Obrazová a zvuková tvorba – PMŠ

Kamera, zvuk, strih

Slider

Študijný odbor 8294 N 01 Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. SSUŠAT ponúka potrebné odborné vedomosti a znalosti výtvarnotechnického zamerania práce s kamerou, zvukom a strihom. Žiaci sa učia ovládať profesionálne počítačové programy, potrebné pre spracovanie obrazu a zvuku - Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut, Adobe Audition, Adobe After Effects a Pro Tools. Súčasťou štúdia je zvládnutie zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si práce s mikrofónom, možnosti počítačového spracovania zvuku a ich aplikáciou na konkrétne filmy. V obrazovej tvorbe ide o prácu s kamerovou technológiou v rôznych žánroch, prácu so svetlom, hĺbkou, farbou a pohybom. Dôraz sa kladie na zručností v profesionálnom prostredí ako kameraman s autorským prístupom. Strihová skladba sa zameriava na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Cieľom štúdia je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela a celkové zvládnutie dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Dôležitá je tu výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti.

 

 

Garanti študijného odboru

Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.

Mgr. art. Peter Pokorný

Dominik Prokop

Mgr.art Matúš Zajac

Mgr. art. Dávid Horinek

Monika Mahútová

Bc. Lena Magulová

Mgr. Lucia Halimovič

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

1. PMŠ - OZT: 8294 N 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Výtvarná príprava
3. Počítačová grafika a prax -Photoshop
4. Počítačová grafika a prax - After Effects
5. Fotografická tvorba a prax
6. Obrazová tvorba
7. Ateliér audiovizuálnej tvorby
8. Audiovizuálny ateliér
9. Dramaturgia a scenáristika
10. Zvuková tvorba
11. Projekcie a rozbory
12. Dejiny filmu, rozhlasu a televízie

 

2. PMŠ - OZT: 8294 N 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Výtvarný ateliér
3. Ateliér audiovizuálnej tvorby
4. Audiovizuálny ateliér
5. Zvuková tvorba
6. Počítačová grafika a prax - After Effects
7. Dramaturgia a scenáristika
8. Projekcie a rozbory
9. Dejiny filmu, rozhlasu a televízie