EU Projects

ERASMUS 2018

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby mohla vďaka finančnej podpore od Európskej Únie, programu Erasmus+, realizovať svoj projekt s názvom FotoRiga. Komisia vybrala štyri žiačky fotografického dizajnu, ktoré sa zúčastnili zahraničnej stáže v Lotyšsku. Ich cieľom bolo naučiť sa pracovať s veľko- a strednoformátovými kamerami a zachytiť mestskú krajinu hosťujúceho mesta Rigy. 

 

Základné informácie:

Názov projektu: FotoRiga 
Termín stáže: 6.11. – 3.12.2018 
Partnerská škola: Nacionala Makslu Viduskola, Riga, Lotyšsko 
Účastníci stáže: 

    
Nina Fialová Rebecca Cepková Annamária Jelínková Barbora Drobná 

Sprevádzajúca učiteľka: Mgr. Katarína Lazárová 
Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Korenková 

Popis projektu:

Na partnerskej škole Nacionala Makslu Viduskola v Rige sa v štvrtom ročníku orientujú na umeleckú fotografiu. Ich fotografický ateliér je vybavený stredno- a veľkoformátovými fotoaparátmi Linhof a Pinhole Camera. Ich skúsenosti a technické vybavenie vidíme ako príležitosť obohatiť našich študentov odboru fotografický dizajn o tento typ vzdelávacích kompetencií. Naši študenti sa zúčastnia mesačnej stáže na partnerskej škole, kde vypracujú zadanie: Vytvoriť 15-20 stredno- a veľkoformátových fotografií s použitím fototechniky Linhof alebo Pihnole Camera s témou mestskej krajiny v Rige a okolí. Prácu stážistov budú viesť a na konci stáže hodnotiť odborní pedagógovia prijímajúcej organizácie. Cieľom je, aby sa študenti naučili používať spomenuté kamery a využiť ich možnosti pre fotografický tvorivý akt a majú byť vedení k umeleckej fotografii, kde sa prejaví vplyv prostredia, zastihnú kultúru krajiny a v ich diele bude postrehnuteľný ich jedinečný autorský rukopis. Zároveň si majú zvýšiť jazykové kompetencie a majú získať skúsenosť práce v medzinárodnom kolektíve. Vzdelávacie výstupy sú zhrnuté do nasledovných kompetencií: Ovládanie teoretických vedomostí o práci so stredno- a veľkoformátovými kamerami; vytvorenie skíc; využitie technických možností zadanej fototechniky; nájsť optimálne výtvarné vyjadrenie; schopnosť urobiť fotografie na vysokej technickej úrovni a vytvoriť fotografické umelecké dielo s obsahom. Vzdelávacie výstupy súčasťou hodnotiaceho formulára, ktorého výsledok bude prenesený do národnej klasifikácie a známka bude zapísaná ho prislúchajúceho klasifikačného obdobia. Pedagógovia našej školy získajú prehľad o spôsobe výučby umeleckej fotografie v hostiteľskej škole a môžu vhodné postupy zahrnúť do učebných osnov. 

Priebeh stáže:

Účastníčky mobility pracovali na zadaní, ktoré dostali v škole pred nástupom na stáž. Ich tútorom, ktorý mal na starosti získavanie vedomostí a zručností v oblasti veľko- a strednoformátovej fotografie bol odborný pedagóg umeleckej fotografie, pán učiteľ Raimo Lielbridis. Žiačky najprv získali teoretické vedomosti o práci s veľko- a strednoformátovými kamerami a o fotografovaní mestskej kamery. Následne vytvorili fotografické skice, ktoré vytriedili a konzultovali s tútorom Lielbridisom. Na základe skíc stážistky pristúpili k fotografovaniu s kamerou Linhof. Naučili sa kipovať (špeciálna technika vyrovnávania hrán), pracovali s hĺbkou ostrosti a s poltónmi. Učiteľ viedol stážistky nielen pri technickom procese práce, ale aj z hľadiska umeleckého vyjadrenia. Cieľom bolo, aby žiačky dokázali vo fotografiách zachytiť svoj vlastný umelecký zámer a autorský rukopis Stážistky sa však zúčastňovali aj vyučovania iných predmetov, ktoré bežne študenti fotografického dizajnu v rozvrhu majú: maľba, modelovanie, navrhovanie, videotvorba, grafický dizajn, animácia a iné. 

