvorby v odbore Grafický dizajn. Úspešne ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore socha a maľba. Jej tvorbu sprevádzajú dve roviny, abstraktná a hyperrealistická, kde sa zaoberá spomienkami, ilúziou priestoru a experimentom. Špecializuje sa na maliarsku techniku Airbrush. Svoje diela vystavovala na Slovensku i na medzinárodných výstavách. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér.

Mgr. Staša Samoukovičová

Bývala absolventka SSUŠAT v odbore grafický dizajn. Vyštudovala v Bratislave Pedagogickú fakultu UK odbor Výtvarná edukácia. Počas štúdia sa prevažne venovala ilustrácií a grafike v surrealistickej rovine. Je učiteľkou predmetu dejín umenia v anglickom jazyku na bilingválnom gymnáziu. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér a výtvarnú prípravu.

Mgr. art. Lukáš Freytag

Bakalárske štúdium vyštudoval na Akadémii Umení v Banskej Bystrici v ateliéri grafika -priestor – synergia pod vedením doc. R. Bruna, akad. mal. Magisterský stupeň ukončil na Vysokej škole výtvarných umení u doc. V. Kolenčíka, akad. mal. s odborom voľná a farebná grafika. Venuje sa tradičnej grafike, kresbe, ilustrácií a komiksu s dôrazom na zobrazovanie figúry v priestore. Vystavoval na viacerých skupinových výstavách na Slovensku ale aj v zahraničí ako napríklad Celebrating Print NY 2014. Je držiteľom prvej ceny Egona Schieleho za rok 2017 a má zaradené kresby v troch publikáciách knihy s názvom Figurama. Na našej škole vyučuje figurálnu kresbu.

Mgr. art. Martin Král

Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky – ateliér voľnej a farebnej grafiky. Za svoju diplomovú prácu pod názvom Modification bol ocenený Cenou Slovenskej výtvarnej únie na výstave piateho ročníka Bienále voľného výtvarného umenia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá prevažne portrétnou maľbou, v ktorej živelným, expresívnym a nekonvenčným maliarskym prejavom zachytáva rôzne premeny a podoby súčasného človeka. Okrem viacerých výstav na Slovensku sa zúčastnil aj medzinárodných výstav v Ostrave, Záhrebe, Bulharsku či New Yorku. Venuje sa tiež kresleniu ilustrácií a storyboardov pre reklamné agentúry, tvorbe grafických návrhov, katalógov, plagátov a bannerov. V súčasnosti je doktorandom na katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 2015 začal vyučovať maľbu a kresbu.

Mgr. Erika Gerbócová

Vyštudovala aprobáciu dejepis a estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počas štúdia sa hlbšie zamerala na dejiny estetiky v súvislosti s vnímaním umenia a kultúrnych súvislostí, čoho vyústením bola aj účasť na Študentskej vedeckej konferencii, kde svoju prácu venovala možnostiam estetična v diele mexickej maliarky Fridy Kahlo. Vysokoškolské štúdium ukončila s červeným diplomom pod vedením riaditeľky Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie prof. PhDr. Jany Soškovej, CSc.

Mgr. Silvia Kramariková

Na Vysokej škole pedagogickej v Nitre vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra. Počas svojej pedagogickej činnosti vykonávala funkciu uvádzajúceho učiteľa poskytujúceho pedagogicko-odbornú pomoc pre začínajúcich učiteľov, zároveň pracovala ako učiteľ – metodik pre študentov vysokých škôl počas ich študijnej pedagogickej praxe na školách. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách a v rámci projektu INFOVEK Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. V ostatných rokoch sa venuje i lektorskej činnosti pre rôzne spoločnosti. Na našej škole vyučuje anglický jazyk.

Mgr. Peter Slamka

Absolvoval štúdium na Žilinskej Univerzite a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odboroch anglický jazyk a literatúra a občianska náuka. Počas svojej pedagogickej činnosti pôsobil na viacerých školách, anglický jazyk učil aj v jazykovej škole. Pôsobil aj ako výchovný poradca. Na našej škole vyučuje predmet anglický jazyk.

Mgr. Robert Barok

Vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil na viacerých školách, kde sa venoval výchove a vzdelávaniu ako žiakov základných škôl, tak aj študentov stredných škôl. Má skúsenosti s prípravou štvrtákov na maturitné skúšky. Vo svojom voľnom čase sa venuje trénovaniu mládeže v stolnom tenise a zároveň je aj aktívnym hráčom. Na našej škole vyučuje predmet slovenský jazyk, občiansku náuku a etickú výchovu.

Mgr. Adam Frank

Na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval učiteľstvo anglického jazyka a filozofie. Počas štúdia pôsobil ako lektor na jazykových školách. Na našej škole vyučuje predmet anglický jazyk.

Mgr. Jana Šifrová

Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore slovenský jazyk a literatúra a biológia. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala vzdelávanie zamerané na modernizáciu vzdelávacieho procesu na strednej škole. Nadobudnuté a osvojené vedomosti zo školskej praxe doplnila kvalifikačným vzdelávaním, ktoré ukončila získaním I. a II. atestačnej skúšky. Na našej škole vyučuje slovenský jazyk a biológiu.

Mgr. Eleonóra Šmídová

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor matematická analýza. Na MFF UK v Bratislave tiež absolvovala dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti. Má dlhoročnú prax vo vyučovaní stredoškolskej matematiky a informatiky. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala viacero inovačných a aktualizačných vzdelávaní, napríklad Projektové vyučovanie v edukačnom procese, Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole, Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách s obsahom : legislatíva a logistika maturitnej skúšky a metodika tvorby didaktických testov. Na škole vyučuje predmety matematika a informatika.

Mgr. Marián Paliatka

Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave vyštudoval odbore učiteľstvo telesná výchova k občianstvu. V rámci štúdia absolvoval špecializáciu trénerstvo plávania, ktoré aktívne vykonáva v plaveckých kluboch. Na škole vučuje predmety telesnú výchovu, občiansku náuku a biológiu.