Súkromná škola umeleckého priemysluanimovanej tvorby
Play

„Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, harmónie techniky a umenia, neskôr pribudol grafický, fotografický, odevný dizajn a filmová tvorba. Sami prichádzame na svet a sami z neho aj odchádzame… bežíme svoj časový úsek, ktorý je v našich rukách… bežíme za svetlom vo svojej dráhe…“
  

Viera Zavarčíková
zriaďovateľka a generálna riaditeľka školy

Stredná škola

4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Výchovno-vzdelávací proces na SŠUPAT sa realizuje v piatich študijných odboroch. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a sú vedení tímom kvalitných pedagógov a odborníkov z praxe. Pri výučbe kladieme dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v reálnych potrebách na trhu práce.

icon
Animovaná tvorba
arrow
icon
Foto­grafický dizajn
arrow
icon
Grafický dizajn
arrow
icon
Odevný dizajn
arrow
icon
Obrazová a zvuková tvorba
arrow

 

 

Štúdium pre vzdelávanie dospelých 

1. Vyššie odborné štúdium

3-ročné denné štúdium ukončené absolventskou skúškou

Toto špecializačné štúdium ponúka výučbu v piatich odborných predmetoch a šancu na umeleckú prax. Ide nám o tvorivé prepojenie výtvarného potenciálu s multimediálnymi technológiami, kde sa študenti učia pretransformovať svoje myšlienky do kultivovanej mediálnej podoby, čím sa pokryjú reálne potreby na trhu práce. 

2. Akadémia filmovej tvorby a multimédií

Štúdium je zamerané na zvládnutie grafických, animačných, modelovacích a postprodukčných programov s dôrazom na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť.

Kroniky UAT

História našej školy

Nazrite do histórie našej školy cez zdigitalizované kópie ročných kroník.

ANIMOFEST

Festival animovanej tvorbyANIMOFEST vznikol z dôvodu konfrontácie maturantov našej školy so študentmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia študentských prác na ANIMOFEST-e, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a  tvorbu nevyhnutná. Našou snahou je vytvoriť a ďalej rozvíjať súťaž fotografického dizajnu na Slovensku a prispieť tak k rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii.
ANIMOFESTFestival animovanej tvorby
UAT GraphicFestival grafického dizajnu
UAT PhotoFestival umeleckej fotografie
UAT FashionFestival odevného dizajnu
UAT FilmFestival filmu

Galérie UAT

Výstavy, vernisáže a výučba v starom meste BratislavyNovým medzníkom našej školy sa stáva projekt Galéria UAT. Ich priestory budú slúžiť na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov našej školy. Zároveň budú využívané aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín študentov pre prácu v teréne. Galérie by mali byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom študentských prác.
Galéria UATMariánska 8, Bratislava
Galéria UAT2Mariánska 7, Bratislava
Galéria UAT3Mariánska 16, Bratislava
Na začiatku sú kresba a maľba

Novým medzníkom v histórií našej školy sa stáva projekt Galérií UAT. Galéria UAT, Galéria UAT2 a Galéria UAT3 sa nachádzajú na Mariánskej 7,8,16 v Bratislave, Staré mesto, ich priestory slúžia na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov našej školy. Zároveň sa využívajú aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín študentov pre prácu v teréne – kreslenie, maľovanie, fotenie, filmovanie… v Starom meste – priestor, v ktorom môže pedagóg povedať intro k danej problematike, prezentovať ukážky… napr. aj z dejín výtvarnej kultúry, filmu, fotografie…
Postupne sa divák bude mať možnosť zoznámiť s činnosťou všetkých piatich študijných odborov SŠUPAT – Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih.
Galérie UAT sa stávajú po ANIMOFESTE, medzinárodnom festivale animovaných filmov stredných škôl, ďalším priestorom konfrontácie stredoškolskej mládeže.
Galérie by mali byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom študentských prác. Študenti vo svojich výstavách budú reflektovať aj na celospoločensky dôležité otázky ekológie, ich vzťah k Bratislave a iné pálčivé témy súčasnosti…

Priestory Galérie UAT nebudú využívané len na výstavné účely, ale bude v nich prebiehať aj vyučovanie teoretických, odborných a praktických predmetov. Tým, že sú Galérie UAT v Starom meste s historickými pamiatkami, toto podnecujúce prostredie budú môcť študenti využívať aj na fotografovanie, filmovanie alebo kreslenie v okolí, napríklad v krásnej Medickej záhrade… Perspektívne chce Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby učebné priestory interiéru a exteriéru školy posunúť aj do Galérie UAT, Galérie UAT2 a Galérie UAT3, ako predĺžená ruka SŠUPAT, aby vytvorili ďalšie podnecujúce prostredie na jej kvalitnú výuku.

