Fotografický dizajn – PMŠ

Slider

Fotografický dizajn 8297 N - Študenti si počas štyroch rokov štúdia osvoja pracovné a tvorivé postupy digitálnej i analógovej fotografie. Osvojuje si technológiu, tvorbu a spracovanie fotografického obrazu, funkcie fotografickej tvorby a videotvorby, získava danosti k vytváraniu diel z uvedených odborov (napr. video dokument, reklamnú, technickú, dokumentárnu, resp. inscenovanú fotografiu), až po zvládnutie autorského diela. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects a pomocou nich realizovať zadané úlohy a vlastné návrhy na profesionálnej úrovni. Dokážu vytvárať produkty fotografického, ale aj grafického dizajnu pomocou fotografických prístrojov a počítačových programov. Orientujú sa aj v tvorbe reklamy, v jej fotografickej, grafickej aj mediálnej forme, sú oboznámení s históriou fotografie a s momentálnymi fotografickými trendmi. Vedia využívať fotografické výrazové prostriedky, ako nástroj k realizácii svojich mediálnych predstáv. Cieľom štúdia fotografického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na fotografov uplatňujúcich sa v oblasti tvorby fotografického dizajnu. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka.

 

 

Garanti študijného odboru

Mgr. Katarína Lazárová

Mgr.art Matúš Zajac

Ing. arch. Jaroslav Baran

Mgr. art. Lukáš Freytag

Mgr. art. Simona Hojsíková

Mgr. art. Ivana Svetkovská

Mgr. Ján Mózer

Mgr. Lucia Halimovič

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

1. PMŠ - FD: 8297 N fotografický dizajn

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Výtvarná príprava
3. Figurálne kreslenie
4. Fotografická tvorba a prax
5. Počítačová grafika a prax -Photoshop
6. Počítačová grafika a prax - Illustrator
7. Videotvorba
8. Vývoj a dejiny fotografie

 

Odborné predmety:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Ekonomika
3. Vývoj a dejiny fotografie
4. Fotografická tvorba a prax
5. Počítačová grafika a prax
6. Výtvarná príprava
7. Výtvarný ateliér
8. Figurálne kreslenie
9. Videotvorba
10. Adobe After Effects