Animovaná tvorba – PMŠ

Slider

Študijný odbor 8259N Animovaná tvorba je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie grafických, animačných a postprodukčných programov Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Flash, CTP a Anime studio. Pre budúce uplatnenie absolventov je predovšetkým dôležité zvládnutie počítačových modelovacích programov 3D studio Max, Mudbox a Autodesk Maya v kombinácii so systémom Motion Capture (20 kamerový animačný systém zachytávajúci reálny pohyb postáv). Pri štúdiu sa kladie dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v konkrétnych zadaniach. Učebný plán je flexibilne prispôsobovaný aktuálnym trendom, potrebám praxe a technickému vývoju v danom odbore. Študenti si osvojujú znalosti z oblasti tvorby animovaného filmu, technológií spracovania filmu, strihu, zvukovej skladby a následne tieto znalosti uplatňujú vo svojej tvorbe. Veľký dôraz sa kladie aj na výtvarnú prípravu. Študenti sa učia zvládať kresbu i modelovanie v priestore a v čase z hľadiska princípov animácie. Cieľom štúdia animovanej tvorby je ovládať technické a technologické postupy animácie v praxi, vyjadriť svoje pocity filmovou rečou, získať prvky vlastného výtvarného videnia, ovládať celkovú realizáciu animovaného filmu od námetu až po záverečnú postprodukciu a celkovo pripraviť študenta na vstup do profesionálneho prostredia.

 

 

Garanti študijného odboru

Slavo Turanec

Mgr. Štefan Kováčik

Ján Drobný

Ing. arch. Jaroslav Baran

Mgr. Dušan Blahút PhD.

Ing. Karol Holubčík

BcA. Matej Mazák

Ing. Miloš Černý

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

1.PMŠ - AT: 8259 N animovaná tvorba

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Výtvarná príprava
3. Figurálne kreslenie
4. Počítačová grafika a prax -Photoshop
5. Kreslená animácia a prax
6. Počítačová animácia a prax - 3D
7. Dramaturgia a scenáristika

 

2. PMŠ - AT: 8259 N animovaná tvorba

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Výtvarný ateliér
3. Figurálne kreslenie
4. Kreslená animácia a prax
5. Počítačová animácia a prax - 3D
6. Počítačová animácia a prax - Toon Boom
7. Dramaturgia a scenáristika
8. Počítačová grafika a prax - After Effects
9. Dejiny animovaného filmu