CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Ateliér grafického dizajnu

Dĺžka štúdia:

 • 10 mesiacov

Cena: 

 • 180,- EUR/mesiac

Predmety:

 • Úvod do dejín dizajnu
 • Web dizajn
 • Počítačová grafika
 • Programy: Adobe Photoshop, Ilustrator, InDesign, After Effects, Flash…

1. ROČNÍK (10 hodín / týždeň)

Úvod do dejín dizajnu (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Získať poznatky o dizajne ako odbore kultúrnej histórie, pochopiť jednotu protikladov, definície jeho pojmov a inovatívne stránky jeho vývojových trendov. Osvojiť si schopnosti identifikovať širšie kultúrno-historické súvislosti dizajnérskych javov a tendencií, resp. ich funkcií, ktorých výsledkom je estetická, sémantická a symbolická komunikácia.

Stručná osnova predmetu:

 • racionálna funkčnosť mechanizovanej výroby, priemyselná expanzia a historizmus
 • z dielne do továrne, dedičstvo reformného hnutia umeleckých remesiel
 • secesia, univerzálnosť a hľadanie národného štýlu
 • nová vecnosť, moderna
 • Bauhaus, ŠUR – odkaz pre dnešok
 • art deco, prúdnicová línia
 • povojnová rekonštrukcia, vývoj a konzum
 • škandinávsky ideál
 • úmyselná dočasnosť tvarov, spotreba a technika
 • prosperita a masový odbyt
 • pluralita dizajnérskej tvorby, 21. storočie

 

Web dizajn (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s pravidlami a princípmi vytvárania užívateľsky príťažlivého, efektívneho a použiteľného webového dizajnu, získať všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Pomenovať a aplikovať základné potreby a pravidlá webovej grafiky a dizajnu s prihliadnutím na ich použitie – internetové stránky, web. Získať schopnosť vytvárať základné typy webového dizajnu, ako je osobné či firemné portfólio, blog, e-shop, portál alebo web aplikácie. Orientovať sa v aktuálnych trendoch a požiadavkách na dizajn v prostredí internetu.

zimný semester
Stručná osnova predmetu: 

 • História web dizajnu, plánovanie a štruktúra
 • Layout, navigácia a kompozícia
 • Farby a textúry, typografia, grafické a video formáty pre web
 • Prepojenosť web dizajnu a ostatných grafických kategórií

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Špecifiká webovej grafiky a dizajnu, požiadavky na webovú grafiku
 • Adobe Photoshop ako nástroj pre kreatívnu tvorbu webovej grafiky
 • Bitmapy a vektory ako súčasť webovej grafiky
 • Formáty webovej grafiky, prezentačný web, blog, portál, e-shop
 • Web aplikácie, web dizajn pre mobilné zariadenia

 

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Zvládnutie grafických programov balíka Adobe na pokročilej úrovni a schopnosť využitia poznatkov na riešenie kreatívnych grafických projektov. Naučiť praktické aspekty DTP práce a doviesť ich k samostatnej tvorbe tlačovín. Pochopenie vzájomného pôsobenia textu a obrazu, pochopenie a vytváranie grafických skratiek a štylizácií. Vedieť prakticky aplikovať nadobudnuté znalosti v tvorbe a práci s písmom. Oboznámenie sa s výrazovými prostriedkami a princípmi grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Akcelerovať kreatívne procesy s akcentom na širšie vzťahy v grafickom projektovaní a reklame (nastavenie globálnych trendov – public relation, media relation, corporate identity, kreatívne, mediálne a komunikačné stratégie…).
Hlavným zámerom je príprava flexibilných dizajnérov schopných reagovať na každý problém a zadanie v reálnej dizajnérskej praxi, profesionálne zvládnutie grafických tém nielen po stránke technickej, ale aj kreatívnej.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Tradičné polohy grafického dizajnu: typografia, ilustrácia, časopisecká a knižná úprava, plagát, korporátne vizuálne štýly; dizajn vo verejných priestoroch, reklama, atď.
 • Základné princípy počítačovej grafiky a grafickej tvorby
 • Adobe Photoshop: osvojenie si základov kompozície, farieb, vrstiev, typografie, tvarov, masiek, ciest, beziérovej krivky a vektorov
 • Realizácia solitérnych úloh: logá, plagáty, typografický dizajn a celé spektrum primárnych dizajnérskych úloh v spojení originálnosti návrhu a profesionálnej exekutívy

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Photoshop: úpravy digitálneho obrazu, montáž, retuš, typografia, grafické projektovanie, interakcia Photoshopu s iným programami
 • Základy vektorovej grafiky v Adobe Illustratore: základné formátovanie textu, kresba pomocou pera, béziérové krivky, atribúty objektov
 • Samostatná tvorba počítačovej ilustrácie
 • Realizácia solitérnych úloh knižných, časopiseckých a bibliofilských vydaní, typografického dizajnu v spojení s kreativitou a nachádzaním nových originálnych riešení a vhodných technických algoritmov
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects,…

2. ROČNÍK (8 hodín / týždeň)

Web dizajn (4 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu: 

 • Základy HTML a XHTML, štruktúra HTML / XHTML dokumentu
 • Formátovanie textov, zoznamov a pozadia, základy jazyka CSS
 • Formátovanie textov a odstavcov pomocou CSS
 • Zobrazenie grafiky, navigácia

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Spôsoby rozvrhnutia stránky, zvuk a obraz
 • Základy technológie Flash, Action Script 3 – základné príkazy, publikovanie SWF (Flash) na webe

 

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Illustrator: formátovanie a kreatívna práca s textom, kresba, tvorba štýlov, brushov, symbolov, efektov a filtrov
 • Realizácia komplexnejšieho typografického zadania v rámci informačných a korporátnych systémov, tvorba dizajn manuálov, typografia v architektúre a dizajn verejných priestranstiev

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Pokročilé možnosti Adobe Illustrator: rozšírené možnosti formátovania a kreatívnej práce s textom, kresbu, tvorbu štýlov, brushov, symbolov, efektov a filtrov
 • Základy práce v Adobe InDesigne: možnosti absolútneho formátovania textu, ligatúry, kerning, opentype
 • Spravovanie viacstránkových dokumentov, práca s mastrami, znakovými, objektovými a odstavcovými štýlmi
 • Riešenie širších vzťahov: nastavenie globálnych trendov, public relation, media relation, kreatívne, mediálne a komunikačné stratégie
 • Realizácia záverečnej práce
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects,…

3. ROČNÍK (8 hodín / týždeň)

Počítačová grafika (8 hodín / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • DTP práca v Adobe InDesign: interaktívne elementy, hyperlinky, bookmarky, automatizačné nástroje, export a predtlačová príprava
 • Realizácia samostatnej úlohy podľa vlastného výberu s dôrazom na profesionálne spracovanie grafických návrhov

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Pokračovanie v DTP práce v Adobe InDesigne: kompletné spracovanie grafického návrhu cez predtlačovú prípravu, tlač, dokončovacie spracovanie, až po finálny produkt
 • Orientácia v aktuálnych trendoch grafického dizajnu a reklamy
 • Dizajnová realizácia
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,…