Galéria UAT

Výchovno-vzdelávací proces na SŠUP animovanej tvorbe sa realizuje v piatich študijných odboroch: Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn, Obrazová a zvuková tvorba- kamera, zvuk, strih.

Škola každoročne organizuje jedinečný Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST, UAT Graphic, UAT Photo, UAT Fashion a UAT Film. Prezentácia prác na uvedených súťažiach slúži študentom ako konfrontácia nevyhnutná pre ich tvorbu a rozvoj.

SŠUP animovanej tvorby je aj ZELENÁ ŠKOLA, ktorej filozofia prechádza umeleckou tvorbou všetkými piatimi študijnými odbormi. Sme nositeľom vlajky Zelenej školy, najväčšieho environmentálneho programu na svete už deviaty školský rok a medzinárodný certifikát Zelenej školy sme získali už štyrikrát.

 

Vzhľadom k tomu, že v hore uvedených študijných odboroch dosahujeme nadštandardné výsledky doma aj v zahraničí, už dlhšie na pôde našej školy rezonovala otázka prezentácie výtvarných prác našich žiakov aj pedagógov pre širokú verejnosť. Z týchto dôvodov si škola prenajala v Bratislave, na Mariánskej ulici  na trvalý prenájom priestory (galérie) pre celoročné výstavy.  Priestory Galérie UAT a Galérie UAT 2 sú naplnením našej dlhodobej vízie  stabilne prezentovať naše výsledky v Starom meste Bratislava.

 

Myslíme si, že prostredníctvom takejto celoročnej výstavnej činnosti by škola mohla v rámci svojej konfrontácie, či interakcie „dielo–divák“ pochopiť ešte viac súčasné myslenie mladých ľudí, zmysel a postavenie umenia v súčasnej dobe. Náš koncept iste bude  zaujímavým spestrením pre obyvateľov Starého mesta, turistov, študentov, umelcov, rôznych ľudí tak, aby sa v našom priestore galérie nadýchli, inšpirovali sa zaujímavými nápadmi, umeleckým náhľadom na pozitívnu energiu, príp. poukázanie na neduhy spoločnosti a odchádzali s pocitom dobre stráveného času.

 

Naša škola sa nebráni ani užšej spolupráci s časťou Staré mesto, či magistrátom  hlavného mesta v spoločných projektoch.

 

Na záver nemožno opomenúť zámer našej školy, aby sa obe galérie plynulo včlenili do vyučovacieho procesu, predovšetkým vo výuke odborných predmetov ,a stali sa akýmisi základňami, východzími bodmi pre umelecké potulky do  Starého mesta.

TVORBA V ČASE KORONY…

V piatok 17.7.2020 naša škola SŠUP animovanej tvorby otvorila v priestoroch školskej Galérie UAT druhú výstavu žiackych prác s názvom: „Covid – 19 v očiach žiakov SŠUPAT“. Aké sú práce, ktoré sú v galérii vystavené? Sú iné? Vidno v nich prežitok COVID – 19? Sú iné a aj nie. Možno sú niektoré práce expresívnejšie. Mnohé práce sú ponorené do štrukturácie, akási obdoba horror vacui (štrukturácia je však bežnou metódou vo výuke výtvarných predmetov…), niektoré zohľadňujú tematické plány príslušných študijných odborov. Čím sú inšie? Inšie sú samotou študentov, bez bezprostredného kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi. Samotou tak častou v umeleckom procese umelca, ale nie vo vzdelávaní žiaka. Keďže sme škola, ktorá kladie veľký dôraz na najnovšie hardvérové a softvérové vybavenie používané pri vzdelávaní študentov, našim študentom nerobilo akékoľvek problémy takmer ihneď po nástupe dištančného vzdelávania využívať všetky dostupné prostriedky internetovej komunikácie. Akousi prekážkou bola väčšia verbalizácia edukačného procesu, ktorý je v odborných predmetoch takmer výlučne orientovaný na vizuálnu oblasť. Sú inšie, sú stále tie isté….. veď príďte do priestorov Galérie UAT na Mariánskej 8, v Bratislave a môžete sami pocítiť, či na Vás dýchne obdobie pandémie COVID – 19.

Bratislava, 20.7. 2020
Mgr. Ján Mózer
riaditeľ SŠUPAT

Galéria UAT, Mariánska 8, Bratislava Po – Ne 13 00 – 18 00. Všetky otázky a podnety prosím posielajte na adresu uat@uat.sk Výstava bude do 22.10.2020.