Vernisáž Galérie UAT prvej výstavy sa uskutočnila dňa 27.2.2020 „Na začiatku sú kresba a maľba“, kde boli prezentované práce z odborných predmetov (figurálna kresba, výtvarná príprava, výtvarný ateliér, animované filmy, filmy z dielne obrazovej a zvukovej tvorby a odevného dizajnu), ktoré sú súčasťou obsahu všetkých študijných odborov SŠUPAT a ich výtvarných predmetov…

arrow
Covid-19 v očiach žiakov SŠUPAT

V piatok 17.7.2020 naša škola SŠUP animovanej tvorby otvorila v priestoroch školskej Galérie UAT druhú výstavu žiackych prác s názvom: „Covid – 19 v očiach žiakov SŠUPAT“. Aké sú práce, ktoré sú v galérii vystavené? Sú iné? Vidno v nich prežitok COVID – 19? Sú iné a aj nie. Možno sú niektoré práce expresívnejšie. Mnohé práce sú ponorené do štrukturácie, akási obdoba horror vacui (štrukturácia je však bežnou metódou vo výuke výtvarných predmetov…), niektoré zohľadňujú tematické plány príslušných študijných odborov. Čím sú inšie? Inšie sú samotou študentov, bez bezprostredného kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi. Samotou tak častou v umeleckom procese umelca, ale nie vo vzdelávaní žiaka. Keďže sme škola, ktorá kladie veľký dôraz na najnovšie hardvérové a softvérové vybavenie používané pri vzdelávaní študentov, našim študentom nerobilo akékoľvek problémy takmer ihneď po nástupe dištančného vzdelávania využívať všetky dostupné prostriedky internetovej komunikácie. Akousi prekážkou bola väčšia verbalizácia edukačného procesu, ktorý je v odborných predmetoch takmer výlučne orientovaný na vizuálnu oblasť. Sú inšie, sú stále tie isté….. veď príďte do priestorov Galérie UAT na Mariánskej 8, v Bratislave a môžete sami pocítiť, či na Vás dýchne obdobie pandémie COVID – 19.

Bratislava, 20.7. 2020
Mgr. Ján Mózer
riaditeľ SŠUPAT

Galéria UAT, Mariánska 8, Bratislava Po – Ne 13 00 – 18 00. Všetky otázky a podnety prosím posielajte na adresu uat@uat.sk Výstava bude do 22.10.2020.

arrow
FOTOGRAFI 2021

Výstava FOTOGRAFI 2021 poukazuje na tvorbu študentov, ktorí ukončili štúdium na SŠUPAT v roku 2021 pod vedením Mgr. art. Matúša Zajaca. Ide o prvú samostatnú výstavu študentov fotografického dizajnu v Galérii UAT3 z dôvodu vysokej kvality prác. Výstava je okrem iného zaujímavá tým, že predstavuje rôznofarebnosť a pestrosť žánrov, ktorá je dominantou vystavovaných maturitných prác študentov. Divák sa oboznámi s rôznymi vizuálnymi prístupmi v žánroch, ako portrét, módna fotografia, dokumentárna, konceptuálna, krajinárska alebo post fotografia. O študentoch, ktorých práce máte možnosť vidieť v Galérii UAT3 od 25.3.2022 budeme v budúcnosti určite ešte počuť, či už v mediálnom, alebo umeleckom priestore.

Galérie UAT

Priestory troch Galérií UAT, UAT 2, UAT 3 SŠUPAT na Mariánskej ulici v centre mesta, slúžia na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov školy. Sú skvelým mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom zaujímavých prác študentov školy.

 

Možnosti zverejnenia: Citylife.sk, kamdomesta.sk, goout.net... 

Plagát: Mgr. art. Martin Král

Text: Mgr. art. Matúš Zajac

arrow

Aktua­lity

trištvrteročná klasifikačná porada

Konečne, po dvoch rokoch sa na trištvrteroč.klasif.porade stretávame osobne 🌼

arrow
workshop modrotlače

Dobrý deň pani generálna riaditeľka, dňa 27.4. sa na našej škole uskutočnil workshop modrotlače s pánom Petrom Trnkom, na ktorom si naši študenti odevného dizajnu vyskúšali túto techniku od potláčania vzoru papom, až po samotné farbenie indigom. Potlačenú látku, ktorú si vytvorili budú následne spracovávať na ročníkovom projekte v najbližších týždňoch.

