CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Akadémia Filmovej Tvorby a Multimédií

Perfektná Príprava Pre Profesionálnu Prax

Akadémia filmovej tvorby a multimédií ponúka štúdium v 7 ateliéroch od 1.9.2022 (školský rok 2022/2023) bez prijímacích pohovorov pre všetky vekové kategórie

  • Ponúka nenahraditeľné, potrebné odborné vedomosti a znalosti výtvarnotechnického zamerania pre odbornú prácu vo firmách (tvorba v aktuálnych softvérových produktoch), zdokonalenie sa vo vybraných oblastiach aj pre študentov vysokých škôl
  • Otvára širokospektrálne možnosti pre všetky vekové kategórie v oblasti grafického dizajnu, animovanej tvorby, fotografického dizajnu, odevného dizajnu, webdizajnu, atď.
  • Doplňuje dlhodobý deficit vysokoškolského vzdelávania najmä v bohatej tvorbe v softvérových produktoch, týkajúcej sa animovanej tvorby, grafického dizajnu, fotografického dizajnu, odevného dizajnu, multimediálnej tvorby, tvorby multimediálnych stránok, atď., kde neustále pretrváva nedostatok kvalitných a kvalifikovaných profesionálov

História vzniku AFTAM

O zriadenie Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií (VŠFTaM) sme sa usilovali 5 rokov (2008 – 2013). Počas tohto dlhoročného boja sme zaznamenali v roku 2011 úspech v podobe odsúhlasenia jedného zo študijných programov Animovaná tvorba a multimédiá (2.2.5. ŠO Filmové umenie a multimédiá) Akreditačnou komisiou a ministrom školstva Eugenom Jurzycom, kde chýbal už len súhlas Vlády SR a zdalo sa, že už nič nebráni predsedníčke vlády Ivete Radičovej podpísať štátny súhlas, nečakane boli všetky dokumenty, týkajúce sa VŠFTaM, stiahnuté dňa 22.2.2012 z programu rokovania vlády aj z internetu na príkaz prezidentskej kancelárie. V máji 2012 nový pán minister školstva Dušan Čaplovič zrušil rozhodnutie predchádzajúceho ministra školstva a následne Vláda SR neudelila štátny súhlas. Neskôr z osobného rozhovoru v decembri 2012 na slávnostnom stretnutí riaditeľov škôl s ministrom Čaplovičom vyplynulo, že bol na neho vyvíjaný veľký tlak, aby VŠFTaM nepovolil. Navrhol nám podať novú žiadosť. Tentoraz Akreditačná komisia na naše prekvapenie, znovu posudzovala obidva študijné programy Animovaná tvorba a multimédiá a Grafický dizajn s negatívnym stanoviskom (viď.príloha). Aj keď máme zato, že rozhodnutia Akreditačnej komisie o študijných programoch sú bez časového obmedzenia. Ukončenie celého procesu schvaľovania VŠFTaM prišlo listom dňa 9.4.2014, v ktorom nám predseda vlády Róbert Fico oznámil neudelenie štátneho súhlasu.