CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Ateliér dokumentárneho filmu

Dĺžka štúdia:

 • 10 mesiacov

Cena: 

 • 180,- EUR/mesiac

Predmety:

 • Úvod do dejín filmu
 • Dramaturgia a scenáristika
 • Zvuková tvorba
 • Strihová skladba
 • Dokumentárna tvorba
 • Filmová videotechnika a technológia
 • Počítačová grafika
 • Programy: Addobe Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects, Premiere, Final Cut Pro,…

1. ROČNÍK (16 hodín / týždeň)

Úvod do dejín filmu (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Poskytnúť rámcový obraz vývoja svetovej kinematografie. Sprostredkovať informácie o vzniku a charakteristike jednotlivých smerov a žánrov v kontexte s kultúrno–spoločenskými a ekonomickými podmienkami príslušnej doby a ich vzájomnej determinácii. Oboznámenie s najvýznamnejšími osobnosťami filmovej tvorby a ich dielami.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Prehistória filmu, predpoklady vzniku kinematografie.
 • Počiatky kinematografie – 20. roky 20.storočia (Francúzsko, Nemecko, Škandinávia, USA, Sovietský zväz)
 • Dokumentárny film do r.1930
 • Nástup zvukového filmu
 • USA – zrod filmových žánrov, Francúzsky realizmus, Sovietsky zväz, Zlatý vek Hollywoodu Osobnosti filmovej klasiky

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Ruská a nemecká kinematografia – film a propaganda
 • Talianský neorealizmus
 • Škandinávsky film
 • Japonská kinematografia
 • Povojnová kinematografia v USA
 • Európska kinematografia po vojne
 • Francúzska nová vlna
 • Kinematografia 60. – 70. rokov vo Východnej Európe (Československo, Poľsko, Sovietsky zväz,…)
 • Európsky film 80. – 90. rokov
 • USA a nová realita – 90. roky

 

Dramaturgia a scenáristika (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Priblížiť základy dramaturgie tak, aby sa dokázali orientovať v dokumentárnom diele z hľadiska jeho myšlienkového vyznenia aj formálneho spracovania, žánrového ladenia aj adresnosti voči divákovi.
zimný semester
Stručná osnova predmetu: 
Oboznámenie sa so špecifikami dokumentárneho filmu, priblíženie odbornej terminológie, podstatných pojmov a postupov scenáristiky.
letný semester
Stručná osnova predmetu:
Tvorivým aplikovaním určitých univerzálnych dramatických princípov vystavať situáciu, príbeh s pointou, charakter postavy, prácu so slovom aj žánrom v rámci zvolenej minutáže, využívať fantáziu, metaforickosť, nadsádzku, štylizáciu, skratku, gag, tempo a rytmus špecifickej narácie v dokumentárnom filme.

 

Zvuková tvorba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Preniknúť do základov zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznať možnosti počítačového spracovania zvuku ich aplikáciu na konkrétne filmy. Súčasťou tohto predmetu je výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti. Ďalej je cieľom preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Zámerom je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela.
Zvuk vo filmovej a TV tvorbe. Špecifiká zvukovej skladby vo filmovej a televíznej tvorbe. Objasnenie základných postupov pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do problematiky zvukovej tvorby v A -V tvorbe – rozhlas, televízia, film, hudobné nahrávky
 • Základný prehľad spôsobov snímania a záznamu zvukového signálu – základy vnímania zvukového signálu – zvukové formáty
 • Filmový štáb – jednotlivé profesie vo vzťahu k majstrovi zvuku
 • Zvuk vo filmovej tvorbe – dokumentárny a hraný film, kontaktný zvuk, pomocný zvuk, playback – half playback, prepis zvuku
 • Zvuk v televíznej tvorbe – TV inscenácia, videofilm – hraný film, dokument
 • Osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania a záznamu zvuku
 • Televízna publicistika – od spravodajstva po dokument – snímanie a spracovanie zvukovej zložky
 • Dokumentárna tvorba a hraná tvorba – spôsob záznamu obrazu a zvuku, čas a priestor, pohybová štylizácia
 • Praktické cvičenie: Zvukové práca realizovaná v teréne a v štúdiu

