CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Ateliér 3D animácie a motion capture

Dĺžka štúdia:

 • 10 mesiacov

Cena: 

 • 1. ročník 180,- EUR/mesiac
 • 2. a 3. ročník 250,- EUR/mesiac

Predmety:

 • Úvod do dejín animovaného filmu
 • Základy klasickej animácie
 • Počítačová animácia
 • Počítačová grafika
 • Zvuková tvorba
 • Strihová skladba
 • Motion Capture
 • Software: Adobe Photoshop, Illustrator, Autodesk 3ds Max, Mudbox, MotionBuilder, Vicon Blade, Adobe Premiere,…

1. ROČNÍK (16 hodín / týždeň)

Úvod do dejín animovaného filmu (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Projekcia ukážok z histórie a súčasnosti počítačovej animácie.
Zmyslom tohto predmetu nebude nahrádzať dejiny animovanej svetovej kinematografie, ale poskytnúť inšpiratívnu kolekciu rôznych tém, poetík, naratívnych a žánrových postupov, výtvarných názorov ako podnet k vlastným úvahám a hľadaniu svojského autorského rukopisu
Stručná osnova predmetu:
História vzniku filmu, animovaného filmu, so zameraním na počítačovú animovanú tvorbu.
Prehľad o najvýznamnejších tvorcoch animovaného filmu.

 

Základy klasickej animácie (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Ovládať: základnú hmotu jednotlivých predmetov v priestore a čase, z hľadiska princípov animácie ľudskej postavy v pohybe (dva pohyby proti sebe) v súvislej hre v scénke – základné herecké výrazové prostriedky animovanej postavy v rámci animovaného diela a priebeh jeho produkcie (celkovú realizáciu animovaného filmu od námetu až po záverečnú postprodukciu). Oscilovanie všetkých zložiek v časovej a významovej následnosti a ich vzájomná nadväznosť, tvoria podstatu animovaného filmu.
Stručná osnova predmetu:

 • Princíp animácie
 • Charakteristika tvaroslovia animácie
 • Čas, priestor a výraz pohybu v symbióze s obrazom
 • Výtvarné návrhy ako odraz myšlienky
 • Výtvarno a charakter animácie
 • Subjektívny tvar animácie v závislosti od vlastného výtvarného názoru
 • Rozklad pohybu v reálnom čase v jednotlivých časových úsekoch
 • Čiara akcie – akčná krivka
 • Časovanie – timing (časový priebeh pohybu)

 

Počítačová animácia (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Osvojiť si a pochopiť animáciu v 3D prostredí, jej zákonitosti, štruktúru a jednotlivé nástroje spojené s vytváraním pohybov a animovaním jednotlivých objektov v 3D scéne. Osvojiť si jednotlivé oblasti práce s textúrami, ich tvorbou, editáciou, modifikáciou a aplikáciou na jednotlivé geometrie. Cieľom predmetu je zvládnuť všetky fázy procesu tvorby 3D animovaného filmu: technický scenár, tvorba scény, modelovanie predmetov, architektúry, postáv, tvorba materiálov a ich mapovanie na objekty, osvetlenie scény, morfovanie objektov, kamery a animácia scény, až po výsledný „rendering“ a následné spracovanie v postprodukcii.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Osvojenie jednotlivých častí programu 3Ds Max, nástroje, palety s nástrojmi atď.
 • Jednotlivé spôsoby a procesy modelovania, ich výhody a nevýhody
 • Príprava 3D animovaného filmu: filmový dizajn, produkčná príprava, námet a scenár krátkeho animovaného filmu, obrázkový scenár, riadenie výtvarnej práce, produkčný dizajn, návrh postáv, návrh prostredí, návrh vizuálnych efektov, produkcia, post-produkcia, jednotlivé spôsoby a procesy modelovania, ich výhody a nevýhody
 • Modelovanie prostredia – Edit Poly, Edit Spline: vytváranie modelov pre film, architektúra – modelovanie pomocou projektovej dokumentácie, podobjekty a ich vlastnosti, stavebné detaily – využitie nových architektonických nástrojov, nastavenia pre vytváranie okien, interiér (nábytok, svietidlá, závesy,…), konštrukcia krajiny (rôzne metódy vytvárania priestorových plánov)

