Fotografický dizajn

Prihláška

Kód školy: 036 068 284

Slider

Fotografický dizajn 8606 M je program, kde si študenti počas štyroch rokov štúdia osvoja pracovné a tvorivé postupy digitálnej aj analógovej fotografie. Osvojuje si technológiu, tvorbu a spracovanie fotografického obrazu, funkcie fotografickej tvorby a videotvorby, získava danosti k vytváraniu diel z uvedených odborov (napr. video dokument, reklamnú, technickú, dokumentárnu, resp. inscenovanú fotografiu), až po zvládnutie autorského diela. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Creative Cloud – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects a pomocou nich realizovať zadané úlohy a vlastné návrhy na profesionálnej úrovni. Dokážu vytvárať produkty fotografického, ale aj grafického dizajnu pomocou fotografických prístrojov a počítačových programov. Orientujú sa aj v tvorbe reklamy, v jej fotografickej, grafickej aj mediálnej forme, sú oboznámení s históriou fotografie a s momentálnymi fotografickými trendmi. Vedia využívať fotografické výrazové prostriedky, ako nástroj k realizácii svojich mediálnych predstáv. Cieľom štúdia fotografického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na fotografov uplatňujúcich sa v oblasti tvorby fotografického dizajnu. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka.

Naša škola ponúka svojim študentom možnosť využívať multilicenciu ADOBE aj vo svojich domácich počítačoch ZADARMO!

 

 

Garanti študijného odboru fotografický dizajn

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

Všeobecnovzdelávacie predmety:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova / Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia
9. Informatika

 

Odborné predmety:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Ekonomika
3. Vývoj a dejiny fotografie
4. Fotografická tvorba a prax
5. Počítačová grafika a prax
6. Výtvarná príprava
7. Výtvarný ateliér
8. Figurálne kreslenie
9. Videotvorba
10. Adobe After Effects