Strihová skladba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi obrazovej a zvukovej strihovej skladby v nadväznosti na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Práca s profesionálnymi strihovými softvérmi.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Základné pravidlá strihovej skladby: gramatika filmového jazyka, predsnímacie jednoty, záber, veľkosti záberu
 • Záber a voľba veľkosti záberov
 • Pravidlo filmovej osi
 • Základné typy skladby: lineárna skladba, paralelná skladba, retrospektívna montáž
 • Práca so strihovým softvérom Adobe Premiere

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Väzba záberov, nadväzovanie pohybu
 • Vnútorné a vonkajšie pohybové väzby
 • Čas a priestor vo filme
 • Tempo a rytmus
 • Spájanie sekvencií a interpunkcia
 • Práca na praktických cvičeniach so strihovým softvérom Adobe Premiere

Dokumentárna tvorba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi estetiky AV médií, podstatou kinematografických médií, základnými žánrami multimediálnej tvorby, základnými postupmi tvorby v audiovizuálnom prostredí, základnými žánrami dokumentárnej tvorby a ich stavbou, stavebnými postupmi pri tvorbe.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do problematiky dokumentárneho filmu
 • Rozlíšenie kategórií a žánrov dokumentárneho filmu
 • Začiatky dokumentárneho filmu
 • Funkcia dokumentárnej tvorby, dokumentaristov zámer
 • Dokumentárna fotografia – obsah a forma
 • Praktické cvičenia: dokumentárna fotografia

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Výrazové prostriedky reiséra
 • Stavba a dramaturgia filmu, základné pojmy a postupy
 • Nakrúcanie s digitálnou technológiou
 • Etické otázky v dokumentárnej tvorbe
 • Strih dokumentárneho filmu
 • Štúdia prostredia a skladba
 • Praktické cvičenia: filmová štúdia prostredia

Filmová videotechnika a technológia (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa s kamerovou technológiou, rôznymi prístupmi v kameramanskej tvorbe v odlišných žánroch, osvojenie si základných princípov a práce so svetlom, hĺbkou, farbou a pohybom. Nadobudnutie vlastností a zručností pre prácu v profesionálnom prostredí ako kameraman s autorským prístupom. Uplatnenie znalostí v televíznej, reklamnej a filmovej oblasti.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Postavenie kameramana a jeho úloha v štábe
 • Základy obrazového vyjadrovania
 • Zoznámenie sa s digitálnou technológiou
 • Kompozícia, rámovanie a perspektíva obrazu
 • Svetové kameramanské osobnosti vo filme
 • Praktické cvičenia

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Charakter záberu: veľkosti záberov, strana, uhol, svetlo, optika kamery, vzdialenosť kamery od objektu snímania
 • Pravidlá filmovej osi
 • Základné pohyby kamerou
 • Práca s videotechnikou HD
 • Svetové kameramanské osobnosti vo filme
 • Praktické cvičenia

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Zvládnutie grafických programov balíka Adobe na pokročilej úrovni a schopnosť využitia poznatkov na riešenie kreatívnych grafických projektov. Naučiť praktické aspekty DTP práce a doviesť ich k samostatnej tvorbe tlačovín. Pochopenie vzájomného pôsobenia textu a obrazu, pochopenie a vytváranie grafických skratiek a štylizácií. Vedieť prakticky aplikovať nadobudnuté znalosti v tvorbe a práci s písmom. Oboznámenie sa s výrazovými prostriedkami a princípmi grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Akcelerovať kreatívne procesy s akcentom na širšie vzťahy v grafickom projektovaní a reklame (nastavenie globálnych trendov – public relation, media relation, corporate identity, kreatívne, mediálne a komunikačné stratégie…).
Hlavným zámerom je príprava flexibilných dizajnérov schopných reagovať na každý problém a zadanie v reálnej dizajnérskej praxi, profesionálne zvládnutie grafických tém nielen po stránke technickej, ale aj kreatívnej.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Tradičné polohy grafického dizajnu: typografia, ilustrácia, časopisecká a knižná úprava, plagát, korporátne vizuálne štýly; dizajn vo verejných priestoroch, reklama, atď.
 • Základné princípy počítačovej grafiky a grafickej tvorby
 • Adobe Photoshop: osvojenie si základov kompozície, farieb, vrstiev, typografie, tvarov, masiek, ciest, beziérovej krivky a vektorov
 • Realizácia solitérnych úloh: logá, plagáty, typografický dizajn a celé spektrum primárnych dizajnérskych úloh v spojení originálnosti návrhu a profesionálnej exekutívy

