CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
20 december 2022

Maturity, Školský rok 2022/2023

Maturitný kód školy: 612503

 

Slovenský jazyk a literatúra

Písomné maturity  SJL
Termín: 14. 3. 2023

  1. Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) – písomné testy
  2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – sloh

Priebeh pri administrácii EČ a PFIČ  zabezpečuje predseda maturitnej komisie, ktorý nie je zamestnancom našej školy
Bližšie informácie nájdete v dokumente Špecifikácia testov zo SJL
Náhradný termín EČ a PFIČ –  3. – 5. apríl 2023
Opravný termín EČ a PFIČ – 5. – 8. september 2023

Ústne maturity
Termín: 5. – 9. 6. 2023 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ)
Žiaci odpovedajú podľa vopred zverejneného časového harmonogramu. Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov.
Žiak si vytiahne jednu z 30 maturitných otázok.
Každá maturitná otázka sa môže použiť iba jedenkrát v danom dni.
Písomná príprava – 20 min.
Odpoveď – 20 min. Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď.
Na každú časť maturitnej skúšky je žiak povinný prísť do školy o hodinu skôr.

Hodnotenie maturitnej skúšky z SJL
Ak žiak získa v EČ menej ako 33% alebo v PFIČ menej ako 25% z celkového počtu bodov, zmaturuje ak bude mať z ÚFIČ známku nie horšiu ako 3 – dobrý.
Žiak zmaturuje, ak je z ÚFIČ ohodnotený známkou nie horšou ako 4 – dostatočný.

Opravnú skúšku z EČ a PFIČ môže žiak konať v septembri alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.
Ak žiak nezmaturoval z predmetu z ÚFIČ, lebo bol hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ opravnú skúšku – v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Žiak môže k maturite pristúpiť najviac v troch termínoch.

Konzultant na prípravu: Mgr. Jana Šifrová, učiteľka SJL
Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková 

 

Anglický jazyk

Písomné maturity  ANJ
Termín: 15. 3. 2023
Žiaci si na prihláške na MS vybrali úroveň B1 alebo B2.

  1. Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) – písomné testy
  2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – sloh


Priebeh pri administrácie EČ a PFIČ  zabezpečuje predseda maturitnej komisie, ktorý nie je zamestnancom našej školy
Bližšie informácie nájdete v dokumente Špecifikácia testov z ANG B1 a B2
Náhradný termín EČ a PFIČ –  3. – 5. apríl 2023
Opravný termín EČ a PFIČ – 5. – 8. september 2023

Ústne maturity
Termín: 5. – 9. 6. 2023 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ)
Žiaci odpovedajú podľa vopred zverejneného časového harmonogramu. Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov.
Žiak si vytiahne jednu z 30 maturitných otázok.
Každá maturitná otázka sa môže použiť iba jedenkrát v danom dni.
Písomná príprava – 20 min.
Odpoveď – 20 min.
Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď.
Na každú časť maturitnej skúšky je žiak povinný prísť do školy o hodinu skôr.

Hodnotenie maturitnej skúšky z ANG
Ak žiak získa v EČ menej ako 33% alebo v PFIČ menej ako 25% z celkového počtu bodov, zmaturuje ak bude mať z ÚFIČ známku nie horšiu ako 3 – dobrý.
Žiak zmaturuje, ak je z ÚFIČ ohodnotený známkou nie horšou ako 4 – dostatočný.

Opravnú skúšku z EČ a PFIČ môže žiak konať v septembri alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.
Ak žiak nezmaturoval z predmetu z ÚFIČ, lebo vol hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ opravnú skúšku – v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Žiak môže k maturite pristúpiť najviac v troch termínoch.

Konzultanti na prípravu:  Mgr. Adam Frank, Mgr. Vladimíra Nociarová, učitelia ANJ
Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková 

 

TČOZ

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ) – teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)
Termín: 5. – 9. 6. 2023 
Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém. Témy budú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa študijného odboru

Maturitnou skúškou sa overuje a hodnotí úroveň osvojenia:
a) poznatkov o materiáloch, technologických procesoch, nástrojoch a zariadeniach potrebných v tomto odbore
b) znalosti odbornej terminológie na požadovanej úrovni a teoretických vedomostí v tomto odbore štúdia
c) schopnosti vykonať rozbor umeleckého diela na požadovanej úrovni
d) využívania odborných teoretických vedomostí v praktickom umeleckom výkone
e) schopnosti primeraným spôsobom zdôvodňovať svoje odborné názory
f) schopnosti pracovať s odborným materiálom a aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi

Teoretická časť odbornej zložky MS pozostáva z nasledujúcich predmetov:

AT: Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny animovaného filmu
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Slavomír Turanec

GD:  Dejiny výtvarnej kultúry, Teória dizajnu
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Staša Samoukovič

FD: Dejiny výtvarnej kultúry, Vývoj a dejiny fotografie
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Matúš Zajac

OZT: Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny filmu, rozhlasu a televízie
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Lena Magulová, Mgr. art. Sonja Gallo

OD: Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny odievania
konzultanti: Mgr. Dominika Libantová, Mgr. Ivana Korenková, Mgr. art. Daniela Schredlová

Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková 

 

PČOZ

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  (ÚFIČ) – praktická časť odbornej zložky (PČOZ) 
Termín: 23. – 26. 5. 2023 
Žiak vykoná praktickú maturitnú skúšku formou obhajoby vlastného projektu – maturitnej práce, v ktorej preukáže schopnosť využitia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho odboru. 

Harmonogram kontrol rozpracovanosti maturitných prác 
Kontrolné dni AT 1.skupina
Kontrolné dni AT 2.skupina
Kontrolné dni OZT
Kontrolné dni FD
Kontrolné dni GD
Kontrolné dni OD
Štruktúra písomnej obhajoby maturitnej práce s titulnou stranou 
Obhajoba AT
Obhajoba OZT
Obhajoba FD
Obhajoba GD
Obhajoba OD

Podmienky filmov

Podmienky AT
Vzor titulkov na filmy (AT, OZT)

Žiaci obhajujú maturitnú prácu podľa vopred zverejneného časového harmonogramu. 
Písomná príprava – 15 min. 
Ústna obhajoba – 15 min. 

Žiaci s integráciou majú predĺžený čas na prípravu a odpoveď. 
Na každú časť maturitnej skúšky je žiak povinný prísť do školy o hodinu skôr. 

Hodnotenie maturitnej skúšky z PČOZ 

Žiak zmaturuje, ak je z ÚFIČ ohodnotený známkou nie horšou ako 4 – dostatočný. 
Ak žiak nezmaturoval z predmetu z ÚFIČ, lebo bol hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ opravnú skúšku – v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Žiak môže k maturite pristúpiť najviac v troch termínoch. 

Konzultanti: 

AT: Ing. Karol Holubčík, Ing. Štefan Kováčik 
GD: Mgr. Monika Prokšová, Mgr. Veronika Mateová 
FD: Mgr.art. Matúš Zajac, Mgr. Monika Prokšová 
OZT: Mgr.art. Sonja Gallo, Bc. Šimon Domček 
OD: Mgr.art. Erika Daxnerová, Mgr.art. Daniela Schredlová 

Koordinátor maturít: Mgr. Ivana Korenková 

 

Harmonogram praktických maturít 2023

Harmonogram AT, OD 2023

Harmonogram GD, OZT 2023

Harmonogram FD 2023

Bližšie informácie o pravidlách a priebehu maturít nájdete na www.nucem.sk