CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Ateliér odevného dizajnu

Dĺžka štúdia:

 • 10 mesiacov

Cena: 

 • 180,- EUR/mesiac

Predmety:

 • Úvod do dejín odievania
 • Konštrukcia a modelovanie odevov
 • Odevná tvorba
 • Počítačová grafika
 • Počítačová animácia
 • Programy: Adobe Photoshop, After Effects, Autodesk 3ds Max, Mudbox…

1. ROČNÍK (16 hodín / týždeň)

Úvod do dejín odievania (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Obsahovo zahŕňa komplexný historický prehľad odievania od staroveku po súčasnosť, odbornú orientáciu v dobovom odievaní, orientácia vo svete módy, jej hlavných predstaviteľov a rozdielnych smerov a štýlov, získať prehľad v rôznorodosti dejín odievania a ich využitie aj vo svojej vlastnej tvorbe.
Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do dejín odievania – kultúra odievania, počiatky odievania
 • Odevná kultúra starovekých civilizácií – staroveký Egypt, Mezopotámia, Kréta, staroveké Grécko, Etruskovia, staroveký Rím
 • Odievanie v stredoveku – odievanie v ranokresťanskej a byzantskej dobe, kresťanské cirkevné rúcha, odievanie v čase predrománskom, románsky odev, odievanie v epoche gotiky
 • Odievanie v novoveku – odev v období talianskej renesancie, španielska reformácia, francúzske odievanie 17. storočia, odievanie za vlády Ľudovíta XIV., odev v rokoku, klasicistický odev
 • Odievanie v 18. a 19. stor. – empírový odev, biedermeier a romantizmus, druhé rokoko, secesný odev
 • Odev 20. a 21. stor. : 20.-30. roky, 40.-50. roky, 60.-70. roky, 80.-90. roky, Pret-a-porter, móda a umenie, minimalizmus posledného desaťročia 20.stor., odev v 21. storočí

 

Konštrukcia a modelovanie odevov (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Osvojenie si zručností a vedomostí potrebných pre vytvorenie a vymodelovanie strihu podľa návrhu až po kompletnú strihovú dokumentáciu, techniku zhotovenia strihov a modelovania pri rešpektovaní zásad technického kreslenia, rozpoznať a zovšeobecňovať spoločné prvky strihových konštrukcií, navrhnúť nové strihové riešenia a vedieť ich zrealizovať, sledovať módne trendy a nové prvky prenášať do strihovej konštrukcie).
Poskytuje komplexné vedomosti z oblasti konštrukcie strihov dámskych, pánskych a detských odevov, prehľad o základných postupoch tvarovania odevov, ktoré tvoria základ pre navrhovanie vlastných originálnych a netradičných strihových riešení. Obsah učiva postupne prechádza od základných pojmov a poznatkov odevníckej somatometrie, proporcionality a metodiky zostrojenia strihovej konštrukcie odevov až po zhotovenie kompletnej strihovej dokumentácie s využitím súčasných technológií. Na jednoduchších formách odevov ozrejmí vzťah medzi meraným objektom (ľudskou postavou), matematickým výpočtom a zobrazením v rovine. Predmet ďalej poskytuje vedomosti a zručnosti z oblasti tvarovania – modelovania strihov podľa návrhu s ohľadom na vlastnosti použitého odevného alebo netradičného materiálu. Dôraz sa kladie na správnosť merania rozmerov a výpočty vzorcov, presnosť konštrukcie a rysovania a racionálneho polohovania materiálov. Obsah učiva umožní získať vedomosti aj o nových konštrukčných metódach, pri ktorých sa využívajú grafické počítačové systémy a špeciálne aplikačné programové vybavenie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Základy anatómie ľudského tela, anatomické rozdiely mužských a ženských postáv
 • Odevárska somatometria – členenie ľudského tela rovinami, pevné body na povrchu tela a oporné body pre zisťovanie telesných rozmerov, pravidlá pre zisťovanie telesných rozmerov, proporcionalita ľudského tela, veľkostný sortiment, základy technického kreslenia
 • Dámska sukňa – konštrukcia strihu rovnej sukne, strihové šablóny a polohový plán sukne, konštrukcia strihu rozšírenej sukne, sukňa zvonová a kruhová, dámska sukňa dielová, dámska sukňa nohavicová
 • Modelovanie dámskych sukní – modelovanie sediel, záhybov, rôzne druhy vreciek, volány, rázporky
 • Dámske nohavice – konštrukcia strihu dámskych nohavíc, strihové šablóny dámskych nohavíc, polohový plán nohavíc, rôzne druhy nohavicových vreciek, sedlá a manžety na nohaviciach a iné ozdobné prvky
 • Dámske nohavice – konštrukcia strihu dámskych nohavíc, strihové šablóny dámskych nohavíc, polohový plán nohavíc, rôzne druhy nohavicových vreciek, sedlá a manžety na nohaviciach
 • Modelovanie dámskych nohavíc – modelovanie dámskych športových nohavíc, rôzne druhy, modelovanie spoločenských nohavíc
 • Dámska blúzka a šaty – miery a konštrukcia dámskej blúzky, konštrukcia dámskych šiat, konštrukcia rovného rukáva s manžetou, konštrukcia rukáva s lakťovým vybraním, konštrukcia golierov, riešenie prekladov a zapínania, rôzne spôsoby premiestňovania prsného vybrania, pozdĺžne a priečne členenia, strihové šablóny blúzky, polohový plán
 • Modelovanie dámskych blúzok (šiat) – rôzne druhy golierov, preklady, zapínania, asymetrické riešenia, modelovanie rukávov, rôzne druhy pozdĺžneho a priečneho členenia

