CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

História školy

Myšlienka založiť školu animovanej tvorby mi napadla na Vianoce 1993. Fascinovala ma skutočnosť, že použitím počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva realitou, že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia, ale stane sa to súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny, biológie, genetiky, letectva, astronómie, archeológie, kriminalistiky, architektúry… Vtedy ma okolie nebralo vážne, vedelo sa o problémoch animovaného filmu (rozpad Filmových ateliérov Koliba) a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah, nový študijný odbor, čo sa vtedy zdalo nemožným. Dovtedy boli na Slovensku školy len čisto klasického výtvarného smeru. Vedela som, že tie po čase nemôžu mať uplatnenie, pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou. Uvedomila som si, že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama, iba vlastnými silami. Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, vytvorenia vnútornej harmónie techniky a umenia. Preto som spojila hravú klasickú animáciu s počítačovou animáciou a tvorbou multimediálnych programov, neskôr pribudol grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. V januári 1997 som organizovala prvé kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program – Univerzita animovanej tvorby, schválené MŠ SR pod č. 1120, ktoré som realizovala na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU a vo firme INTERLINE.
Toto päťročné obdobie sa mi zdalo veľmi zdĺhavé, ale s odstupom času som zistila, že to malo pre mňa nesmierny význam. Získala som mnoho priateľov a odborníkov v animovanej tvorbe, ktorí neskôr začali vyučovať v mojej vytúženej škole. Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bola schválená a zaradená do siete stredných odborných škôl MŠ SR dňa 17. 1. 2001 pod poradovým číslom 4402/2000-45. V školskom roku 2001/2002 sa prvýkrát na Slovensku otvára denné 4-ročné štúdium v novom odbore animovaná tvorba, neskôr pribúdajú ďalšie študijné odbory – grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn, obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih a 2-ročné pomaturitné štúdium v uvedených študijných odboroch. Škola každoročne organizuje jedinečný Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST, Medzinárodnú súťaž grafického dizajnu stredných škôl – UAT Graphic, Medzinárodnú súťaž fotografického dizajnu stredných škôl – UAT Photo, Medzinárodnú súťaž odevného dizajnu stredných škôl – UAT Fashion a Medzinárodný festival filmov stredných škôl – UAT Film venované špeciálne žiakom stredných škôl. Prezentácia prác na uvedených súťažiach slúži študentom ako konfrontácia nevyhnutná pre ich tvorbu a rozvoj. Snahou festivalu je aj prispieť k oživeniu tradície kvalitnej animovanej tvorby, ktorá už na Slovensku bola. V roku 2014 bola založená Akadémia filmovej tvorby a multimédií pre vzdelávanie dospelých. Študenti po ukončení školy sú pripravení pracovať v slovenských a zahraničných firmách a iných médiách. Tí najlepší pokračujú v štúdiu na vysokých školách – Vysoká škola muzických umení (odbor animovaná tvorba, kameramanská tvorba a fotografi a, strihová skladba, bábkarská tvorba – scénografia…), Vysoká škola výtvarných umení (odbor grafika a iné médiá, fotografia a nové médiá, grafický dizajn, priemyselný dizajn, intermédiá a multimédiá…), Fakulta architektúry STU (odbor dizajn výrobkov), pedagogické fakulty, fakulty masmediálnej komunikácie (Trnava, Nitra), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu…), Fakulta elektroniky a informatiky STU (Katedra informatiky) a na vysokých školách podobného zamerania v zahraničí (napríklad: Praha, Zlín, Brno, Ostrava).
Play