CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Ateliér fotografického dizajnu

Dĺžka štúdia:

 • 10 mesiacov

Cena: 

 • 180,- EUR/mesiac

Predmety:

 • Úvod do dejín fotografie
 • Fotografická tvorba
 • Počítačová grafika
 • Web dizajn
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign…

1. ROČNÍK (10 hodín / týždeň)

Úvod do dejín fotografie (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Sprostredkovať okruh problémov vývoja fotografického média a jeho podôb od počiatku až po súčasnosť. Dôležitá je orientácia v kľúčových mometoch vývoja fotografie, jednotlivých smeroch a štýloch a poznanie ich teoretických zákonitostí.
Stručná osnova predmetu:
cesta k fotografickému prístroju – camera obscura; počiatky fotografie – prvé podoby fotografického obrazu; umelecké ambície fotografie v 19. storočí; piktorializmus; realizmus – fotografia ako svedok; výtvarné podoby fotografického obrazu na prelome storočí; zrod moderného fotografického obrazu; avantgardy vo fotografii; slovenská fotografia v 1. polovici 20. storočia.
Stručná osnova predmetu:
vývoj fotografického média od polovice 20. storočia: humanistická fotografia po 2. svetovej vojne, fotografická reporáž, módna a reklamná fotografia, portrét vo fotografii, fotografia v pop-arte a fotorealizmus, konceptuálna a manipulovaná fotografia, postmoderná fotografia, slovenská fotografia 2. polovice 20. storočia, aktuálne trendy – tradícia verzus experiment

 

Fotografická tvorba (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Schopnosť samostatne komponovať obraz už v hľadáčiku prístroja, pohotovo reagovať pri fotografovaní rôznych výnimočných udalostí po stránke praktickej tak, aby bez problémov zvládali používanie moderných fotografických prístrojov, uplatňovať tvorivé kritériá v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé oblasti výtvarno-úžitkovej fotografie, prácu orientovať na samostatný, kreatívny prístup k riešeniu daných tém a pohotovosť v praktickej oblasti, na konkrétnych zadaniach si osvojovať základy fotografickej tvorivej práce, pričom v praxi aplikovať vedomosti aj z ostatných predmetov, tvorivo fotograficky spracovať danú tému, použiť technické a technologické postupy adekvátne navrhovaným riešeniam a zrealizovať návrh do konečného štádia. Témy jednotlivých zadaní sú postavené tak, aby zahŕňali prevažne problematiku úžitkovej fotografie: reklamná, módna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj výtvarne – štylizovanú fotografiu: fotografický dokument, ilustrácie, subjektívna fotografia krajiny, nekonvenčný portrét a autoportrét.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • úvod do problematiky
 • základné informácie o fotografickej technike a materiáloch
 • základy čiernobielej fotografie
 • základy farebnej fotografie
 • fotografický ateliér (technické vybavenie a fungovanie)
 • Krajinárska fotografia: objektívna a subjektívna krajina
 • Fotografické zátišie: technika fotografovania trojrozmerných predmetov a ich kompozícia, kompozícia a vytvorenie vlastného makrozátišia a jeho nasvietenie
 • Základy reportážnej fotografie: reportážne zachytenie ľudí, ich výrazy, kompozícia, práca s autentickým svetlom

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Technológia fotografie, exponometrie a senzitometrie
 • Skladba farebných postupov I.: práca s farebnosťou vo fotografii, využitie harmónie alebo naopak disharmónie farieb, kontrast, tonalita, objektívne zobrazenie farieb
 • Stavba a skladba fotografického obrazu: osvojenie si fotografickej kompozície, zvládnutie fotografickej stavby a skladby vo finálnej podobe fotografie a jej účinku na diváka
 • Technika čiernobielej fotografie: technické a praktické zvládnutie čiernobielej fotografie, jej využitie kontrastu, tonality v podporení subjektívneho výrazu
 • Základné princípy zväčšovania: zvládnutie čiernobieleho procesu, kontakty, nazväčšovanie medzizväčšenín
 • Práca so stredným a veľkým formátom: osvojenie si práce na zvitkový negatív a diapozitív, práca s planfilmom
 • Výstavný súbor: séria fotografií výstavného súboru na zadanú tému

 

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Zvládnutie grafických programov balíka Adobe a schopnosť využitia poznatkov na riešenie kreatívnych fotografických projektov.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Photoshop: osvojenie si základov kompozície, farieb, vrstiev, typografie, tvarov, masiek, ciest, beziérovej krivky a vektorov
 • Realizácia solitérnych úloh
 • Adobe Photoshop: úpravy digitálneho obrazu, montáž, retuš, typografia, grafické projektovanie, interakcia Photoshopu s iným programami
 • Základy vektorovej grafiky v Adobe Illustratore: základné formátovanie textu, kresba pomocou pera, béziérové krivky, atribúty objektov
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign…