 

Odevná tvorba a prax (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Realizovať odev podľa návrhu s použitím strihovej dokumentácie pri dodržaní technologických a technických postupov s ohľadom na výtvarné vyznenie výrobku, osvojenie si potrebných vedomostí, schopností a zručností z oblasti tvorby odevného dizajnu s plynulou orientáciou na prax. Predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je uplatnenie nových moderných princípov tvorby, hľadanie nových inšpiračných zdrojov a využitie súčasných technológií.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do predmetu – organizácia práce v dielňach, bezpečnosť a hygiena práce, protipožiarna ochrana, zásady prvej pomoci
 • Technika ručného šitia – ovládanie ručnej ihly a náprstku, šitie s návlekom, ručné stehy, prišívanie zapínadiel
 • Technika strojového šitia – obsluha a údržba obyčajného šijacieho stroja, šitie bez návleku, šitie s návlekom, základné strojové švy z tkanín a pletenín, ozdobné prvky – zámik, volány a náberky, ozdobné prešívanie, aplikácie, dutinky, obsluha a údržba obnitkovacieho šijacieho stroja
 • Základy odevného dizajnu – proporcie odevných častí vo vzťahu k postave. Návrhy jednotlivých častí odevu (detail, celok) – sukňa, nohavice, blúzka, šaty, sako, kabát, odev na figúre – kolekcia odevov s autorským dezénom

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Dámska sukňa – skice, materiálové možnosti, návrhy, vystrihnutie sukne, prípravné práce – podlepovanie, obnitkovanie, predné a zadné diely, tvarovacie prvky, zipsový rázporok, montáž dielov a pásca, dokončovacie práce
 • Dámske nohavice – skice, materiálové možnosti, návrhy, vystrihnutie nohavíc, prípravné práce, zhotovenie včlenených vreciek, predné diely a zadné diely, zipsový rázporok, montáž dielov, pásec, dolné kraje, dokončovacie práce

 

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Zvládnutie grafických programov balíka Adobe Photoshop a schopnosť využitia poznatkov na riešenie kreatívnych odevných projektov.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Photoshop: osvojenie si základov kompozície, farieb, vrstiev, typografie, tvarov, masiek, ciest, beziérovej krivky a vektorov

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Photoshop: úpravy digitálneho obrazu, montáž, retuš, typografia, grafické projektovanie, interakcia Photoshopu s iným programami

 

