CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Ateliér výtvarnej tvorby

Dĺžka štúdia:

 • 10 mesiacov

Cena: 

 • 180,- EUR/mesiac

Predmety:

 • Figurálne kreslenie
 • Výtvarná príprava
 • Modelovanie

1. ROČNÍK (9 hodín / týždeň)

Figurálne kreslenie (3 hodiny/týždeň)

Cieľ predmetu:
Vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu. Osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy. Kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektami. Zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej.
Zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela. Zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do figurálneho kreslenia
 • Lebka: stavba lebky, zjednodušený pohľad na lebku, reálne zobrazenie lebky
 • Busta: študijná kresba, karikatúrna busta

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Portrét: princípy zobrazovania tváre, študijná kresba
 • Portrét: mimika tváre, plošné poňatie tváre, štylizácia, karikatúra
 • Celofigurálne skice pohybu: zachytenie celej ľudskej figúry a mechaniky jej pohybu v určenom časovom ohraničení
 • Voľná kompozícia portrétu

Výtvarná príprava (3 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník. Jedným z cieľov je aj orientácia v súčasnom umeleckom dianí a jeho reakcia na neho, kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných prostriedkov v ich rôznych kombináciách vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

zimný semester

Stručná osnova predmetu: 

 • Základné výrazové a vyjadrovacie prostriedky: bod, čiara, lineárna kresba
 • Plocha a tvar: kresba predmetov, detailov
 • Proporcie, perspektíva: priestorové ilúzie, kresba zátišia
 • Kompozícia: Zlatý rez
 • Farba: farebné spektrum,….

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Prebratie základných výtvarných technológií, postupov a materiálov
 • Farba: maľba zátišia
 • Rytmus, symetria, asymetria, pohyb: vyjadrenie pohybu základnými prvkami, vyjadrenie pohybu napätím, nerovnováhou tvarov a farieb
 • Ornament
 • Fantazijno – koncepčné zadanie

Modelovanie (3 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Osvojenie si základných vzťahov priestoru a hmoty, výstavby modelácie a rozvoj pozorovacích schopností vo vzťahu k objektu. Zameranie sa na rozvoj a upevnenie tvorivých a štylistických schopností a hlavne na samostatný kreatívny prejav s vysokým podielom imaginácie.

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Proporcie, perspektíva a kompozícia: vytváranie priestorových geometrických útvarov zameraných na symboliku a psychológiu tvaru
 • Rytmus, symetria, asymetria, pohyb: postupy štylizácie, abstrahovania a možnosti výtvarného posunu
 • Fantazijno-koncepčné zadania s využitím rôznych sochárskych a materiálových techník

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Portrét, anatómia, štylizácia: lebka, štúdia hlavy podľa živého modelu, štylizovaný portrét
 • Prírodnina: štúdia prírodného tvaru, modelácia podľa reálneho objektu
 • Abstrahovanie prírodného tvaru: práca s formou, rytmus tvarov, abstrahovanie myšlienky do čistých minimalistických archetypálnych foriem

2. ROČNÍK (9 hodín / týždeň)

Figurálne kreslenie (3 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Štúdia hlavy: variácie – rôzny sklon hlavy, využitie pozadia, zachytenie výrazu a charakteru modelu
 • Štúdia horných a dolných končatín: oboznámenie sa s anatomickou stavbou ruky a jej mechanizmom pohybu, rozličné polohy ruky – vždy v nadväznosti na predlaktie, lineárny a plastický prejav

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Štúdia polfigúry: lineárny a plastický prejav
 • Celofigurálne pohybové skice: zachytenie celej ľudskej figúry a mechaniky jej pohybu v určenom časovom ohraničení
 • Štúdia polfigúry: oboznámenie sa s anatomickou stavbou ľudskej figúry
 • Postava a prostredie: štylizačný proces
 • Štúdia aktu
 • Celofigurálne skice pohybu: Zachytenie celej ľudskej figúry a mechaniky jej pohybu v určenom časovom ohraničení
 • Voľná figurálna kompozícia

Výtvarná príprava (3 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu: 

 • Zoznamovanie sa s aktuálnymi trendmi vo výtvarnom umení, ale aj v oblastiach súvisiacich s výtvarným umením, napr. filozofiou, estetikou, …
 • Kultivácia výtvarného prejavu – estetické osvojovanie si skutočnosti, smerujúce k rozvíjaniu predstavivosti a hľadaniu originálnych výtvarných riešení, zameranie sa na maliarsky prejav
 • Študijná maľba

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Dosiahnutie výtvarného výrazu vyjadrujúceho individuálny vzťah ku skutočnosti
 • Využitie výtvarného experimentu v ploche, ale aj v priestore
 • Voľná maľba

Modelovanie (3 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Figúra, anatómia, štylizácia: modelácia ľudskej postavy s dôrazom na správnosť proporcií , dynamiku pohybu a anatomickú stavbu tela

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Figúra, anatómia, štylizácia: modelácia ľudskej postavy s dôrazom na správnosť proporcií, dynamiku pohybu a anatomickú stavbu tela
 • Voľná figurálna kompozícia
 • Reprodukčné finalizačné techniky (odliatky na stratenú formu, silikónové odliatky a pod.)

3. ROČNÍK (9 hodín/týždeň)

Figurálne kreslenie (3 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Štúdia celej figúry
 • Analýza výtvarného diela: rozbor obsahu a formálneho riešenia výtv. diela s figurálnym námetom
 • Voľná figurálna kompozícia

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Štylizačný proces: aspektové štúdie a analýzy, abstrahujúce úkony a posuny, štylizácia a kompozícia
 • Figurálna kompozícia: riešenie viac figurálnej kompozície do formátu, problém rovnováhy, napätia, vzťah k prostrediu, svetlo ako kompozičný prvok, celok a výrez

Výtvarná príprava (3 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu: 

 • Hľadanie originálneho a optimálneho prístupu k výtvarnému riešeniu výtvarnej práce a s tým súvisiace individuálne štúdium literatúry
 • Syntetický výklad, analýza umeleckých diel
 • Analýza umeleckého diela a jeho reinterpretácia s autorským zásahom

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Kompozičné stratégie
 • Obsah a koncept
 • Abstrahovanie, štylizácia
 • Abstraktná kompozícia, vychádzajúca z figuratívneho motívu s posunutou farebnosťou

Modelovanie (3 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Reliéf, symbol, dynamika, experiment
 • Figurálna kompozícia, nácvik realizácie od návrhu až po záverečnú patinu

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Syntetický výklad, analýza a aplikácia umeleckého diela: analýza umeleckého diela a jeho reinterpretácia s autorským zásahom s princípmi postmodernej výtvarnej citácie
 • Voľná sochárska kompozícia (figurálna alebo abstraktná) s využitím nadobudnutých teoretických aj materiálových skúseností