CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
07 máj 2014

Exkurzia v lužných lesoch (7.5.2014)

Dňa 7.5. 2014 sme využili ponuku z Inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE a absolvovali sme so študentmi z kolégia Zelenej školy SSUŠAT exkurziu na Sihoť, konkrétne do Bratislavských luhov.
Bratislavské luhy na Sihoti boli v roku 2000 zaradené do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie - Natura 2000. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie.
Pred absolvovaním samotnej exkurzie nám Inštitút aplikovanej ekológie – DAPHNE vybavil špeciálne povolenie na vstup do lužných lesov na Sihoti, aby študenti z kolégia Zelenej školy SSUŠAT spoznali aj tento biotop a uvedomili si nutnosť jeho ochrany. Totiž, živé organizmy lužných lesov bývajú obyčajne na iných miestach ohrozované nadmerným rúbaním , čiernymi skládkami, odpadkami, nezodpovednými motoristami a rekreantmi...
Dvojhodinovou exkurziou nás sprevádzal skúsený sprievodca, ktorý okrem výkladu ochotne odpovedal aj na otázky študentov. Tí tam nadobudli nové vizuálne poznatky nielen z teoretickej biológie, ale zároveň si ako študenti umeleckej školy obohatili aj svoje estetické cítenie, čím získali nové umelecké inšpirácie pre ďalší vyučovací predmet - výtvarné biologické aplikácie. Výhodou bolo, že väčšina študentov z kolégia Zelenej školy SSUŠAT študuje na našej škole odbor fotografický dizajn, a tak spolu s vyučujúcou fotografického dizajnu, Mgr. art. Denisou Slávovou, zachytili priebeh exkurzie aj prostredníctvom fotografických záberov.