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Photoshop: úpravy digitálneho obrazu, montáž, retuš, typografia, grafické projektovanie, interakcia Photoshopu s iným programami
 • Základy vektorovej grafiky v Adobe Illustratore: základné formátovanie textu, kresba pomocou pera, béziérové krivky, atribúty objektov
 • Samostatná tvorba počítačovej ilustrácie
 • Realizácia solitérnych úloh knižných, časopiseckých a bibliofilských vydaní, typografického dizajnu v spojení s kreativitou a nachádzaním nových originálnych riešení a vhodných technických algoritmov
 • Programy: Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro, Adobe Photoshop, Illustrator,…

2. ROČNÍK (10 hodín / týždeň)

Zvuková tvorba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Preniknúť do základov zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznať možnosti počítačového spracovania zvuku ich aplikáciu na konkrétne filmy. Súčasťou tohto predmetu je výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti. Ďalej je cieľom preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Zámerom je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela.
Zvuk vo filmovej a TV tvorbe. Špecifiká zvukovej skladby vo filmovej a televíznej tvorbe. Objasnenie základných postupov pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Mixáž zvuku
 • Technológia výroby a spracovania jednotlivých zvukových komponentov – počítačové technológie
 • Delenie filmového obrazu, štartovacie značky, ukončenie jednotlivých častí, 24,25 polí/sek
 • Postprodukčné pracovné postupy – postsynchrón dialógový
 • Postprodukčné pracovné postupy – postsynchrón ruchový

letný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Strih zvuku – zvukový dizajn, príprava na mixáž
 • Zvukové atmosféry, zvukové efekty – strih zvuku
 • Filmová hudba – archívna, pôvodná
 • Dialógy – reálne, ireálne – nahrávanie
 • Zvukové atmosféry a zvukové efekty – reálne, archívne, štylizované, umelo vyrobené
 • Praktické cvičenie: Zvukový dizajn krátkeho dokumentárneho filmu

 

Strihová skladba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi obrazovej a zvukovej strihovej skladby v nadväznosti na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Práca s profesionálnymi strihovými softvérmi.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Strihový princíp v TV tvorbe – reportáž, publicistika
 • Osvojenie si teoretických znalostí strihu v praxi
 • Zadania na dané témy a strihové cvičenia
 • Práca so strihovým softvérom Final Cut
 • Strih filmu do 12 minút

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Strihový princíp v TV tvorbe – portrét, cestopisný dokument
 • Zvukový priestor v multimediálnom diele a rozšírenie významov v spojení s určitým typom obrazu
 • Zadania na dané témy a strihové cvičenia
 • Práca na praktických cvičeniach so strihovým softvérom Final Cut
 • Strih filmu do 26 minút

Dokumentárna tvorba (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi estetiky AV médií, podstatou kinematografických médií, základnými žánrami multimediálnej tvorby, základnými postupmi tvorby v audiovizuálnom prostredí, základnými žánrami dokumentárnej tvorby a ich stavbou, stavebnými postupmi pri tvorbe.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Estetické paralely a protiklady dokumentárneho filmu a hraného filmu
 • Literárna príprava ako prejav dramaturgie dokumentárneho diela
 • Formy scenárov (literárny, technický), spôsob dramaturgickej skladby
 • Systém a vedenie rozhovoru a výpovede v dokumentárnom filme
 • Reportáž, publicistika a skladba
 • Praktické cvičenia: mini dokumenty, resp. výber výrazových prostriedkov k dosiahnutiu požadovaného žánrového zámeru: reportáž, publicistika

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Človek vo filmovom dokumente
 • Sociálny dokument a skladba
 • Cestopis
 • Medailón – príbeh osobnosti, vecí a reálií
 • Praktické cvičenia: Portrét človeka

 