Počítačová animácia (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Osvojiť si a pochopiť animáciu v 3D prostredí, jej zákonitosti, štruktúru a jednotlivé nástroje spojené s vytváraním pohybov a animovaním jednotlivých objektov v 3D scéne. Osvojiť si jednotlivé oblasti práce s textúrami, ich tvorba, editácia, modifikácia a aplikácia na jednotlivé geometrie. Cieľom je zvládnuť všetky fázy procesu tvorby 3D animácie, od vytvorenie scény, modelovanie postáv, predmetov, architektúry, tvorbu materiálov a ich mapovanie na objekty, osvetlenie scény, morfovanie objektov, kamery a animácie scény, až po výsledný „rendering “.
Cieľom predmetu je zvládnutie programu 3Ds Max a jeho využitie na riešenie kreatívnych odevných projektov.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Osvojenie jednotlivých častí programu 3Ds Max, nástroje, palety s nástrojmi atď.
 • Jednotlivé spôsoby a procesy modelovania, ich výhody a nevýhody
 • Príprava 3D postáv a priestoru: filmový dizajn, riadenie výtvarnej práce, produkčný dizajn, návrh postáv, návrh prostredí, návrh vizuálnych efektov, produkcia, post-produkcia, jednotlivé spôsoby a procesy modelovania, ich výhody a nevýhody
 • Modelovanie prostredia – Edit Poly, Edit Spline: vytváranie modelov pre film, architektúra – modelovanie pomocou projektovej dokumentácie, podobjekty a ich vlastnosti, stavebné detaily – využitie nových architektonických nástrojov, nastavenia pre vytváranie okien, interiér (nábytok, svietidlá, závesy,…), konštrukcia krajiny (rôzne metódy vytvárania priestorových plánov)

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Jednoduchá animácia:
  základy animácie
  časová os
  Curve editor
  animácia po dráhe, Follow, Bank
 • Svet materiálov:
  teória odrazu a modelovanie povrchu, proces vytvárania materiálov a ich organizácia, „materiál editor“- továreň na materiály, tvorba a mapovanie textúrových máp (UVW map, Unwrap UVW)
  materiály Standard, Raytrace, Ink ´n Paint, Matte/Shadow,…
  Shader Phong, Blinn, Metal,…
  mapy Diffuse, Ambient, Specular, Reflection,…
  Dispacement a Bump
  animované materiály a optické efekty
  Raytracing – „sledovanie“ svetelného lúča
 • Základy práce so svetlom:
  základné typy svetiel
  jednotlivé nastavenia a parametre svetiel
  jednoduchá konfigurácia 3 svetiel – hlavné, doplnkové, „kontra – svetlo“, osvetlenie interiéru
  globálne osvetľovacie systémy
 • Programy: Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Mudbox, Vicon Blade, Adobe After Effects,…

2. ROČNÍK (12 hodín / týždeň)

Konštrukcia a modelovanie odevov (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Osvojenie si zručností a vedomostí potrebných pre vytvorenie a vymodelovanie strihu podľa návrhu až po kompletnú strihovú dokumentáciu, techniku zhotovenia strihov a modelovania pri rešpektovaní zásad technického kreslenia, rozpoznať a zovšeobecňovať spoločné prvky strihových konštrukcií, navrhnúť nové strihové riešenia a vedieť ich zrealizovať, sledovať módne trendy a nové prvky prenášať do strihovej konštrukcie).
Poskytuje komplexné vedomosti z oblasti konštrukcie strihov dámskych, pánskych a detských odevov, prehľad o základných postupoch tvarovania odevov, ktoré tvoria základ pre navrhovanie vlastných originálnych a netradičných strihových riešení. Obsah učiva postupne prechádza od základných pojmov a poznatkov odevníckej somatometrie, proporcionality a metodiky zostrojenia strihovej konštrukcie odevov až po zhotovenie kompletnej strihovej dokumentácie s využitím súčasných technológií. Na jednoduchších formách odevov ozrejmí vzťah medzi meraným objektom (ľudskou postavou), matematickým výpočtom a zobrazením v rovine. Predmet ďalej poskytuje vedomosti a zručnosti z oblasti tvarovania – modelovania strihov podľa návrhu s ohľadom na vlastnosti použitého odevného alebo netradičného materiálu. Dôraz sa kladie na správnosť merania rozmerov a výpočty vzorcov, presnosť konštrukcie a rysovania a racionálneho polohovania materiálov. Obsah učiva umožní získať vedomosti aj o nových konštrukčných metódach, pri ktorých sa využívajú grafické počítačové systémy a špeciálne aplikačné programové vybavenie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Dámske sako – konštrukcia strihu dámskeho saka, strihové šablóny látkových a podšívkových dielov, strihové šablóny výstužných materiálov a polohový plán
 • Modelovanie dámskeho saka (zvrchníka) – modelovanie rukávov (kimonové, klinové, vysokohlavicové, nízkohlavicové,…), modelovanie golierov (obopínací, stojačikový, kapucňa, fazónkový,…), modelovanie vreciek na saká a zvrchníky – rôzne druhy

