CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Projekty EÚ

Erasmus 2022/23

 

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby mohla vďaka finančnej podpore od Európskej Únie, programu Erasmus+, realizovať svoj projekt s názvom OZT FilmDevelopment. Komisia vybrala osem žiakov  obrazovej a zvukovej tvorby, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže v Estónsku a Lotyšsku. Ich cieľom bolo získanie vedomostí a zručností v oblasti film developmentu v kinematografickom diele.

Základné informácie:

Názov projektu:     OZT FilmDevelopment
Partnerské školy:   Nacionala Makslu vidusskola, Riga, Lotyšsko
                                web školy: http://www.jrskola.lv/
                                Škola Kuressaare Ametikool, Kuressaare, Estónsko
                                web školy: https://www.ametikool.ee/en

Termíny stáží:         Riga:  6.11. - 21.11.2022

                                Kuressaare: 9.11.-24.11.2022
Účastníci stáže:

Riga: Marína Mercová, Joel Kuhta, Ksenia Kalynjuk, Ádám Csenkey

Kuressaare: Lukáš Beták, Oliver Skukálek, Adam Kadera, Matej Martinec

 

Popis projektu:

Žiaci majú vedieť vytvoriť development filmu tak, aby sa mohli dobre uplatniť v praxi v prípravnej fáze výroby filmového diela a naša škola chce posilniť vedomosti a zručnosti pomocou zahraničnej stáže. Chceme zároveň získať skúsenosti o spôsobe vyučovania film developmentu v zahraničných školách. Vo vyučovacom procese je potrebné využívanie kvalitnej techniky na prípravu, natáčanie a postprodukciu krátkeho filmu na úrovni, akou sa tvorí v profesionálnych štúdiách. Chceme, aby naši študenti boli súčasťou medzinárodných filmových tímov a používali pri tom angličtinu vo filmovej terminológii. Žiaci majú využívať environmentálne princípy trvalej udržateľnosti a spoznať kultúrne a umelecké špecifiká krajiny a pochopili jednotu i rozmanitosť európskeho kultúrneho a historického dedičstva.

 

Priebeh stáže:

Účastníci mobility pracovali na zadaní, ktoré dostali v škole pred nástupom na stáž. Ich tútorom, ktorý mal na starosti získavanie vedomostí a zručností v oblasti felm developmentu, bol odborný pedagóg obrazovej a zvukovej tvorby v Rige pani učiteľka Zane Zelmene v Kuressaare pán učiteľ Henry Tulli . Na začiatku získali teoretické informácie o postupoch tvorby a overili si úroveň ovládania potrebných počítačových softvérov. 

Žiaci získali teoretické vedomosti o developmente filmu,  ovládať filmovaciu techniku a príslušné softvéry. Boli jazykovo vybavení v angličtine vysvetliť mentorovi v hosťujúcej škole ciele svojej stáže a zadanie, ktoré mali vypracovať. Pripravili presný, nápaditý a dobre sformulovaný námet v rozsahu 10 viet. Našli vhodnú tému, prehľadne identifikovali postavy vo vhodnom počte, načrtli dejovú kostru s jasnou pointou a stanovili nápaditý záver. Napísali literárny scenár s rozsahom približne 250 slov. Scenár mal zreteľné členenie na úvod, zauzlenie, vyvrcholenie a záver a spĺňal literárne charakteristiky týchto častí. Obsahoval vhodný počet obrazov a stanovil vhodné dialógy-hudbu.

V technickom scenári stanovili vhodný počet záberov s vhodnou veľkosťou, v storyboarde zakreslili vhodné pohyby kamery a hercov. K záberom priradili dialógy, ruchy, hudbu a správne načasovali fázovanie scén. Nakrútili krátky film s dodržaním film developmentu, použili vhodný strih a doplnili zvuk.

 

Vzdelávacie výstupy:

Zhodnotenie vzdelávacích výstupov

Stážistov hodnotili ich tútori, v Rige Zane Zelmene, v Kuressaare Henry Tulli podľa hodnotiaceho formulára, ktorý bol súčasťou projektu. Hodnotili sa v ňom jednotlivé kompetencie a čiastkové vzdelávacie výstupy podľa vopred stanovených kritérií. 

 

Hodnotenie interného odborného pedagóga, Mgr. art. Sonia Gallo

Osem študentov odboru Obrazová a zvuková tvorba sa v novembri zúčastnilo projektu Erasmus+, so zameraním na Film Development. Ich úlohou bolo vytvoriť krátke filmové dielo na zadanú environmentálnu tému, ktorá niesla názov "Ako zachránim svet?". Zadanie obsahovalo niekoľko podmienok, ktoré museli študenti dodržať a to napríklad použiť postavy, či splniť stanovenú minutáž. Žáner a štýlové prevedenie si však volili študenti podľa vlastného uváženia, pretože byť profesionálnym filmárom znamená aj vedieť sa správne a včas rozhodovať. 

