Grafický dizajn

Prihláška

Kód školy: 036 068 284

Slider

Študijný odbor 8604 M grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, slúžiaci pre komplexné grafické využitie. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré rozvíjajú teoretický prehľad a sociálnu orientáciu jednotlivca v spoločnosti, sa žiaci venujú rozvoju viacerých praktických zručností, aby nadobudnuté vedomosti vedeli uplatniť na konkrétnych reálnych zadaniach. Významnou zložkou štúdia je počítačom podporované vzdelávanie, kde tieto prostriedky nielen poskytujú určitý komfort a individuálnejší prístup, ale vďaka aktualizácii softvéru priamo odrážajú reálne prostredie, na ktoré sú absolventi pripravovaní. Cieľom štúdia grafického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na grafikov uplatňujúcich sa v praxi. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov, ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka.

Naša škola ponúka svojim študentom možnosť využívať multilicenciu ADOBE aj vo svojich domácich počítačoch ZADARMO!

Všeobecnovzdelávacie predmety:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova / Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia
9. Informatika

 

Odborné predmety:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Ekonomika
3. Teória dizajnu
4. Navrhovanie
5. Počítačová grafika a prax
6. Figurálne kreslenie
7. Výtvarná príprava
8. Výtvarný ateliér
9. Digitálna fotografia
10. Tvorba webstránok
11. Adobe After Effects