Ďakujem spoločne so študentami za možnosť workshop uskutočniť.🧡

S pozdravom Daxnerová

arrow
Estónski pedagógovia na hodine animácie...
arrow
estónski učitelia

Dnes opäť v našej škole strávili deň štyria estónski učitelia. Žiaci im v jednotlivých učebniach po anglicky vysvetlili, na čom pracujú a ako k zadaniu pristupujú. Učitelia predstavili vývoj vedomostí žiakov v jednotlivých odboroch a zručností v programoch. Na záver vyjadrili nadšenie z úrovne prác našich študentov, na čo sme veľmi hrdí.

arrow
estónski učitelia z partnerskej školy Kuressaare Amektikool

Štyria estónski učitelia z partnerskej školy Kuressaare Amektikool sa dnes zoznámili so spôsobmi odborného umeleckého vyučovania v našej škole. Zoznámili sme ich zároveň s festivalom Animofest a porozprávali sa o skúsenostiach s programom Erasmus. Boli nadšení vysokou úrovňou krátkych animovaných filmov, ktoré naši žiaci dokážu vytvoriť. Zajtra naše stretnutia pokračujú.

arrow
17. ročník Animofest 2022

Pozývame Vás na 17. ročník Animofest 2022, ktorý sa uskutoční v plnej kráse po dvoch rokoch 16.6.2022 o 9,00 v našej športovej hale pri SŠUPAT ❤️ na festivale sa prezentujú najlepšie práce študentov študijných odborov - Animovanej tvorby, Grafického, Fotografického, Odevného dizajnu a Filmovej tvorby (OZT).
Tešíme sa na Vás 🌼

arrow
Súťaž "Svetový deň vody"

Vážená pani generálna riaditeľka, pán riaditeľ,
s veľkou radosťou Vám oznamujem, že sme sa opäť úspešne umiestnili v súťaži "Svetový deň vody". Naša študentka fotografie Katka Urbánková z 1B získala "cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve" za fotografiu s názvom "Planéta".
Špeciálne poďakovanie patrí pani učiteľke Lazarovej za odborný dohľad a pani učiteľke Nociarovej za pomoc (Zelená škola).
Gratulujeme!
S pozdravom Mgr. Staša Samoukovič
SŠUP AT - Teória dizajnu, Výtvarný ateliér, Výtvarná príprava, Navrhovanie
Koordinátorka školských súťaž

arrow
posielame posledný pozdrav z milého mestečka Raahe

Milá pani zriadovateľka, posielame posledný pozdrav z milého mestečka Raahe pred našim odchodom. Dievčatá absolvovali záverečnú prezentáciu z animácie, ktorá dopadla výborne. Fínska pani učiteľka Niina bola nadšená z ich pracovitosti.
Veľmi ju zaujali príbehy animácii a vymyslené charaktery hlavných postáv.
Lúčime sa s Raahe a tešíme sa domov.
Katarína Lazarová
Šťastnú cestu ❤️❤️❤️

arrow
NÁHRADNÝ TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK 12.5.2022

Harmonogram talentových skúšok pre 4-ročné študijné odbory

KÓD ŠKOLY:036 068 284
9,00 – 10,30Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
10,30 – 12,00Voľná téma podľa vybraného študijného odboru
Skúška pozostáva:kresba zátišia, voľná téma
Voľná téma:8630 M Animovaná tvorba – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
8604 M Grafický dizajn – výtvarné riešenie: plagát s použitím zvieraťa
8606 M Fotografický dizajn – titulná strana časopisu – koláž
8610 M Odevný dizajn – návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy
8637 M 01 Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
Domáce práce:kresba, maľba, fotografia, film (CD, DVD, USB, …), minimálne 20 domácich prác
Podmienky prijatia:úspešné vykonanie talentovej skúšky
Informácie:tel: 02/6241 1668
mob: 0902 901 910
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné:180 EUR/mesiac
Zápisné:250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za talentovky:20,- € (Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.)
Účastník talentových skúšok môže získať z troch hore uvedených disciplín max. 60 bodov, tzn. 1 disciplína – max. 20 bodov. Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné získať minimálne 30 bodov.
arrow
Beseda o demokracii a diktatúre s historikmi z Living Memory

Dnes sa naši druháci zúčastnili besedy o demokracii a diktatúre s historikmi z Living Memory. Hovorili o paralelách udalostí v roku 1968 v Československu s dianím na Ukrajine v dnešných dňoch. Musíme poznať minulosť, aby sme chyby neopakovali.

arrow
pozdrav z Kuressaare v Estónsku

Dobré ráno, pani riaditeľka, s dievčatami pozdravujeme z Kuressaare v Estónsku 🧡 dievčatá v škole usilovne pracujú na zadaniach a po poobediach objavujú galérie a krásy Kuressaare 🙂

arrow
Rozlúčka v Lotyšsku

Dnes sa naši žiaci v Lotyšsku rozlúčili so svojim vedúcim učiteľom Alvisom Misjunsom. Ďakujeme mu za všetky podnety a konzultácie.

arrow