Vytvorenie filmu je komplexná a náročná úloha, ktorej neodmysliteľnú súčasť tvorí svedomitá písomná predpríprava. Tá zahŕňa napísanie námetu, literárneho scenára, technického scenára, či náčrt storyboardu a ostatných prvkom film developmentu. Každá dvojica sa na natáčanie poriadne pripravila. Študenti si zvolili rozdielne žánre a výrazové prostriedky podľa vlastných preferencií, fantázie a kreatívneho cítenia. A to je presne to, čo na ich tvorbe najviac oceňujem. Študenti našej školy sú vedení nie len k samostatnosti, ale aj k otváraniu rôznych diskutovaných tém. Jednou z nich je aj životné prostredie, preto zadanie, ktoré dostali na spracovanie pre nich nebolo nič novým ani prekvapujúcim. 

Vznikli štyri krátke filmové diela a každé z nich nesie dôležitý odkaz záchrany našej planéty. Vo svojich filmoch sa predovšetkým zameriavajú na jednotlivca, pretože vedia, že pri environmentálnych zmenách je najdôležitejšie začať vždy od seba. Tri filmy sú vytvorené vo forme hraného filmu a jeden film je natočený dokumentárnym spôsobom. Každého dielo doplňuje hudobná zložka. Študenti si vyskúšali, aké je to tvoriť v novom neznámom prostredí a dostali množstvo podnetných impulzov zo strany pedagógov hosťujúcej školy.

Výsledkom projektu OZT FilmDevelopment s podporou programu Erasmus+ je nie len splnenie kinematografického zadania a cieľov stanovených projektom, ale aj originálne a nové pohľady na aktuálny stav ekologického povedomia mládeže.


 

Zmluva

 

 

Erasmus 2021/22

 

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby mohla vďaka finančnej podpore od Európskej Únie, programu Erasmus+, realizovať svoj projekt s názvom FilmDevelopment. Komisia vyberie dvanásť žiakov animovanej tvorby, ktorí sa zúčastnia zahraničnej stáže v Estónsku, Lotyšsku a Fínsku. Ich cieľom bude získanie vedomostí a zručností v oblasti develepmentu animovaného filmu.

Základné informácie:

Názov projektu:

 • FilmDevelopment

Partnerské školy:

Termíny stáží:

 • Riga: 19.4.– 6.5.2022
 • Kuressaare: 1.5.-18.5.2022
 • Raahe: 25.4.-8.5.2022

Účastníci stáže:

 • Riga: Laura Mestická, Nikola Krajčirovičová, Hugo Papp,Aurel Félix Prieložný
 • Kuressaare: Petra Semanová, Ema Laura Marčišová, Lucia Lipková, Angelika Fuchsbergerová
 • Raahe: Emília Rózsa, Myroslava Probotiuk, Lea Onderčinová, Paulína Užovičová
 • Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Korenková

Popis projektu:

Naša škola pracuje na posilnení tvorby krátkych filmov v rámci odboru animovaná tvorba. Neuspokojuje sa s cvičeniami, ktoré by mali byť výstupom v podobe maturitnej práce. Absolvent animovanej tvorby má mať základné režijné kompetencie, aby rozumel výstavbe animovaného filmu. Film development je súčasťou vyučovania, avšak škola má záujem posilniť túto oblasť aj pomocou mobilitného projektu. Máme záujem vyslať spolu 12 študentov do partnerských škôl umeleckého zamerania v lotyšskej Rige, v estónskom meste Kuresaare, vo fínskom meste Raahe na odbornú stáž, na ktorej sa majú naučiť teoreticky i prakticky kvalitne vystavať štruktúru animovaného filmu, teda vytvoriť zmysluplný film development. Ten pozostáva z presného, konkrétneho, nápaditého a dobre sformulovaného námetu v rozsahu približne 10 viet. Majú nájsť vhodnú tému, prehľadne identifikovať postavy vo vhodnom počte, načrtnúť dejovú kostru s jasnou pointou a stanoviť nápaditý záver. Následne napíšu literárny scenár s rozsahom približne 350 slov, členený na úvod, zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie a záver. Nasleduje výtvarný návrh vhodných pozadí a správne nakreslených postáv spredu, z profilu, z poloprofilu a zo zadu. Na tieto prípravné práce nadväzuje výstup film developmentu - storyboard a animatic. V storyboarde majú byť správne radené scény v logickom slede, správne určená pozícia kamery, vhodné tri panely pre úvodnú, tri pre dramatickú a tri pre záverečnú pozíciu a zároveň správne časovo rozfázované scény. Animatic je rozpohybovaný storyboard, so správne vybratými a použitými informačnými ruchmi a správne vybratou inšpiračnou alebo finálnou hudbou. Ich prácu budú na konci ich stáže hodnotiť pedagógovia partnerskej školy vyplnením hodnotiaceho formulára. Výsledky budú prenesené do národnej klasifikácie a známka zapísaná do predmetu klasická animácia a prax. Žiaci si majú zároveň zvýšiť jazykové kompetencie v angličtine, získať skúsenosť s činnosťou v medzinárodnom kolektíve a spoznať kultúru štátov a miest, v ktorých sa mobilita koná. Vo výberovom konaní vyberieme 12 vnútorne motivovaných študentov animovanej tvorby s dobrým prospechom v odborných predmetoch a s komunikatívnou úrovňou angličtiny. 

