CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Ateliér klasickej animácie

Dĺžka štúdia:

 • 10 mesiacov

Cena: 

 • 180,- EUR/mesiac

Predmety:

 • Úvod do dejín animovaného filmu
 • Klasická animácia
 • Programy: Adobe Photoshop, Flash, Premiere, After Effects, CTP, Anime Studio Pro,…

1. ROČNÍK (8 hodín / týždeň)

Úvod do dejín animovaného filmu (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Prostredníctvom prednášok a ukážok z histórie a súčasnosti dosiahnuť všeobecný prehľad v danom odbore. Zmyslom nebude nahrádzať dejiny animovanej svetovej kinematografie, ale poskytnúť inšpiratívnu kolekciu rôznych tém, poetík, naratívnych a žánrových postupov, výtvarných názorov ako podnet k vlastným úvahám a hľadaniu svojského autorského rukopisu.

Stručná osnova predmetu:

 • História vzniku filmu a jeho neskoršia špecializácia so zameraním na animovanú tvorbu.
 • Prehľad o najvýznamnejších tvorcoch svetového významu.

 

Klasická animácia (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Získať teoretické znalosti a praktické zručnosti v klasickej animácii, naučiť sa pracovať s animačným softvérom a využívať získané znalosti počítačových softvérov – Adobe Photoshop, Flash, Premiere Pro, After Effects, CTP,… Na základe profesionálnych znalostí filmovej dramaturgie, storyboardu, rozmanitostí technológií, výtvarného dizajnu a rozhľadu vo vývoji svetového animovaného filmu, docieliť profil novodobého tvorcu – animátor, režisér, výtvarník animovaného filmu.
Ovládať: základnú hmotu jednotlivých predmetov v priestore a čase, z hľadiska princípov animácie ľudskej a zvieracej postavy v pohybe (dva pohyby proti sebe) v súvislej hre v scénke – základné herecké výrazové prostriedky animovanej postavy v rámci animovaného diela a priebeh jeho produkcie (celkovú realizáciu animovaného filmu od námetu až po záverečnú postprodukciu). Oscilovanie všetkých zložiek v časovej a významovej následnosti a ich vzájomná nadväznosť, tvoria podstatu animovaného filmu.

zimný semester

Stručná osnova predmetu: 

 • Princíp animácie
 • Animácia jednoduchých pohybov a tvarov, mechanický pohyb (kyvadlo,…)
 • Charakteristika tvaroslovia animácie
 • Čas, priestor a výraz pohybu v symbióze s obrazom
 • Animácia v základných hmotách – balvánkovej kresbe
 • Full animácia
 • Animačné techniky

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Výtvarné návrhy ako odraz myšlienky
 • Výtvarno a charakter animácie
 • Subjektívny tvar animácie v závislosti od vlastného výtvarného názoru
 • Rozklad pohybu v reálnom čase v jednotlivých časových úsekoch
 • Čiara akcie – akčná krivka, práca s tabletom, animácia kreslená priamo do PC v software CTP…
 • Cyklické pohyby
 • Etuda na pohyb a tvar
 • Programy: Adobe Flash, Photoshop, Premiere, After Effects, CTP,…

2. ROČNÍK (8 hodín / týždeň)

Klasická animácia (8 hodín / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Profesionálna animácia krok za krokom, jej psychológia na diváka
 • Časovanie – timing (časový priebeh pohybu)
 • Réžia jednotlivých animácii, scén a celkov
 • Postprodukcia – tvorba ruchov, hudba archívna, komponovaná
 • Let vtáka
 • Software Adobe Premiere
 • Príprava na Plôškovú animáciu. Práca v Adobe Photoshop
 • Plôšková Animácia v software Anime Studio Pro

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Chôdza – plôšková animácia
 • Beh
 • Pohyb zvieraťa
 • etuda na videoklip
 • Programy: Adobe Flash, Photoshop, Premiere, Anime Studio Pro,…

3. ROČNÍK (8 hodín / týždeň)

Klasická animácia (8 hodín / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Orientácia v aktuálnych trendoch animovaného filmu
 • Realizácia vlastného animovaného filmu od námetu až po postprodukciu
 • Orientácia v aktuálnych trendoch animovaného filmu

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Realizácia vlastného animovaného filmu od námetu až po posprodukciu
 • Programy: Adobe Flash, Photoshop, Premiere, After Effects, CTP,…