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Jednoduchá animácia:
  základy animácie
  časová os
  Curve editor
  animácia po dráhe, Follow, Bank
 • Svet materiálov:
  teória odrazu a modelovanie povrchu, proces vytvárania materiálov a ich organizácia, „materiál editor“ – továreň na materiály, tvorba a mapovanie textúrových máp (UVW map, Unwrap UVW)
  materiály Standard, Raytrace, Ink ´n Paint, Matte/Shadow,…
  Shader Phong, Blinn, Metal,…
  mapy Diffuse, Ambient, Specular, Reflection,…
  Dispacement a Bump
  animované materiály a optické efekty
  Raytracing – „sledovanie“ svetelného lúča
 • Základy práce so svetlom:
  základné typy svetiel
  jednotlivé nastavenia a parametre svetiel
  jednoduchá konfigurácia 3 svetiel – hlavné, doplnkové, „kontra – svetlo“, osvetlenie interiéru
  globálne osvetľovacie systémy

 

Počítačová grafika (4 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Zvládnutie grafických programov balíka Adobe na pokročilej úrovni a schopnosť využitia poznatkov na riešenie kreatívnych grafických projektov. Naučiť praktické aspekty DTP práce a doviesť ich k samostatnej tvorbe tlačovín. Pochopenie vzájomného pôsobenia textu a obrazu, pochopenie a vytváranie grafických skratiek a štylizácií. Vedieť prakticky aplikovať nadobudnuté znalosti v tvorbe a práci s písmom. Oboznámenie sa s výrazovými prostriedkami a princípmi grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Akcelerovať kreatívne procesy s akcentom na širšie vzťahy v grafickom projektovaní a reklame (nastavenie globálnych trendov – public relation, media relation, corporate identity, kreatívne, mediálne a komunikačné stratégie…).
Hlavným zámerom je príprava flexibilných dizajnérov schopných reagovať na každý problém a zadanie v reálnej dizajnérskej praxi, profesionálne zvládnutie grafických tém nielen po stránke technickej, ale aj kreatívnej.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Tradičné polohy grafického dizajnu: typografia, ilustrácia, časopisecká a knižná úprava, plagát, korporátne vizuálne štýly; dizajn vo verejných priestoroch, reklama, atď.
 • Základné princípy počítačovej grafiky a grafickej tvorby
 • Adobe Photoshop: osvojenie si základov kompozície, farieb, vrstiev, typografie, tvarov, masiek, ciest, beziérovej krivky a vektorov
 • Realizácia solitérnych úloh: logá, plagáty, typografický dizajn a celé spektrum primárnych dizajnérskych úloh v spojení originálnosti návrhu a profesionálnej exekutívy

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Adobe Photoshop: úpravy digitálneho obrazu, montáž, retuš, typografia, grafické projektovanie, interakcia Photoshopu s iným programami
 • Základy vektorovej grafiky v Adobe Illustratore: základné formátovanie textu, kresba pomocou pera, béziérové krivky, atribúty objektov
 • Samostatná tvorba počítačovej ilustrácie
 • Realizácia solitérnych úloh knižných, časopiseckých a bibliofilských vydaní, typografického dizajnu v spojení s kreativitou a nachádzaním nových originálnych riešení a vhodných technických algoritmov

 

Zvuková tvorba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Preniknúť do základov zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznať možnosti počítačového spracovania zvuku a ich aplikáciu na konkrétnych filmoch. Súčasťou tohto predmetu je výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti. Ďalej je cieľom preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Zámerom je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela.
Zvuk vo filmovej a TV tvorbe. Špecifiká zvukovej skladby vo filmovej a televíznej tvorbe. Objasnenie základných postupov pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do problematiky zvukovej tvorby v A -V tvorbe – rozhlas, televízia, film, hudobné nahrávky
 • Základný prehľad spôsobov snímania a záznamu zvukového signálu – základy vnímania zvukového signálu – zvukové formáty
 • Filmový štáb – jednotlivé profesie vo vzťahu k majstrovi zvuku
 • Zvuk vo filmovej tvorbe – dokumentárny a hraný film, kontaktný zvuk, pomocný zvuk, playback – half playback, prepis zvuku

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Zvuk v televíznej tvorbe – TV inscenácia, videofilm – hraný film, dokument
 • Osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania a záznamu zvuku
 • Televízna publicistika – od spravodajstva po dokument – snímanie a spracovanie zvukovej zložky
 • Dokumentárna tvorba a hraná tvorba – spôsob záznamu obrazu a zvuku, čas a priestor, pohybová štylizácia
 • Praktické cvičenie: Zvukové práca realizovaná v teréne a v štúdiu