 

Vzdelávacie výstupy

Zhodnotenie vzdelávacích výstupov 
Stážistky hodnotil ich tútor, pán učiteľ Raimo Lielbridis podľa hodnotiaceho formulára, ktorý bol súčasťou projektu. Hodnotili sa v ňom jednotlivé kompetencie a čiastkové vzdelávacie výstupy podľa vopred stanovených kritérií. Zároveň dostali certifikát od hosťujúcej školy, ktorý dokladá ich úspešnú účasť na stáži. 

Hodnotenie interného odborného pedagóga, Mgr. art. Matúša Zajaca: 
Naši študenti vytvorili 10-15 stredno- a veľkoformátových fotografií s použitím fototechniky Linhof s témou mestskej krajiny v Rige a okolí. Na výstupných fotografiách vo formáte 30×40, papier Ilford, je zreteľne vidieť štruktúra v architektúrach, štvrťtóny a rovné hrany pomocou kipovania. Je zrejmá práca s hĺbkou ostrosti, ktorú umožňuje použitá kamera Linhof, na rozdiel od bežných kinofilmových zrkadloviek. Splnili zámer hry s čiernobielymi tónmi a budovania kresby povrchu rôznych materiálov. Zostala zreteľná kresba aj na najtmavších a aj na najsvetlejších miestach. Expozimentria, teda práca s externým expozimetrom, v teréne priniesla poznanie o kvalite zobrazenia v určitých svetelných prechodoch – tvrdé svetlo, poltóny a tiene, čo je citeľné vo výstupných fotografiách. Študenti zvládli vyvolávať svoje fotografie chemickým procesom a tým sa stali súčasťou nielen fotografovania, ale aj laborantskej práce. Naučili sa rozoznávať rôzne postupy pri vyvolávaní negatívov ako aj pozitívov. Fotografie vyvolávali vo vývojke Fomadon LQN na pozitív a zvlášť na negatív ustálili v univerzálnom ustaľovači značky FomaFix. Použili zväčšovák LPL 7700 Black and White Triple Condenser Enlarger, na ktorom si nastavili kontrasty a čas expozície. Fotografie sú ukážkou rôznorodosti práce s materiálmi. Je viditeľný rozdiel práce s jednotlivými formátmi. Fotky splnili umelecký rámec žiačok tretieho a štvrtého ročníka stredoškolského štúdia. Študenti spoznali náročné postupy, ktoré sa používajú v profesionálnej ateliérovej praxi s využitím na reklamu, fotenie architektúry a inscenovanej fotografie. Projekt splnil ciele i očakávania vo forme aj obsahu odovzdaných prác. 
Odkaz na vypracovanie zadania Annamárie Jelínkovej 
Odkaz na vypracovanie zadania Niny Fialovej 
Odkaz na vypracovanie zadania Rebeccy Cepkovej 
Odkaz na vypracovanie zadania Barbory Drobnej 

Diseminácia výsledkov

Práce stážistiek sú prezentované v priestoroch, kde sa vystavujú práce žiakov fotografického dizajnu 
Žiačky 6.12.2018 informovali verejnosť pásmom štyroch prezentácií o svojej stáži v rámci dňa otvorených dverí SSUŠAT. 
Odkaz na prezentáciu 
Žiačky 17.12. 2018 informovali žiakov našej školy o svojej stáži a ich výsledkoch. Nasledovala diskusia o prínosoch a výhodách stáže, o školskom systéme v Lotyšsku, o prístupe učiteľov a pod. 

Prihláška na výberové konanie