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Pánske nohavice – konštrukcia strihu pánskych nohavíc, strihové šablóny pánskych nohavíc, polohový plán, rôzne druhy vreciek na pánske nohavice, konštrukcia športových nohavíc
 • Pánske sako – konštrukcia strihu pánskeho saka, strihové šablóny a polohový plán

 

Odevná tvorba a prax (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Realizovať odev podľa návrhu s použitím strihovej dokumentácie pri dodržaní technologických a technických postupov s ohľadom na výtvarné vyznenie výrobku, osvojenie si potrebných vedomostí, schopností a zručností z oblasti tvorby odevného dizajnu s plynulou orientáciou na prax. Predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je uplatnenie nových moderných princípov tvorby, hľadanie nových inšpiračných zdrojov a využitie súčasných technológií.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Odevný doplnok – inšpiračné zdroje, skice, materiálové možnosti, návrhy, realizácia
 • vystrihnutie dielov a súčiastok, podlepovanie dielov a súčiastok, príprava do skúšky, skúšanie, zhotovenie dielov a súčiastok, montáž dielov a súčiastok, dokončovacie práce
 • Dámska blúzka – skice, materiálové možnosti, návrhy, vystrihnutie blúzky, prípravné práce, príprava do skúšky, skúšanie, zhotovenie polpredkov, chrbta, rukávov a goliera, montáž trupu a goliera, montáž rukávov, dolný kraj, dokončovacie práce

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Dámske modelované šaty – skice, materiálové možnosti, návrhy, vystrihnutie šiat, prípravné práce, príprava do skúšky, skúšanie, zhotovenie dielov a súčiastok, montáž dielov a súčiastok, dolný kraj, dokončovacie práce
 • Dámske sako – skice, materiálové možnosti, návrhy, vystrihnutie dielov a súčiastok, podlepovanie dielov a súčiastok, príprava do skúšky, skúšanie, zhotovenie polpredkov, chrbta, rukávov a goliera, montáž trupu a goliera, montáž rukávov, dolný kraj

 

Počítačová animácia (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Osvojiť si a pochopiť animáciu v 3D prostredí, jej zákonitosti, štruktúru a jednotlivé nástroje spojené s vytváraním pohybov a animovaním jednotlivých objektov v 3D scéne. Osvojiť si jednotlivé oblasti práce s textúrami, ich tvorba, editácia, modifikácia a aplikácia na jednotlivé geometrie. Cieľom je zvládnuť všetky fázy procesu tvorby 3D animácie, od vytvorenie scény, modelovanie postáv, predmetov, architektúry, tvorbu materiálov a ich mapovanie na objekty, osvetlenie scény, morfovanie objektov, kamery a animácie scény, až po výsledný „rendering “.
Cieľom predmetu je zvládnutie programu 3Ds Max a jeho využitie na riešenie kreatívnych odevných projektov.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Modelovanie postáv:
  polygonálne modelovanie postavy pomocou 3 ortogonálnych kresieb postavy
  torzo
  hlava (využitie objektov Poly)
  rúk (extrudovanie prstov)
  dokončenie nôh a chodidiel
  vytvorenie zrkadlovej kópie a spojenie tela
  vytvorenie šiat pomocou modifikátoru Garment Maker a Cloth
 • Pokročilé modelovanie charakterov v programe Mudbox
  použitie modelovacích nástrojov
  vytváranie povrchových textúr kože
  tvorba vlastných brushov
  textúrovanie postavy
  správny export do 3DsMax
 • Animácia postáv – prípravná fáza – Bones:
  vytvorenie systému kostry, vlastnosti kostí
  zostavenie kostry pre špecifickú postavu
  stavba základnej kostry
  použitie inverznej kinematiky
  použitie modifikátoru Skin
  časti obálky kože – „envelopes“ a ich úprava, zrkadlenie váh kože
  posuvné ovládače a prepojenie s parametrami, vytvorenie posuv. ovládača a jeho prepojenie s prstom
  tvárové cieľové tvary pre morfovanie
  vytvorenie oblečenia tela pomocou modifikátoru Cloth
  spojenie oblečenia, kože a kostry