 

Vzdelávacie výstupy:

Zhodnotenie vzdelávacích výstupov

Stážistov hodnotili ich tútori, v Rige Alvis Misjuns, v Kuressaare Henry Tulli a v Brahe Nina Kuusirati podľa hodnotiaceho formulára, ktorý bol súčasťou projektu. Hodnotili sa v ňom jednotlivé kompetencie a čiastkové vzdelávacie výstupy podľa vopred stanovených kritérií.

Hodnotenie interného odborného pedagóga, Ing. Jaroslava Barana:

Študenti odboru Animovaná tvorba dostali zadanie Development animovaného filmu.

Ide o veľmi náročný rozsah komplexnej práce ,ktorá zahŕňa námet, literárny scenár, výtvarné návrhy, model proporcií, storyboard a animatic.

Študenti využívajúc nové prostredie, odbornosť pedagógov inej krajiny, dostali priestor na inovatívne hľadanie cesty k tvorbe animovaného diela. Veľký rozsah prác na daný pobyt, nedovoľoval veľa času na zábavu. Napriek tomu musím zhodnotiť, že forma takejto medzinárodnej spolupráce, umožnila študentom atraktívnejšie a s väčším entuziasmom pristupovať k tvorivému procesu a tak úspešne splniť podmienky zadania. 

Výsledné práce ukázali originálne a individuálne prístupy k spracovaniu jednotlivých tém. Všetci  študenti mali tak možnosť spoznať nové profesijné postupy v tvorbe. 

Projekt FilmDevelopment v rámci programu Erasmus+ preto splnil ciele i očakávania vo forme aj obsahu odovzdaných prác.

 

 

 

 

 

Erasmus 2019

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby mohla vďaka finančnej podpore od Európskej Únie, programu Erasmus+, realizovať svoj projekt s názvom WebDesign. Komisia vybrala osem žiakov grafického dizajnu, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže v Estónsku a Lotyšsku. Ich cieľom bolo získanie vedomostí a zručností v oblasti navrhovania web dizajnu.

 

Základné informácie:

Názov projektu:

 • WebDesign

Partnerské školy:

Termíny stáží:

 • Riga: 20.11. – 8.12.2019
 • Kuressaare: 16.11.-3.12.2019

Účastníci stáže:

 • Riga: Daria Petríková, Elizabeth Bugyiová, Veronika Perinová, Nina Rebecca Vitalošová
 • Kuressaare: Emma Prebreza, Nikolas Urban, Emma Farkasová , Marián Šimek
 • Sprevádzajúca učiteľka: Mgr. Katarína Lazárová
 • Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Korenková

 

Popis projektu

Naša škola pracuje na posilnení odvetvia tvorby webových stránok v rámci odboru grafický dizajn. Posilňuje ho v rámci vyučovania, má však záujem zvýšiť kompetencie svojich študentov v tejto oblasti aj pomocou mobilitného projektu. Vyslali sme osem študentov do partnerských škôly umeleckého zamerania na odbornú stáž, na ktorej sa naučili vytvoriť výtvarne, technicky i marketingovo kvalitný web dizajn. Na stáž nastúpili so zadaním vytvoriť web dizajn jednej hlavnej stránky a 5 podstránok. Partnerské školy učia web dizajn dlhodobo a majú s ich výučbou bohaté metodické i didaktické skúsenosti. Ich skúsenosti chceme využiť pri získaní kompetencií našich študentov.
Žiaci získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti o vytváraní web dizajnu v príslušnom programe. Ich prácu na konci ich stáže hodnotili pedagógovia partnerskej školy vyplnením hodnotiaceho formulára. Výsledky boli prenesené do národnej klasifikácie a známka zapísaná do predmetu tvorba web stránok. Žiaci si zároveň zvýšili jazykové kompetencie v angličtine a získali skúsenosti v činnosti v medzinárodnom kolektíve.
Vo výberovom konaní sme vybrali 8 vnútorne motivovaných študentov grafického dizajnu s dobrým prospechom.

