Grafický dizajn

Prihláška


Slider

Študijný odbor 8296M grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, slúžiaci pre komplexné grafické využitie. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré rozvíjajú teoretický prehľad a sociálnu orientáciu jednotlivca v spoločnosti, sa žiaci venujú rozvoju viacerých praktických zručností, aby nadobudnuté vedomosti vedeli uplatniť na konkrétnych reálnych zadaniach. Významnou zložkou štúdia je počítačom podporované vzdelávanie, kde tieto prostriedky nielen poskytujú určitý komfort a individuálnejší prístup, ale vďaka aktualizácii softvéru priamo odrážajú reálne prostredie, na ktoré sú absolventi pripravovaní. Cieľom štúdia grafického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na grafikov uplatňujúcich sa v praxi. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov, ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka.

 

Garanti študijného odboru

Mgr. art. Ivana Svetkovská

Mgr. art. Simona Hojsíková

Mgr.art Štefan Kubovič

Mgr. Lucia Halimovič

Alex Gerbóc

Mgr. art. Martin Král

Mgr. Ján Mózer

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

Všeobecnovzdelávacie predmety:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova / Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia
9. Informatika

 

Odborné predmety:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Ekonomika
3. Teória dizajnu
4. Navrhovanie
5. Počítačová grafika a prax
6. Figurálne kreslenie
7. Výtvarná príprava
8. Výtvarný ateliér
9. Digitálna fotografia
10. Tvorba webstránok
11. Adobe After Effects