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Animácia postáv – prípravná fáza Biped:
  vytvorenie Biped-u
  úprava Biped-u vo Figure Mode
  vlastná chôdza vo Footstep Mode
  modifikátor Physique
  vyladenie obálky pomocou Envelops a vertexov
  pripnutie vzorovej animácie z Motion Capture
  jemné doladenie animácie vo vrstvách
 • Programy: Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Mudbox, Vicon Blade, Adobe After Effects,…

3. ROČNÍK (12 hodín / týždeň)

Konštrukcia a modelovanie odevov (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Osvojenie si zručností a vedomostí potrebných pre vytvorenie a vymodelovanie strihu podľa návrhu až po kompletnú strihovú dokumentáciu, techniku zhotovenia strihov a modelovania pri rešpektovaní zásad technického kreslenia, rozpoznať a zovšeobecňovať spoločné prvky strihových konštrukcií, navrhnúť nové strihové riešenia a vedieť ich zrealizovať, sledovať módne trendy a nové prvky prenášať do strihovej konštrukcie).
Poskytuje komplexné vedomosti z oblasti konštrukcie strihov dámskych, pánskych a detských odevov, prehľad o základných postupoch tvarovania odevov, ktoré tvoria základ pre navrhovanie vlastných originálnych a netradičných strihových riešení. Obsah učiva postupne prechádza od základných pojmov a poznatkov odevníckej somatometrie, proporcionality a metodiky zostrojenia strihovej konštrukcie odevov až po zhotovenie kompletnej strihovej dokumentácie s využitím súčasných technológií. Na jednoduchších formách odevov ozrejmí vzťah medzi meraným objektom (ľudskou postavou), matematickým výpočtom a zobrazením v rovine. Predmet ďalej poskytuje vedomosti a zručnosti z oblasti tvarovania – modelovania strihov podľa návrhu s ohľadom na vlastnosti použitého odevného alebo netradičného materiálu. Dôraz sa kladie na správnosť merania rozmerov a výpočty vzorcov, presnosť konštrukcie a rysovania a racionálneho polohovania materiálov. Obsah učiva umožní získať vedomosti aj o nových konštrukčných metódach, pri ktorých sa využívajú grafické počítačové systémy a špeciálne aplikačné programové vybavenie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Detské odevy – proporcionalita a veľkostný sortiment, konštrukcia detského trupového odevu, konštrukcia strihu detských nohavíc, strihové šablóny a polohovanie detských odevov
 • Voľná odevná tvorba – konštrukcia strihu podľa vlastného návrhu, modelovanie strihu podľa vlastného návrhu, strihové šablóny a polohový plán

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Konštrukcia a modelovanie strihu podľa vlastného návrhu, zhotovenie kompletnej technickej dokumentácie na vybraný výrobok

 

Odevná tvorba a prax (8 hodín / týždeň)

Cieľ predmetu:
Realizovať odev podľa návrhu s použitím strihovej dokumentácie pri dodržaní technologických a technických postupov s ohľadom na výtvarné vyznenie výrobku, osvojenie si potrebných vedomostí, schopností a zručností z oblasti tvorby odevného dizajnu s plynulou orientáciou na prax. Predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je uplatnenie nových moderných princípov tvorby, hľadanie nových inšpiračných zdrojov a využitie súčasných technológií.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Voľná odevná tvorba (kolekcie) – inšpiračné zdroje, skice, materiálové možnosti, návrhy, vychádzkový odev, spoločenský odev, športový odev,…

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Voľná odevná tvorba (kolekcie) – inšpiračné zdroje, skice, materiálové možnosti, návrhy, vychádzkový odev, spoločenský odev, športový odev, …
 • Programy: Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Mudbox, Vicon Blade, Adobe After Effects,…