 

Strihová skladba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi obrazovej a zvukovej strihovej skladby v nadväznosti na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Práca s profesionálnymi strihovými softvérmi.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Základné pravidlá strihovej skladby: gramatika filmového jazyka, predsnímacie jednoty, záber, veľkosti záberu
 • Záber a voľba veľkosti záberov
 • Pravidlo filmovej osi
 • Základné typy skladby: lineárna skladba, paralelná skladba, retrospektívna montáž
 • Práca so strihovým softvérom Adobe Premiere

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Väzba záberov, nadväzovanie pohybu
 • Vnútorné a vonkajšie pohybové väzby
 • Čas a priestor vo filme
 • Tempo a rytmus
 • Spájanie sekvencií a interpunkcia
 • Práca na praktických cvičeniach so strihovým softvérom Adobe Premiere
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, Autodesk 3ds Max, Adobe Premiere,…

2. ROČNÍK (12 hodín / týždeň)

Počítačová animácia (8 hodín / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Modelovanie štylizovaných postav, zvierat (podľa scenára):
  polygonálne modelovanie postavy pomocou 3 ortogonálnych kresieb postavy
  torza,
  hlavy (využitie objektov Poly),
  rúk (extrudovanie prstov),
  dokončenie nôh a chodidiel,
  vytvorenie zrkadlovej kópie a spojenie tela,
  vytvorenie šiat pomocou modifikátoru Garment Maker a Cloth
 • Pokročilé modelovanie charakterov v programe Mudbox
  použitie modelovacích nástrojov
  vytváranie povrchových textúr kože
  tvorba vlastných brushov,
  textúrovanie postavy
  správny export do 3ds Max

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Animácia postáv – prípravná fáza – Bones:
  vytvorenie systému kostry, vlastnosti kostí
  zostavenie kostry pre špecifickú postavu
  stavba základnej kostry
  použitie inverznej kinematiky
  použitie modifikátoru Skin
  časti obálky kože – „envelopes“ a ich úprava, zrkadlenie váh kože
  posuvné ovládače a prepojenie s parametrami, vytvorenie posuv. ovládača a jeho prepojenie s prstom
  tvárové cieľové tvary pre morfovanie
  vytvorenie oblečenia tela pomocou modifikátoru Cloth
  spojenie oblečenia, kože a kostry
 • Animácia postáv – prípravná fáza Biped:
  vytvorenie Biped-u
  úprava Biped-u vo Figure Mode
  vlastná chôdza vo Footstep Mode
  modifikátor Physique
  vyladenie obálky pomocou Envelops a vertexov
 • pripnutie vzorovej animácie z Motion Capture
  jemné doladenie animácie vo vrstvách

 

Zvuková tvorba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Preniknúť do základov zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznať možnosti počítačového spracovania zvuku a ich aplikáciu na konkrétnych filmoch. Súčasťou tohto predmetu je výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti. Ďalej je cieľom preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Zámerom je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela.
Zvuk vo filmovej a TV tvorbe. Špecifiká zvukovej skladby vo filmovej a televíznej tvorbe. Objasnenie základných postupov pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do problematiky zvukovej tvorby v A -V tvorbe – rozhlas, televízia, film, hudobné nahrávky
 • Základný prehľad spôsobov snímania a záznamu zvukového signálu – základy vnímania zvukového signálu – zvukové formáty
 • Filmový štáb – jednotlivé profesie vo vzťahu k majstrovi zvuku
 • Zvuk vo filmovej tvorbe – dokumentárny a hraný film, kontaktný zvuk, pomocný zvuk, playback – half playback, prepis zvuku

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Zvuk v televíznej tvorbe – TV inscenácia, videofilm – hraný film, dokument
 • Osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania a záznamu zvuku
 • Televízna publicistika – od spravodajstva po dokument – snímanie a spracovanie zvukovej zložky
 • Dokumentárna tvorba a hraná tvorba – spôsob záznamu obrazu a zvuku, čas a priestor, pohybová štylizácia
 • Praktické cvičenie: Zvukové práca realizovaná v teréne a v štúdiu

 

Strihová skladba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi obrazovej a zvukovej strihovej skladby v nadväznosti na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Práca s profesionálnymi strihovými softvérmi.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Základné pravidlá strihovej skladby: gramatika filmového jazyka, predsnímacie jednoty, záber, veľkosti záberu
 • Záber a voľba veľkosti záberov
 • Pravidlo filmovej osi
 • Základné typy skladby: lineárna skladba, paralelná skladba, retrospektívna montáž
 • Práca so strihovým softvérom Adobe Premiere