 

Priebeh stáže

Účastníčky mobility pracovali na zadaní, ktoré dostali v škole pred nástupom na stáž. Ich tútorom, ktorý mal na starosti získavanie vedomostí a zručností v oblasti web dizajnu, bol odborný pedagóg grafického dizajnu – v Rige pán Edgar Graševs a v Kuressaare pán Oliver Maaker.
Na začiatku získali informácie o aktuálnych trendoch a naučili sa ovládať príslušný počítačový softvér. Cieľom bolo vytvoriť dizajnovo modernú, nápaditú, prehľadnú, harmonickú webovú stránku, na ktorej všetky jej prvky budú ladiť (farba, tvary tlačidiel, druh písma, veľkosť bannerov) a štýl stránky udržia pri celom procese tvorby webovej stránky.
Hlavná stránka a podstránky museli vzájomne korešpondovať. Žiaci sa naučili využívať vhodné vizuálne prvky: obrázky či videá, ktoré sú prirodzenou a nutnou súčasťou webovej stránky. Vybrali správne obrázky a vhodne ich zostrihali. Usporiadali a zladili ich tak, aby bola stránka prehľadná a zrozumiteľná. Využívali kompozičné zákonitosti v delení plochy obrazovky. Vytvorili vizuálne príjemné, oku lahodiace harmonické proporcie, ktoré zvyšujú atraktivitu webovej stránky. Oboznámili sa so zákonitosťami ergonómie a aplikovali používateľskú intuitívnosť ovládania: vytvorili webové prostredie jednoduché na používanie. Používateľ sa má na stránke vedieť ľahko, pohodlne a rýchlo orientovať a nájsť potrebné informácie. Efektívne využívali vizuálnu hierarchiu, ktorá využíva podvedomé vnímanie používateľa. Dôležité položky majú byť umiestnené hore, aby boli dobre viditeľné a dostupné. Na používateľa pôsobí tvar, farba, kontrast jednotlivých prvkov a žiaci ich použili tak, aby splnili ciele odkazu stránky (obchodné alebo informačné).

 

Vzdelávacie výstupy

Zhodnotenie vzdelávacích výstupov

Stážistky hodnotili ich tútori, v Rige pán Edgar Graševs a v Kuressaare pán Oliver Maaker podľa hodnotiaceho formulára, ktorý bol súčasťou projektu. Hodnotili sa v ňom jednotlivé kompetencie a čiastkové vzdelávacie výstupy podľa vopred stanovených kritérií.

Hodnotenie interného odborného pedagóga, Mgr. art. Štefana Kuboviča:

Študenti odboru Grafický dizajn vytvárali vizuál a základnú štruktúru klasickej internetovej webovej stránky v grafickom prevedení. Celkový počet strán bol stanovený na 1 hlavnú stránku + 5 podstránok. Doménu stránky si stanovil každý študent individuálne.

Navrhovanie začalo wireframom. Prvky obsahu, spôsob ich rozmiestnenia, štruktúru informácií na jednotlivých podstránkach webu, si každý študent riešil skicovaním. Tým sa snažili už v úvode práce zaistiť si jasne definované ciele a plnenia očakávaného účelu webu. Po úvodných rozkresbách wireframov pristúpili ku grafickému realizovaniu jednoduchých, jednostupňovitých základných štruktúr v softvérovom programme Adobe Illustrator, na počítačoch Apple.

Začiatok tvorila úvodná – hlavná stránka. Štruktúru prezentovali prostredníctvom menu. Menu realizovali horizontálne, alebo vertikálne, vždy v závislosti od vystavaného wireframu. Obsahom položky menu boli sekcie ako – o mne, profesné znalosti, galéria obrázkov, aktuality, novinky, hobby, kontakty…

V menu boli vhodne spracované i textové podklady, ktoré sú veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou webu. Texty boli zrozumiteľné, dostatočne informatívne obsahovali vyhľadávané kľúčové slová. I s touto situáciou sa študenti zhostili v najlepšej možnej miere.

V záverečnej časti spracovávania danej témy prišiel na rad prototyp webu v softvérovom programe Adobe XD a následná responzivita s testovaním interakcií na mobilnom zariadení. Niektorí zo študentov si na záver svojej práce urobili videoprezentáciu v softvéri After Effects.

Výsledné práce ukázali originálne a individuálne prístupy k spracovaniu webových stránok u všetkých študentov bez rozdielu ročníkov. Všetci spoznali nové profesijné postupy v tvorbe webu. Projekt Erasmus+ preto splnil ciele i očakávania vo forme aj obsahu odovzdaných prác.