CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Talentové skúšky

Pre školský rok 2022/2023

Harmonogram talentových skúšok pre 4-ročné študijné odbory

KÓD ŠKOLY:036 068 284
9,00 – 10,30Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
10,30 – 12,00Kresba portrétu podľa modelu 
12,30 – 14,30Voľná téma podľa vybraného študijného odboru
Skúška pozostáva:kresba zátišia,  portrét, voľná téma
Voľná téma:8630 M Animovaná tvorba – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
8604 M Grafický dizajn – výtvarné riešenie: plagát s použitím zvieraťa
8606 M Fotografický dizajn – titulná strana časopisu – koláž
8610 M Odevný dizajn – návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy
8637 M 01 Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
Domáce práce:kresba, maľba, fotografia, film (CD, DVD, USB, …), minimálne 20 domácich prác
Podmienky prijatia:úspešné vykonanie talentovej skúšky
Informácie:tel: 02/6241 1668
mob: 0902 901 910
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné:180 EUR/mesiac
Zápisné:250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za talentovky:20,- € (Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.)
Kritéria prijatia žiaka:Účastník talentových skúšok môže získať zo štyroch hore uvedených disciplín max. 80 bodov, tzn. 1 disciplína – max. 20 bodov. Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné získať minimálne 40 bodov. V prípade rovnosti bodov pri prijímacom konaní rozhodne o prijatí na štúdium úspešná účasť na súťažiach a následne lepší priemer známok na vysvedčeniach z ostatných dvoch rokov. Podľa §67 odsek  3  zákona č. 245/2008 riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorý dosiahli rovnaký počet bodov. 
Play

 

Naša škola poskytuje nadaným študentom hlavne z detských domovov a zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.

Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie.

Domov mládeže Vranovská 2, Vranovská 4

Domov mládeže  Račianska 80

Domov mládeže Račianska 190

Súkromný Domov mládeže Pekná cesta 4 

Žiadosť o ubytovanie si podávajú žiaci priamo na vybraný domov mládeže.

Internát na Peknej ceste – možnosť ubytovania.
Informácie o ubytovacom zariadení
Žiadosť o prijatie do Domovu mládeže na Peknej ceste