Filmová videotechnika a technológia (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa s kamerovou technológiou, rôznymi prístupmi v kameramanskej tvorbe v odlišných žánroch, osvojenie si základných princípov a práce so svetlom, hĺbkou, farbou a pohybom. Nadobudnutie vlastností a zručností pre prácu v profesionálnom prostredí ako kameraman s autorským prístupom. Uplatnenie znalostí v televíznej, reklamnej a filmovej oblasti.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Kameraman v dokumentárnom filme
 • Analýza obrazu v jednotlivých dokumentárnych filmoch
 • Kameramanské trendy a štýly v dokumentárnom filme
 • Svietenie v dokumentárnej tvorbe
 • Reportána kamera
 • Publicistická kamera
 • Praktické cvičenia

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Kamera a technológia v hranom filme
 • Úloha a prístup kameramana v hranej tvorbe
 • Svietenie v hranom filme
 • Súčasne zobrazovanie v sociálnom dokumente
 • Portrét osobnosti
 • Práca s televíznou technikou HD
 • Praktické cvičenia
 • Programy: Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro, Adobe Photoshop, Illustrator,…

3. ROČNÍK (10 hodín / týždeň)

Zvuková tvorba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Preniknúť do základov zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznať možnosti počítačového spracovania zvuku ich aplikáciu na konkrétne filmy. Súčasťou tohto predmetu je výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti. Ďalej je cieľom preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Zámerom je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela.
Zvuk vo filmovej a TV tvorbe. Špecifiká zvukovej skladby vo filmovej a televíznej tvorbe. Objasnenie základných postupov pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti
 • Hudobná a zvuková dramaturgia ako súčasť dramaturgie audiovizuálnej tvorby
 • Analýza výsledného obrazového zostrihu – „zvuková predstava“ a jeho následné modelovanie zvukovými komponentmi
 • Hudba: hudobný nápad a jeho realizácia, od nahrávania po finálnu mixáž, spolupráca s hudobným skladateľom
 • Zvuková zložka v dokumentárnej tvorbe – od mona po priestorový zvuk – surround, základné princípy priestorovej tvorby
 • Praktické cvičenie: Zvukový dizajn dokumentárneho, hraného alebo animovaného filmu

 

Strihová skladba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi obrazovej a zvukovej strihovej skladby v nadväznosti na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Práca s profesionálnymi strihovými softvérmi.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Strihový princíp v reklamnej tvorbe – reklama, upútavka, spot
 • Strihový princíp vo filmovej tvorbe – dokument, hraný film
 • Zadania na dané témy a strihové cvičenia
 • Práca so strihovým softvérom AVID Media Composer
 • Strih filmu do 52 minút

 

Dokumentárna tvorba (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi estetiky AV médií, podstatou kinematografických médií, základnými žánrami multimediálnej tvorby, základnými postupmi tvorby v audiovizuálnom prostredí, základnými žánrami dokumentárnej tvorby a ich stavbou, stavebnými postupmi pri tvorbe.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Propagačný a reklamný film a skladba
 • Autorský dokumentárny film
 • Výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti
 • Kategorizácia druhov multimediálnej tvorby a rozdielne prístupy k ich produktom podľa pridelených tém
 • Realizácia dokumentu podľa vlastného námetu a výberu spôsobu realizácie

 

Filmová videotechnika a technológia (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa s kamerovou technológiou, rôznymi prístupmi v kameramanskej tvorbe v odlišných žánroch, osvojenie si základných princípov a práce so svetlom, hĺbkou, farbou a pohybom. Nadobudnutie vlastností a zručností pre prácu v profesionálnom prostredí ako kameraman s autorským prístupom. Uplatnenie znalostí v televíznej, reklamnej a filmovej oblasti.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Práca s DSLR technológiou
 • Optické systémy
 • Práca so svetlom a atmosférou
 • Vonkajšie pohyby kamerou
 • Kameramanská tvorba v reklamnej tvorbe
 • Dokumentárna kamera v hranom filme
 • Inscenačná kamera v dokumentárnom filme
 • Realizácia dokumentu podľa vlastného námetu a výberu spôsobu realizácie
 • Programy: Adobe Premiere, Final Cut Pro, Adobe After Effects,…