2. ROČNÍK (14 hodín / týždeň)

Úvod do dejín fotografie (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Sprostredkovať okruh problémov vývoja fotografického média a jeho podôb od počiatku až po súčasnosť. Dôležitá je orientácia v kľúčových mometoch vývoja fotografie, jednotlivých smeroch a štýloch a poznanie ich teoretických zákonitostí.
Stručná osnova predmetu:
cesta k fotografickému prístroju – camera obscura; počiatky fotografie – prvé podoby fotografického obrazu; umelecké ambície fotografie v 19. storočí; piktorializmus; realizmus – fotografia ako svedok; výtvarné podoby fotografického obrazu na prelome storočí; zrod moderného fotografického obrazu; avantgardy vo fotografii; slovenská fotografia v 1. polovici 20. storočia.
Stručná osnova predmetu:
vývoj fotografického média od polovice 20. storočia: humanistická fotografia po 2. svetovej vojne, fotografická reporáž, módna a reklamná fotografia, portrét vo fotografii, fotografia v pop-arte a fotorealizmus, konceptuálna a manipulovaná fotografia, postmoderná fotografia, slovenská fotografia 2. polovice 20. storočia, aktuálne trendy – tradícia verzus experiment

 

Fotografická tvorba (4 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu: 

 • Dokumentárny súbor: zachytiť dokumentárnou fotografiou udalosť, ktorá sa už nezopakuje, naučiť sa pracovať pohotovo na udalosti, ktoré je možno zachytiť iba na jedno fotenie, práca s autentickým osvetlením, prostredím, neznámymi ľuďmi
 • Užitá fotografia I.: fotografovanie skla, kovu,…
 • Fotografický portrét: klasický portrét (ateliér), psychologický portrét (interiér/exteriér)
 • Skladba farebných postupov II.: práca s farebnosťou vo fotografii a dôraz na ňu, využitie harmónie alebo naopak disharmónie farieb, kontrast, tonalita, subjektívne zobrazenie farieb

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Fotografia plastiky a architektúry: práca s denným a umelým svetlom na neživom podklade, práca s rôznym povrchom danej plastiky (drevo, bronz, mramor…), nafotografovanie architektúry v celku, detailoch a polocelkoch s využitím denného svetla, využitie vychádzajúce, zapadajúce svetlo, práca s tieňmi na architektúre
 • Základy s elektronickými bleskami: oboznámenie sa s osvetľovacím zariadením, jeho výhody v ateliéri, ale predovšetkým v exteriéri
 • Výstavný súbor: séria fotografií výstavného súboru na zadanú tému

 

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Illustrator: formátovanie a kreatívna práca s textom, kresba, tvorba štýlov, brushov, symbolov, efektov a filtrov

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Pokročilé možnosti Adobe Illustrator: rozšírené možnosti formátovania a kreatívnej práce s textom, kresbu, tvorbu štýlov, brushov, symbolov, efektov a filtrov
 • Základy práce v Adobe InDesigne: možnosti absolútneho formátovania textu, ligatúry, kerning, opentype

 

Web dizajn (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s pravidlami a princípmi vytvárania užívateľsky príťažlivého, efektívneho a použiteľného webového dizajnu, získať všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Pomenovať a aplikovať základné potreby a pravidlá webovej grafiky a dizajnu s prihliadnutím na ich použitie – internetové stránky, web. Získať schopnosť vytvárať základné typy webového dizajnu, ako je osobné či firemné portfólio, blog, e-shop, portál alebo web aplikácie. Orientovať sa v aktuálnych trendoch a požiadavkách na dizajn v prostredí internetu.

zimný semester
Stručná osnova predmetu: 

 • História web dizajnu, plánovanie a štruktúra
 • Layout, navigácia a kompozícia
 • Farby a textúry, typografia, grafické a video formáty pre web
 • Prepojenosť web dizajnu a ostatných grafických kategórií

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Špecifiká webovej grafiky a dizajnu, požiadavky na webovú grafiku
 • Adobe Photoshop ako nástroj pre kreatívnu tvorbu webovej grafiky
 • Bitmapy a vektory ako súčasť webovej grafiky
 • Formáty webovej grafiky, prezentačný web, blog, portál, e-shop
 • Web aplikácie, web dizajn pre mobilné zariadenia
 • Programy: Adobe Photoshop, InDesign…

3. ROČNÍK (8 hodín / týždeň)

Fotografická tvorba (4 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu: 

 • Ľudské telo: práca s modelom, využitie umelého alebo denného svetla podľa vlastného uváženia a koncepcie fotografií
 • Užitá fotografia II.: fotografia spotrebného predmetu, technické zvládnutie fotografovania spotrebného predmetu, použitie vhodnej typografie a jej umiestnenie v obraze
 • Módna fotografia: v ateliéri a exteriéri, zvládnutie celej produkcie a post – produkcie, retušovanie v programe Photoshop, použitie vhodného ateliérového svietenia, ktoré podporí atmosféru vo fotografii, využitie denného svetla, práca s odrazovými plochami na dosiahnutie konečného výsledku

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Reklamná fotografia: zvládnutie reklamných fotografií s použitím typografie
 • Farebná dokumentárna fotografia: svetlo, interiér, exteriér, farba
 • Farebná výtvarná fotografia
 • Výstavný súbor: séria fotografií na zadanú tému

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • DTP práca v Adobe InDesign: interaktívne elementy, hyperlinky, bookmarky, automatizačné nástroje, export a predtlačová príprava

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Pokračovanie v DTP práce v Adobe InDesigne
 • Programy: Adobe Photoshop, InDesign…