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Väzba záberov, nadväzovanie pohybu
 • Vnútorné a vonkajšie pohybové väzby
 • Čas a priestor vo filme
 • Tempo a rytmus
 • Spájanie sekvencií a interpunkcia
 • Práca na praktických cvičeniach so strihovým softvérom Adobe Premiere
 • Programy: Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Mudbox, MotionBuilder,…

3. ROČNÍK (12 hodín / týždeň)

Počítačová animácia (8 hodín / týždeň)

zimný semester

Stručná osnova predmetu:

 • Snímanie animácie v prostredí Vicon Blade:
  inicializácia programu Vicon Blade,
  kalibrácia priestoru a kamier
  rozmiestnenie markerov na tele herca
  autorizácia herca
  zosnímanie animácie
  spracovanie animácie a vytvorenie solverov
  výstupné formáty
 • Príprava a spracovanie animácie v Motion Builder:
  import animácie z Motion Capture
  import Biped za 3Ds Max
  charakterizácia postáv
  export animácie do 3Ds Max
  uloženie animácie do formátu *.bip
 • Pokročilá animácia postáv – Biped:
  pripnutie zosnímanej animácie z Motion Capture
  kombinácia Capture Motion Clips v Motion Flow Mode
  jemné doladenie animácie vo vrstvách

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Postprodukcia aké sú možnosti
 • Nástroje a palety
 • Nastavenia jednotlivých parametrov
 • Osvetlenie a renderovanie:
  radiozita a globálne osvetlovanie
  práca so svetlom Skylight a systém Light Tracer
  použitie svetla Skylight pre globálne osvetlenie
  renderovanie scény a renderovacie efekty
  vlastnosť render to texture
  osvetlenie a renderovanie s mental ray
  renderovanie skla a tekutín
  použitie modulu Backburner 2 pre sieťové renderovanie

Zvuková tvorba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Preniknúť do základov zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznať možnosti počítačového spracovania zvuku a ich aplikáciu na konkrétnych filmoch. Súčasťou tohto predmetu je výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti. Ďalej je cieľom preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Zámerom je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela.
Zvuk vo filmovej a TV tvorbe. Špecifiká zvukovej skladby vo filmovej a televíznej tvorbe. Objasnenie základných postupov pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do problematiky zvukovej tvorby v A -V tvorbe – rozhlas, televízia, film, hudobné nahrávky
 • Základný prehľad spôsobov snímania a záznamu zvukového signálu – základy vnímania zvukového signálu – zvukové formáty
 • Filmový štáb – jednotlivé profesie vo vzťahu k majstrovi zvuku
 • Zvuk vo filmovej tvorbe – dokumentárny a hraný film, kontaktný zvuk, pomocný zvuk, playback – half playback, prepis zvuku

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Zvuk v televíznej tvorbe – TV inscenácia, videofilm – hraný film, dokument
 • Osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania a záznamu zvuku
 • Televízna publicistika – od spravodajstva po dokument – snímanie a spracovanie zvukovej zložky
 • Dokumentárna tvorba a hraná tvorba – spôsob záznamu obrazu a zvuku, čas a priestor, pohybová štylizácia
 • Praktické cvičenie: Zvukové práca realizovaná v teréne a v štúdiu

Strihová skladba (2 hodiny / týždeň)

Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základmi obrazovej a zvukovej strihovej skladby v nadväznosti na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Práca s profesionálnymi strihovými softvérmi.

zimný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Základné pravidlá strihovej skladby: gramatika filmového jazyka, predsnímacie jednoty, záber, veľkosti záberu
 • Záber a voľba veľkosti záberov
 • Pravidlo filmovej osi
 • Základné typy skladby: lineárna skladba, paralelná skladba, retrospektívna montáž
 • Práca so strihovým softvérom Adobe Premiere

letný semester
Stručná osnova predmetu:

 • Väzba záberov, nadväzovanie pohybu
 • Vnútorné a vonkajšie pohybové väzby
 • Čas a priestor vo filme
 • Tempo a rytmus
 • Spájanie sekvencií a interpunkcia
 • Práca na praktických cvičeniach so strihovým softvérom Adobe Premiere
 • Programy: Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Mudbox, MotionBuilder, Vicon Blade