8636 Q Filmová a mediálna tvorba – Vyššie odborné štúdium

Kamera, zvuk, strih

Slider

Odborný profil absolventa

Štúdium poskytuje praktické poznatky z filmovej a mediálnej tvorby, študent alebo študentka získava esteticko-remeselné minimum filmovej a televíznej výroby v predmetoch strihová a zvuková skladba, obrazové techniky a technológie, dramaturgia a scénaristika, postprodukcia a distribúcia diel.

Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe Photoshop, Adobe After Effecst, Vicon Blade, Adobe Premiere Pro, CTP, Moho.

Absolvent odboru filmová a mediálna tvorba je schopný vykonávať tvorivú činnosť v oblasti filmovej a mediálnej tvorby a orientovať sa v profesionálnom svete audiovízie. Má znalosti a profesionálne zručnosti v používaní filmovej reči, terminológie a techník. Disponuje znalosťami z dejín filmu a audiovizuálnych médií, filmovej réžie, produkcie a filmovej výroby.