Grafický dizajn – PMŠ

Slider

Študijný odbor 8296 N Grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign slúžiaci pre komplexné grafické využitie. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré rozvíjajú teoretický prehľad a sociálne orientovanie sa jednotlivca v spoločnosti, sa žiaci venujú rozvoju viacerých praktických zručností aby nadobudnuté vedomosti vedeli uplatniť na konkrétnych reálnych zadaniach. Významnou zložkou štúdia je počítačom podporované vzdelávanie, kde tieto prostriedky nielen poskytujú určitý komfort a individuálnejší prístup, ale vďaka aktualizácii softvéru priamo odrážajú reálne prostredie, na ktoré sú absolventi pripravovaní. Cieľom štúdia grafického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na grafikov, uplatňujúcich sa v praxi. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov, ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka.

 

Garanti študijného odboru

Mgr. art. Ivana Svetkovská

Mgr. art. Simona Hojsíková

Mgr.art Štefan Kubovič

Mgr. Lucia Halimovič

Alex Gerbóc

Mgr. art. Martin Král

Mgr. Ján Mózer

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

1. PMŠ - GD: 8296 N grafický dizajn:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Výtvarná príprava
3. Figurálne kreslenie
4. Navrhovanie a typografia
5. Teória dizajnu
6. Počítačová grafika a prax -Photoshop
7. Počítačová grafika a prax - Illustrator
8. Tvorba webstránok

 

2. PMŠ - GD: 8296 N grafický dizajn

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Výtvarný ateliér
3. Figurálne kreslenie
4. Navrhovanie a typografia
5. Teória dizajnu
6. Počítačová grafika a prax -InDesign
7. Tvorba webstránok
8. Digitálna fotografia